Begravningsärenden

Regionförvaltningsverket ansvarar för de tillstånds- och tillsynsärenden och fastighetsregisteruppgifter som hänför sig till gravsättning. I sådana ärenden som avses i begravningslagen bistår regionförvaltningsverket med kostnadsfri rådgivning. Såväl våra positiva som våra negativa beslut i tillståndsärenden är avgiftsbelagda.  

Den avlidnes sista önskan

Beakta den avlidnes religiösa åskådning eller annan livsåskådning då du överväger eventuellt religiöst innehåll i begravningsförrättningen. Till många religioner hör också andra krav och seder som rör begravningsförfarandet.

Hur är det om den avlidne under sin livstid inte uttryckligen har önskat att en viss person ska ta hand om de arrangemang som hänför sig till gravsättningen, kremeringen och hanteringen av askan? Då kan arrangemangen skötas av

 • den avlidnes efterlevande make eller maka
 • den person som vid tidpunkten för dödsfallet fortgående levde i gemensamt hushåll med den avlidne (under äktenskapsliknande förhållanden)
 • de närmaste arvingarna.

Om ingen av arvingarna tar hand om arrangemangen, kan någon annan närstående till den avlidne ta hand om dem. I sista hand sköter den avlidnes hemkommun arrangemangen.

Om oenigheter om begravningsarrangemangen uppstår, avgörs de i sista hand vid en domstol.

Med den avlidnes önskemål avses önskemål om gravsättningen som den avlidne uttryckligen har uttryckt under sin livstid. Utgångspunkten för begravningsarrangemangen ska vara det som den avlidne själv hade önskat. Den avlidnes livsåskådning och önskemål ska beaktas så långt som det rimligen är möjligt. 

Lagstiftningen förpliktar inte någon att uppfylla den avlidnes sådana önskemål eller av den avlidnes livsåskådning följande lösningar, som vore orimligt svåra eller orimligt dyra att uppfylla i förhållande till dödsboets tillgångar.

I ens sista önskan är det bra att nämna till exempel

 • valet mellan kistbegravning och kremering
 • valet av begravningsplats och gravplats
 • begravningsförrättningens innehåll.

Begravningsplats och enskild grav

Vi kan bevilja en registrerad sammanslutning eller stiftelse (såsom ett registrerat religionssamfund) tillstånd att anlägga en begravningsplats.

En begravningsplats får inte hållas i syfte att eftersträva ekonomisk vinst. 

För att få tillstånd att anlägga en begravningsplats måste du ha förutsättningar att hålla begravningsplatsen på behörigt sätt. Du ska bland annat förete en genomförbar plan över det hur du ordnar hållandet av begravningsplatsen på lång sikt. 

Huvudmannen för en begravningsplats ska äga fastigheten. Om huvudmannen för en begravningsplats inte äger fastigheten, ska han eller hon ha 

 • fått samtycke av ägaren till fastigheten att anlägga begravningsplatsen och 
 • sådan legorätt eller annan nyttjanderätt till fastigheten som inskrivits med främsta företräde. 

Lego- eller nyttjanderätten ska avtalas på viss tid: minst 130 och högst 200 år. Den ska också omfatta hela fastighetens område. 

En fastighet som används som begravningsplats får inte vara intecknad och den får inte vara föremål för andra inskrivna särskilda rättigheter än de som avses i begravningslagen. Om en fastighet som används som begravningsplats ska göras en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret om begränsning i rätten att råda över fastigheten. 

Vi kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att inrätta en enskild grav för en viss, namngiven avliden. Platsen ska lämpa sig för gravsättning och områdets ägare eller innehavare måste ge sitt samtycke till inrättandet av graven.

Ja. Vi anmäler uppgifterna om en enskild grav eller begravningsplats till fastighetsdatasystemet för ifrågavarande fastighets del. Anläggandet av en begravningsplats eller inrättandet av en enskild grav påverkar användningen av marken i området.

Gravsättning av askan efter en avliden

Du behöver inget tillstånd från regionförvaltningsverket, om ingen enskild grav inrättas. Ingen enskild grav inrättas, om askan gravsätts så att inget minnesmärke eller annat synligt märke placeras på gravsättningsplatsen. 

Om du vill lägga ett minnesmärke eller andra synliga märken på gravplatsen, måste du ansöka om tillstånd från regionförvaltningsverket att inrätta en enskild grav. Ansök om tillstånd på en separat blankett och sänd den till Regionförvaltningsverket i Östra Finland. 

Du behöver alltid också samtycke från ägaren till mark- eller vattenområdet att gravsätta eller strö ut askan på hans eller hennes område. Vid behov kan du också be innehavaren av området om ett samtycke. Be om samtycket i skriftligt format så undviker du missförstånd. 

