Utveckling av tillsynen över social- och hälsovården inom välfärdsområdena

Regionförvaltningsverken och Valvira har förberett sig på reformen av social- och hälsovården och på välfärdsområdena genom det gemensamma projektet för planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena (VFO-projektet). Projektet avslutades 31.12.2022. På den här sidan har vi samlat all den information som vi har producerat under projektets gång om hur tillsynen ändras. 

Med hjälp av egenkontroll tar välfärdsområdena och serviceproducenterna ansvar för att den egna verksamheten ordnas och produceras på behörigt sätt och är av hög kvalitet. Bestämmelser om egenkontroll finns i 6 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovård, i socialvårdslagen, i lagen om privat socialservice och i lagen om privat hälso- och sjukvård. 

Inom välfärdsområdesprojektet ordnade vi evenemang under våren och hösten 2022 för att stödja förberedelserna för tillsynen över välfärdsområdena. Evenemangens program och presentationer hittar du nedan.

Vanliga frågor och svar

Välfärdsområdena organiserar social- och hälsovårdstjänster. De övervakar dem också. Välfärdsområdenas tillsynsansvar gäller både det egna organiseringsansvaret och tillsynen över serviceproduktionen.

Då välfärdsområdet övervakar sin egen organiseringsverksamhet ska det bland annat bedöma

 • om klienternas behov och lika tillgång till tjänster inom området har beaktats
  • i planeringen av tjänsterna
  • i mängden tjänster
  • då man fastställer kvaliteten och utförandet
  • i samordningen av tjänster
 • om den offentliga makten utövas på det sätt som lagstiftningen förutsätter
 • om det finnstillräcklig kompetens, funktionsförmåga och beredskap att ansvara för ordnandet av social- och hälsovården i alla situationer.

Välfärdsområdet ska övervaka kvaliteten och lagenligheten i verksamheten samt klient- och patientsäkerheten både i fråga om egna och anskaffade privata tjänster. 

Välfärdsområdet ska säkerställa att de privata serviceproducenterna som omfattas av områdets organiseringsansvar har tillräckliga yrkesmässiga, verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att sköta produktionen av tjänsterna.

Privata serviceproducenter ska genom egenkontroll övervaka säkerheten och kvaliteten på sina egna tjänster. Dessutom ska privata serviceproducenter övervaka den service som de skaffar av underleverantörer.

Välfärdsområdet ska med stöd av sitt organiseringsansvar instruera och övervaka kvaliteten, lagenligheten och tillgodoseendet av klient- och patientsäkerheten i den service som anskaffas, precis som med den egna servicen. Välfärdsområdets tillsynsuppdrag gäller också tjänster som tillhandahålls av de privata serviceproducenternas underleverantörer. Tillsynen över privata serviceproducenter är en del av välfärdsområdets egenkontroll. 

Enligt lagen om privat socialservice är välfärdsområdet den allmänna tillsynsmyndigheten i området. Det innebär att välfärdsområdet instruerar och övervakar all service inom socialvården inom sitt område. I fråga om privata hälso- och sjukvårdstjänster gäller välfärdsområdets skyldighet att instruera och övervaka endast de serviceproducenter och deras underleverantörer av vilka välfärdsområdet skaffar tjänster.

Välfärdsområdet ska utöva kontinuerlig tillsyn och vägledning under verksamhetens gång. Välfärdsområdet kan till exempel 
•    fastställa anvisningar om produktionen av service
•    föra regelbundna förhandlingar 
•    sammanställa uppgifter om kvaliteten och säkerheten i verksamheten 
•    samla in respons. 
Välfärdsområdet ska dokumentera sina åtgärder och i avtalen säkerställa behörigheterna och möjligheterna att ingripa. 

Regionförvaltningsverket beviljar koncessioner för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster inom sitt verksamhetsområde och tar emot välfärdsområdenas anmälningar om registreringar av privata producenter av socialvårdstjänster. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar alla privata serviceproducenter inom social- och hälsovården inom sitt verksamhetsområde. Valvira beviljar tillstånd till privata serviceproducenter inom social- och hälsovården samt övervakar och instruerar privata serviceproducenter i deras verksamhet då de är verksamma inom flera regionförvaltningsverks områden.

Välfärdsområdet ska lämna in sin inspektionsberättelse om tillsynen över privata serviceproducenter eller deras underleverantörer till regionförvaltningsverket för kännedom. På motsvarande sätt skickar regionförvaltningsverket och Valvira för kännedom inspektionsberättelsen gällande privata serviceproducenter eller deras underleverantörer till välfärdsområdet. 

