Betesgång för och rastning av nötkreatur

Mjölkkor som hålls uppbundna, dvs. vanligen i båsladugård, måste få komma ut för att rasta. Kravet gäller också kvigor som är äldre än 8 månader och som föds upp för mjölkproduktion.

Instruktioner

Nötkreaturen ska få rasta minst 60 dagar på sommaren, dvs. 1.5–30.9 och 30 dagar under vintern, dvs. 1.10-30.4.

Nötkreaturen ska få rasta på bete eller annat lämpligt område för rastning. I rasthagen ska det finnas minst. I rasthagen ska det finnas minst 6 m2 utrymme för varje nötkreatur. Rasthagen ska vara minst 50 m2 stor. Rastgården, betesmarken och förbindelselederna ska vara säkra och lämpliga för djuren.

Vi kan bevilja tillstånd att hålla nötkreatur inomhus, om 

  • gården inte har tillgång till lämplig betesmark eller rastgård
  • det inte skäligen går att ordna någon annan rastplats
  • det är oskäligt att ordna rastning av orsaker som hänför sig till trafiken, terrängen eller avståndet.

Tillståndet, dvs. befrielsen från rastning, gäller högst fem år åt gången och högst till slutet av år 2034.

Om det inte är möjligt att rasta nötkreatur, kan du hos regionförvaltningsverket ansöka om tillstånd att hålla nötkreaturen inne, dvs. befrielse från kravet på rastning.

Skicka en fritt formulerad ansökan till oss. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Se till att din ansökan innehåller följande:

  • ditt namn, din adress och ditt telefonnummer
  • lägenhetssignum, lägenhetens adress, FO-nummer
  • hur många mjölkkor och kvigor på gården som är äldre än 8 månader och som föds upp för mjölkproduktion hålls uppbundna
  • orsak till att mjölkkor och kvigor inte kan rasta
  • planritning över gården
  • karta över gårdens åkrar och andra marker som ligger mindre än en kilometer från ladugården
  • andra eventuella omständigheter som kan påverka avgörandet av ärendet.

Länsveterinären behandlar ansökningarna. Vid behov ber vi dig lämna in ytterligare utredningar.

I vissa fall gör vi en inspektion på gården. Vi kontaktar dig och avtalar om en inspektionstid.

Avgiften för behandling av tillstånd är 220 €. Ett positivt och negativt beslut kostar lika mycket. Vi skickar räkningen i efterskott.

Kommunalveterinären övervakar rastning av nötkreatur under sommaren. Om nötkreaturen inte kommer ut, kan kommunalveterinären meddela förelägganden eller förbud.

Regionförvaltningsverket kan förelägga vite genom vilket föreläggandet eller förbudet effektiviseras.

Länkar till lagar