Förmedlingsrörelser

Vi övervakar att fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler följer lagen och god förmedlingssed. Vi övervakar dessutom att förmedlingsverksamhet inte bedrivs lagstridigt utan att vara registrerad som förmedlingsrörelse. Samtidigt för vi ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler.

Vi tar emot anmälan om missförhållanden i förmedlingsrörelsers verksamhet. Dessutom utövar vi egen tillsyn exempelvis genom att granska rörelsens handlingar, följa med marknadsföringen, informera rörelserna om regionförvaltningsverkets tolkningar av lagstiftningen om fastighetsförmedling och genom att göra tillsynskampanjer och tillsynsbesök i förmedlingsrörelserna.

Vi övervakar inte verksamhet som inte är förmedling som kräver registrering. Till exempel är följande åtgärder inte sådan förmedling som avses i lagen om förmedlingsrörelser och förutsätter därför inte registrering som förmedlingsrörelse: 

  • att bara göra en värdering
  • att bara göra upp handlingar
  • disponentbyråers försäljnings- eller uthyrningsverksamhet i bostadsaktiebolag som de är disponenter för när det är fråga om
    • försäljning eller uthyrning av lägenheter som ägs av ett bostadsaktiebolag
    • uthyrning av lägenheter som ett bostadsaktiebolag tagit i sin besittning
  • service i samband med hyresförhållanden
  • försäljning av objekt som man själv äger.

Vad är registret över förmedlingsrörelser?

Regionförvaltningsverket för ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler. Registret är offentligt och var och en har rätt att få del av uppgifter som finns där. För närvarande fungerar tjänsten bara på finska.

Registret över förmedlingsrörelser (vasa.avi.fi)

Du kan kontrollera uppgifterna som är antecknade i registret eller fråga efter dem hos regionförvaltningsverket. Ett intyg över uppgifter som är antecknade i registret är avgiftsbelagt. 
Registret över förmedlingsrörelser innehåller personuppgifter. För att skydda personuppgifterna publicerar regionförvaltningsverket inte registeruppgifterna via elektronisk förbindelse för allmänheten. På webbsidan kan du ändå genom att söka på företagets företags- och organisationsnummer (FO-nummer) få information om företaget (enskild näringsidkare eller juridisk person) är upptaget i registret över förmedlingsrörelser. Om företaget finns i registret får du också information om det är registrerat som fastighetsförmedlingsrörelse eller hyresförmedlingsrörelse. FO-numret för ett företag hittar du vid behov i företags- och organisationsdatasystemet: ytj.fi.

Andra uppgifter i registret över förmedlingsrörelser kan du fråga efter genom att kontakta regionförvaltningsverkets kundservice med till exempel blanketten Fråga RFV:s kundservice.

Anmälan om missförhållanden i en förmedlingsrörelse

Förmedlingsrörelserna ska följa lagen och god förmedlingssed i sin verksamhet. 

Om du misstänker att en förmedlingsrörelse har agerat i strid med lagen eller god förmedlingssed kan du anmäla det till regionförvaltningsverket. 

Du kan göra anmälan med blankett. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan. Beskriv i anmälan vilken av förmedlarens förfaranden eller åtgärder som du anser är felaktig eller osaklig. Bifoga handlingar som gäller ärendet, till exempel försäljningsbroschyren, ett köpeanbud, köpebrev eller uppdragsavtal. 

Anmälan om misstanke om felaktigheter i förmedlingsrörelses verksamhet

Du kan också skriva en fritt formulerad anmälan.

Skicka anmälan per e-post eller post till registratorskontoret i det regionförvaltningsverk i vars register över förmedlingsrörelser förmedlingsrörelsen är registrerad. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Du kan också anmäla om du misstänker att förmedlingsrörelsen har verksamhet utan att vara registrerad. Du kan kontrollera om förmedlingsrörelsen är upptagen i registret över förmedlingsrörelser.

Den som gör anmälan kan inte överklaga det fattade beslutet. 

 

Regionförvaltningsverket prövar vilka delar av omständigheterna som presenteras i anmälan den utreder. 

Om förmedlingsrörelsen har agerat i strid med god förmedlingssed eller lagen i ärendet kan regionförvaltningsverket ge förmedlingsrörelsen en varning. Regionförvaltningsverket kan dessutom göra förmedlingsrörelsen uppmärksam på omständigheterna som presenteras i beslutet. I allvarligare fall kan regionförvaltningsverket förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet för en viss tid eller stryka rörelsen från registret över förmedlingsrörelser, vilket innebär att den inte längre får bedriva förmedlingsverksamhet. 

Om man i strid med lagen bedriver förmedlingsverksamhet utan att vara registrerad kan regionförvaltningsverket besluta att förbjuda verksamheten och förena föreläggandet med vite.  

Regionförvaltningsverket kan inte förpliktiga en förmedlingsrörelse att betala ersättningar eller att sänka eller stryka ett förmedlingsarvode som den har tagit ut. I sådana fall kan konsumenttvistenämnden rekommendera ett avgörande. Konsumenttvistenämndens rekommendation är inte bindande men den följs ofta av näringsidkarna. 

Privaträttsliga tvisteärenden kan avgöras av en allmän domstol.

Du är eventuellt intresserad av

Konsumenttvistenämnden

Läs mer om konsumenttvistenämnden