Om det framkommer eventuella missförhållanden eller brister ska välfärdsområdet vägleda serviceproducenten eller vid behov be serviceproducenten och underleverantören lämna en redogörelse över ärendet inom en rimlig tid som välfärdsområdet sätter ut.

När missförhållanden eller brister har framkommit ska välfärdsområdet kräva att de avhjälps inom en rimlig utsatt tid. 

Om det är fråga om missförhållanden eller brister som väsentligt äventyrar klient- eller patientsäkerheten ska välfärdsområdet kräva att dessa åtgärdas omedelbart.

Välfärdsområdet ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om sådana missförhållanden och brister i serviceproducentens eller deras underleverantörs verksamhet som väsentligt äventyrar klient- och patientsäkerheten. 

Enligt lagstiftningen om behandling av anmärkningar har en klient eller patient rätt att göra en anmärkning om en privat serviceproducents verksamhet antingen till välfärdsområdet eller direkt till den privata serviceproducentens enhet. Om kunden gör en anmärkning direkt till serviceproducenten är det motiverat att svaret ges direkt från enheten, om det inte tydligt också gäller ett ärende som hör till välfärdsområdets organiseringsansvar. Välfärdsområdet ansvarar för den verksamhet som omfattas av dess organiseringsansvar och för tillsynen över den. Välfärdsområdet tar innehållsmässigt ställning till frågan och ger kunden ett svar i ärendet i egenskap av serviceanordnare.

Om Regionförvaltningsverket och Valvira får ett klagomål kan det överföras till välfärdsområdet till den del det är fråga om överföring av en anmärkning enligt 23 a § i klientlagen (812/2000) eller 10 a § i patientlagen (785/1992) i en situation där anmärkningen riktar sig mot verksamheten hos en privat serviceproducent som producerar tjänster för välfärdsområdet. Välfärdsområdet ska be den privata serviceproducenten om utredning i ärendet, ta ställning till ärendet som serviceanordnare och ge kunden ett svar på anmärkningen.  

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdet och den privata serviceproducenten genom egenkontroll säkerställa att de sköter sina uppgifter lagenligt och följer de avtal som de ingått. 

Genom egenkontroll säkerställer välfärdsområdet och den privata serviceproducenten en jämlik behandling av klienterna och att deras service är 
•    tillräcklig
•    kontinuerlig
•    säker
•    av god kvalitet. 

Med egenkontroll avses att den som ordnar och producerar tjänster övervakar, följer upp och bedömer kvaliteten, lagenligheten och säkerheten i sin egen verksamhet. Egenkontrollen ska vara proaktiv och aktiv. Till egenkontrollen hör att identifiera risksituationer och att ingripa i missförhållanden.

Egenkontrollen av uppgifterna och servicen ska utföras som en del av organiseringen och produktionen av dem. Välfärdsområdet och den privata tjänsteproducenten utvärderar kontinuerligt sin egen verksamhet, hör klienter och patienter i frågor som gäller kvaliteten och klient- och patientsäkerheten samt beaktar responsen när verksamheten utvecklas. 

Välfärdsområdenas omfattande skyldighet att utöva egenkontroll omfattar utöver det egna organiseringsuppdraget och tillsynen över sin egen serviceproduktion också tillsynen över privata serviceproducenter. Skyldigheten att utöva egenkontroll gäller också HUS-sammanslutningen till den del den ordnar hälso- och sjukvård. 

Bestämmelser om egenkontroll inom social- och hälsovården finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2022), socialvårdslagen (13101/2014), äldreomsorgslagen (980/2012), lagen om privat socialservice (922/2011) och lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990). 

Program för egenkontroll

Välfärdsområdena och de privata tjänsteproducenterna inom social- och hälsovården ska utarbeta ett program för egenkontroll av sin verksamhet. Det är ett strategiskt instrument för att se till att servicen organiseras och genomförs i enlighet med avtal och lagstiftning. 

Välfärdsområdets program för egenkontroll ska omfatta all den service som välfärdsområdet ordnar och som produceras för dess räkning. De privata serviceproducenternas program för egenkontroll ska omfatta servicen som den privata serviceproducenten själv producerar och den som anskaffas av underleverantörer. I programmet för egenkontroll ska det bland annat anges hur tillhandahållandet, säkerheten, kvaliteten och jämlikheten i servicen följs upp och hur bristerna avhjälps.

Programmet för egenkontroll omfattar de planer för egenkontroll som avses i socialvårdslagen, lagen om privat socialservice och lagen om privat hälso- och sjukvård samt den plan för uppgörande av kvalitetsledning och för hur patientsäkerheten tillgodoses som avses i 8 § i hälso- och sjukvårdslagen.  

