Förmedlingsrörelser

Vi övervakar att fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler följer lagen och god förmedlingssed. Vi övervakar dessutom att förmedlingsverksamhet inte bedrivs lagstridigt utan att vara registrerad som förmedlingsrörelse. Samtidigt för vi ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler.
 
Vi tar emot anmälan om missförhållanden i förmedlingsrörelsers verksamhet. Dessutom utövar vi egen tillsyn exempelvis genom att granska rörelsens handlingar, följa med marknadsföringen, informera rörelserna om regionförvaltningsverkets tolkningar av lagstiftningen om fastighetsförmedling och genom att göra tillsynskampanjer och tillsynsbesök i förmedlingsrörelserna.
 
Vi övervakar inte verksamhet som inte är förmedling som kräver registrering. Till exempel är följande åtgärder inte sådan förmedling som avses i lagen om förmedlingsrörelser och förutsätter därför inte registrering som förmedlingsrörelse: 

  • att bara göra en värdering
  • att bara göra upp handlingar
  • disponentbyråers sälj- eller hyresverksamhet i bostadsaktiebolag som de är disponenter för
  • service i samband med hyresförhållanden
  • försäljning av objekt som man själv äger.

Anmälan om missförhållanden i en förmedlingsrörelse

Förmedlingsrörelserna ska följa lagen och god förmedlingssed i sin verksamhet. 

Om du misstänker att en förmedlingsrörelse har agerat i strid med lagen eller god förmedlingssed kan du anmäla det till regionförvaltningsverket. 

Du kan göra anmälan med blankett. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan. Beskriv i anmälan vilken av förmedlarens förfaranden eller åtgärder som du anser är felaktig eller osaklig. Bifoga handlingar som gäller ärendet, till exempel försäljningsbroschyren, ett köpeanbud, köpebrev eller uppdragsavtal. 

Anmälan om misstanke om felaktigheter i förmedlingsrörelses verksamhet

Du kan också skriva en fritt formulerad anmälan.

Skicka anmälan per e-post eller post till registratorskontoret i det regionförvaltningsverk i vars register över förmedlingsrörelser förmedlingsrörelsen är registrerad. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Du kan också anmäla om du misstänker att förmedlingsrörelsen har verksamhet utan att vara registrerad. Du kan kontrollera om förmedlingsrörelsen är upptagen i registret över förmedlingsrörelser.

Den som gör anmälan kan inte överklaga det fattade beslutet. 

 

Regionförvaltningsverket prövar vilka delar av omständigheterna som presenteras i anmälan den utreder. 

Om förmedlingsrörelsen har agerat i strid med god förmedlingssed eller lagen i ärendet kan regionförvaltningsverket ge förmedlingsrörelsen en varning. Regionförvaltningsverket kan dessutom göra förmedlingsrörelsen uppmärksam på omständigheterna som presenteras i beslutet. I allvarligare fall kan regionförvaltningsverket förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet för en viss tid eller stryka rörelsen från registret över förmedlingsrörelser, vilket innebär att den inte längre får bedriva förmedlingsverksamhet. 

Om man i strid med lagen bedriver förmedlingsverksamhet utan att vara registrerad kan regionförvaltningsverket besluta att förbjuda verksamheten och förena föreläggandet med vite.  

Regionförvaltningsverket kan inte förpliktiga en förmedlingsrörelse att betala ersättningar eller att sänka eller stryka ett förmedlingsarvode som den har tagit ut. I sådana fall kan konsumenttvistenämnden rekommendera ett avgörande. Konsumenttvistenämndens rekommendation är inte bindande men den följs ofta av näringsidkarna. 

Privaträttsliga tvisteärenden kan avgöras av en allmän domstol.

Du är eventuellt intresserad av

Konsumenttvistenämnden

Läs mer om konsumenttvistenämnden