Den avlidnes aska ska inom ett år efter kremeringen gravsättas eller på något annat bestående sätt placeras på en plats.  

Den som tar emot askan ska innan askan lämnas ut skriftligen meddela huvudmannen för krematoriet var askan kommer att placeras. Om de personer som har hand om begravningsarrangemangen trots uppmaning från krematoriet inte inom ett år efter kremeringen tar hand om askan, ska askan på den avlidnes dödsbos bekostnad placeras på den begravningsplats där den avlidne har rätt att bli begraven. 

Flyttning av gravsatt stoft eller aska

I den finländska begravningskulturen ingår att graven uppfattas som den avlidnes bestående viloplats. Därför strävar man efter att trygga gravens orördhet. 

Stoftet eller askan efter en gravsatt avliden kan flyttas till en annan grav endast av synnerligen vägande skäl. Flyttning kräver ett tillstånd från regionförvaltningsverket. Ansök om tillstånd på en separat blankett och sänd den till Regionförvaltningsverket i Östra Finland.  

För att flytta en gravsatt avlidens stoft behöver du också ett tillstånd från hälsoskyddsmyndigheten. 

Regionförvaltningsverket överväger från fall till fall synnerligen vägande skäl. De kan vara till exempel att 

 • den avlidne av någon anledning inte ursprungligen har kunnat gravsättas på den plats, där den avlidne eller han eller hennes anhöriga velat gravsätta honom eller henne. 
 • den avlidne har vistats i Finland som flykting eller asylsökande och förhållandena i den avlidnes hemland senare ändras så, att dennes stoft eller aska kan flyttas till dennes hemland. 
 • det förekommer till hälsoskyddet eller markanvändningen anknytande skäl som är exceptionellt vägande. 

Kontakta oss i så god tid som möjligt och be om mer information om saken redan innan du sänder in din ansökan. 

Statsbidrag för skötsel av gravar

Statsbidrag beviljas för skötseln av vissa evakuerades hjältegravar.

Bidrag beviljas också för iståndsättning av begravningsplatser i det överlåtna området. Med begravningsplatser på överlåtna områden avses hjälte-, fält- och civilbegravningsplatser för finländska soldater som blev kvar i Ryssland till följd av andra världskriget.

Bidrag beviljas för kostnader i anslutning till skötsel och iståndsättning av gravar och begravningsplatser (arbetsarvoden, köp av tjänster samt anskaffning av material, förnödenheter och varor) och rese- och transportkostnader samt andra nödvändiga kostnader. Bidrag kan inte beviljas för planeringsresor i anslutning till iståndsättningsarbeten eller för utarbetande av planer. 

Skötseln av gravplatserna kan omfatta bland annat iståndsättning av gravplatser, att de hålls i behörigt skick och bevaras, uppförande av minnesmärken och monument, insättning av minnestavlor och plantering av gravar samt andra åtgärder i anslutning till värnandet av de avlidnas minne.
 

Ansökningstiden är en gång per år på våren.

Ansökningarna om statsbidrag för skötsel av evakuerades hjältegravar ska lämnas in senast den 17 maj 2024 klockan 16.15. Bidrag för skötsel av begravningsplatser i det överlåtna området kan inte sökas 2024.

Bidrag kan sökas av personer, företag eller samfund samt organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Gör ansökan på en blankett som reserverats för ändamålet. Skicka ansökan till Regionförvaltningsverket i Östra Finland inom utsatt tid. Kontaktuppgifterna finns på ansökningsblanketten.

Bidragets användningstid är fram till utgången av det år bidraget beviljas. Skicka in en utredning om användningen av det beviljade bidraget till Regionförvaltningsverket i Östra Finland före utgången av mars året efter ansökningsåret.

Vårdersättning kan sökas för skötsel av de ryska soldaternas gravplatser och minnesmärken i Finland. Det handlar om att värna minnet av de ryska soldater som stupade i Finland till följd av andra världskriget.

För att det ska vara möjligt att bevilja ersättning ska du först ingå ett skötselavtal med Regionförvaltningsverket i Östra Finland om skötseln av graven eller minnesmärket. Avtalet kan ingås av en person, ett företag eller ett samfund samt en organisation inom den offentliga förvaltningen.

Enligt skötselavtalet betalas ersättning för kostnader i anslutning till skötsel och iståndsättning av gravar och begravningsplatser (arbetsarvoden, köp av tjänster samt anskaffning av material, förnödenheter och varor) och rese- och transportkostnader samt andra nödvändiga kostnader. 

Skötseln av gravplatserna kan omfatta bland annat iståndsättning av gravplatser, att de hålls i behörigt skick och bevaras, uppförande av minnesmärken och monument, insättning av minnestavlor och plantering av gravar samt andra åtgärder i anslutning till värnandet av de avlidnas minne.
 

Länkar till lagar