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om det allmänna innehållet i och uppgörandet av programmet för egenkontroll. Valvira kan meddela föreskrifter om det exaktare innehållet i programmet för egenkontroll och uppföljningen av det. Programmet för egenkontroll, uppföljningsresultaten och de åtgärder som vidtas utgående från dem ska vara offentligt framlagda.

Plan för egenkontroll

Planen för egenkontroll är en plan för hur kvaliteten och säkerheten inom verksamhetsenheten eller -helheten genom konkreta åtgärder ska övervakas, följas upp och utvärderas. Planen för egenkontroll är ett dokument där alla väsentliga åtgärder antecknas, genom vilka serviceproducenterna själva övervakar sina verksamhetsenheter, personalens verksamhet och kvaliteten på de tjänster som de producerar. Planen för egenkontroll är ett dagligt verktyg för att utveckla servicen och kvaliteten. Dessutom ska verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården göra upp en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. I planen ska främjandet av patientsäkerheten beaktas i samarbete med socialvårdens service. 


Valvira kan utfärda närmare bestämmelser om planens innehåll och om hur uppföljningen ska genomföras. Mera information om att göra upp en plan för egenkontroll hittar du på Valviras webbplats. 

Med myndighetstillsyn avses laglighetsövervakning som utförs av statliga tillsynsmyndigheter och styrning i anslutning till tillsynen. 

Regionförvaltningsverken och Valvira är statens tillsynsmyndigheter. Riksdagens justitieombudsman är den högsta laglighetsövervakaren. Den allmänna styrningen, planeringen, utvecklingen och tillsynen av social- och hälsovården hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter.

De statliga tillsynsmyndigheterna ska främja och säkerställa egenkontrollen hos välfärdsområdena och hos serviceproducenterna och ingripa när metoderna för egenkontroll inte räcker till. Syftet med myndighetstillsynen och laglighetsstyrningen i samband med den är att säkerställa klient- och patientsäkerheten, tjänsternas lagenlighet och kvalitet samt att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna, jämlikheten och rättssäkerheten hos dem som använder tjänsterna. Syftet med styrningen är att förebygga sådana situationer och sådan praxis som äventyrar klient- och patientsäkerheten och klientens och patientens rättigheter. Genom tillsynen ingriper man i lagstridiga missförhållanden och brister i ordnandet eller genomförandet av servicen. Syftet med tillsynen är att avhjälpa brister och missförhållanden som upptäckts i verksamheten. I den retroaktiva tillsynen ingår alltid också vägledning för att rätta till situationen. 

Regionförvaltningsverket och Valvira har till uppgift att säkerställa klient- och patientsäkerheten, lagenligheten och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna samt att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna, jämlikheten och rättsskyddet för dem som använder tjänsterna.

Med stöd av lagen om ordnande av social- och hälsovård utövar regionförvaltningsverken inom sitt verksamhetsområde tillsyn över lagenligheten av de tjänster som omfattas av organiseringsansvaret för social- och hälsovården och välfärdsområdet samt ger styrning i anslutning till tillsynen. Regionförvaltningsverken utövar inom sitt verksamhetsområde tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och beviljar tillstånd för privata serviceproducenter.

Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet vid genomförandet, samordningen och harmoniseringen av tillsynen och styrningen i anslutning till den. Dessutom utövar Valvira tillsyn över lagenligheten i ordnandet av social- och hälsovården och den service som hör till välfärdsområdets organiseringsansvar och ger vägledning i anslutning till tillsynen när det är fråga om
1) principiellt viktiga eller vittomfattande ärenden
2) ärenden som berör flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet
3) ärenden som har ett väsentligt samband med andra tillsynsärenden som behandlas av Valvira och som gäller socialvården, hälso- och sjukvården eller en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården
4) ärenden som de tjänstemän vid regionförvaltningsverket som behandlar tillsynsärenden är jäviga att behandla.

Till regionförvaltningsverkets och Valviras uppgifter hör dessutom tillsyn över och beviljande av koncessioner för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården samt flera andra uppgifter i anslutning till tillsynen över social- och hälsovården och säkerställandet av verksamhetsförutsättningarna, om vilka det föreskrivs särskilt i social- och hälsovårdslagstiftningen och i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) och i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008). Mera information om tillsynsmyndigheternas uppgifter finns på regionförvaltningsverkets och Valviras webbplatser.

Kontaktpersoner inom myndighetstillsynen för välfärdsområdena (social- och hälsovårdstjänsterna)

Tillsammans med Valvira övervakar vi hur social- och hälsovårdstjänsterna ordnas och hur egenkontrollen verkställs inom välfärdsområdena.

