I förgrunden av Tammerfors centrum syns Ratina-bron som sträcker sig över vattnet. Bakom bron syns gångbron, lugnvattnet vid Ratina och Ratina stadion. Dessutom syns många höghus och annan stadsbebyggelse i bilden. Statens sektorsövergripande regionalförvaltning behövs mer än någonsin 

Statens regionalförvaltning består av sex regionförvaltningsverk, femton närings-, trafik- och miljöcentraler samt Statens ämbetsverk på Åland. I regionförvaltningsverken främjar vi förverkligande av grundläggande rättigheter och rättssäkerhet, tillgången till basservice, miljöskydd, hållbar användning av miljön, inre säkerhet samt hälsosam och trygg livs- och arbetsmiljö inom våra regioner och nationellt. Vi har hand om uppgifter inom tillsyn, styrning och verkställande av lagstiftningen inom åtta ministeriers verksamhetsområden.

Förvaltningen ska leva i tiden. När verksamhetsmiljön förändras måste även förvaltningen ses över. Samarbetet på regional- och lokalnivån samt regional behörighet och kundorientering har fått för lite uppmärksamhet i de senaste strukturutredningarna om reformen av regionalförvaltningen. De är trots allt faktorer med vilka man bygger framtidstillit. 

Vårt arbetes genomslagskraft baserar sig på expertis och samarbete. Kärnan i vår verksamhet är människoorientering och kundförståelse. Vi stärker basservicen, rättsstatsprincipen och den övergripande säkerheten och arbetar för en hållbar framtid för generationerna som följer oss. Vi känner våra regioner och aktörerna i dem, vilket förbättrar kundservicen och lösningarnas kvalitet. Samtidigt övervakar vi att lagen är samma för alla och att samhällets spelregler följs. Vi bygger förståelse om vår verksamhetsmiljö och stärker människornas uthållighet i kriser. Vi höjer trygg-hetskänslan och tryggar förvaltningsområdenas funktionsförmåga inom regionerna.

Vi överdirektörer för regionförvaltningsverken anser att det är viktigt att staten även i fortsättningen har en dynamisk och kompetent regionalförvaltning där besluten som rör människors liv fattas nära människan med kännedom om de lokala omständigheterna. Genom att samla resurserna inom statens regionalförvaltning kan man svara på den offentliga ekonomins utmaningar samt förbättra produktiviteten och effektiviteten. Regionalförvaltningen kan genomgå en reform, men den kan inte slopas.

Vi är övertygade om att en sektorsövergripande regionalförvaltning som fungerar nära människan i framtiden har ännu bättre serviceförmåga än tidigare. En hållbar framtid skapas genom gemensamma handlingar tillsammans med andra.

Merja Ekqvist – Regionförvaltningsverket  i Södra Finland
Soile Lahti – Regionförvaltningsverket  i Östra Finland
Kaisa Ainasoja – Regionförvaltningsverket  i Lappland
Leena Räsänen – Regionförvaltningsverket  i Sydvästra Finland
Marko Pukkinen – Regionförvaltningsverket  i Västra och Inre Finland
Terttu Savolainen – Regionförvaltningsverket  i Norra Finland