Vi har utsett kontaktpersoner för välfärdsområdena i frågor som gäller social- och hälsovårdstillsynen.inator, [email protected]

 • överinspektör för socialvården Marjut Eskelinen
 • kontaktperson på Valvira: överinspektör Elina Uusitalo
 • jurist Heli Kajava
 • kontaktperson på Valvira: jurist Niina Rytilahti
 • enhetschef Pia Leikasto
 • kontaktperson på Valvira: jurist Päivi Vuorinen
 • Helsingfors och Södra Karelens, Kymmenedalens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands välfärdsområde: överinspektör för hälso- och sjukvården Anne Arvonen

 • Helsingfors stad och Vanda-Kervos, Västra Nylands, Mellersta Nylands ja Östra Nylands välfärdsområde: ledande överinspektör för socialvården Jaana Vilpas

 • HUS: regionförvaltningsöverläkare Tuula Meinander

 • kontaktperson på Valvira: jurist Arttu Majava 

 • enhetschef Niina Siirilä
 • överinspektör för socialvården Jaana Aarnio
 • överinspektör Annina Sadeoja (beredskap)
 • kontaktperson på Valvira: jurist Hanna Kärki
 • överinspektör Taija Liukkonen
 • kontaktperson på Valvira: överinspektör Tuula Kotimäki

Program och presentationer från riksomfattande evenemang som redan hållits

Programet

Lagändringar av social- och hälsovårdstillsyn i sote-reformen
överinspektör Pia Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Välfärdsområdenas ansvar över social- och hälsovårdstillsyn
överinspektör Leila Eklöv, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Egenkontroll ledande överinspektör för socialvården
Nina Siro-Södergård, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Projektet för planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena (VFO-projektet)
chef for social- och hälsovårdsenheten, Niina Siirilä, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Projektet för överkommunal övervakningscentral
projektchef Karolina Olin, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Främjande av hälsa och välfärd överinspektör
Jenni Lahtinen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Beredskap
överinspektör Annina Sadeoja, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Utveckling av myndighetstillsyn baserad på data och informationsproduktion, Valtava - projektet
överinspektör Carola Arjatsalo, Valvira

Tillsyn av social- och hälsovårdens informationssystem
överinspektör Essi Haglund, Valvira

Utvärderingsrapporter om social- och hälsovårdstjänster av välfärdsområde
utvärderingschef Katja Croell, Institutet för hälsa och välfärd

Klient- och patientsäkerhet
servicechef Jaana Kalliokoski, Klient- och patientsäkerhetscentret

Tilaisuuden ohjelma

Ajankohtaista Valvirasta
ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira

Lainsäädännölliset muutokset sote-palveluiden valvonnassa
lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden omavalvonta
Lakimies Riitta Husso, Valvira

Valvontaviranomaiset valmistautuvat hyvinvointialueiden käynnistymiseen
HVA-projektin projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Valtava-hanke uudistaa sote-tietotuotantoa
kehittämispäällikkö Petri Huovinen, Valvira

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien sote-palveluiden valvonta
yksikön päällikkö Niina Väkeväinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Soteri-projekti uudistaa lupa- ja valvontaviranomaisten rekisteriä
projektipäällikkö Katja Turunen, Valvira

Ammattioikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta
johtaja Jussi Holmalahti ja ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, Valvira

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestäminen
ylitarkastaja Jenni Lahtinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-palveluiden arvioinnit ja valvontahavaintoraportit hyvinvointialueiden oman valvonnan tukena
kehittämispäällikkö Vesa Syrjä, THL

Case Pirkanmaa: Valvontatehtävän valmistelu hyvinvointialueella
projektipäällikkö Kirsi Sario, Pirkanmaan liitto

Program och presentationer från de regionala evenemang som redan hållits

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Leena Laajala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonta
ylitarkastajat Jaana Aarnio ja Aulikki Hautsalo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Essi Haglund, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Hannele Ridanpää, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Kristiina Poikajärvi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
ylitarkastaja Oona Mölsä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat - case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Tiina Hetemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Ulla Ahonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa ja aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat: case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Jaana Leipälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Maria Siurua, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Pohjois-Pohjanmaa: valvontapäällikkö Elisa Roimaa ja asiantuntija Hanna-Riitta Kahelin
Kainuu: laatupäällikkö Virpi Korhonen
Lappi: Liisa Niiranen

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
lakimies Mariana Lantto ja sosiaalihuollon ylitarkastaja, tiimipäällikkö Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat: case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
ylitarkastaja Raija Fors, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Marko Elo, Valvira

 

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Heikki Mäki, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Satakunta: yksikön päällikkö Katri Siiri-Valovirta
Varsinais-Suomi: projektipäällikkö Karolina Olin ja hankejohtaja Sirpa Rantanen

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Pauli Kamsula ja johtava sosiaalihuollon ylitarkastaja Nina Siro-Södergård, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Katja Croell, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Marko Elo, Valvira