Vattentillstånd  

Vattenlagen styr användningen och byggandet av vattenområden. Vi behandlar tillståndsansökningar som gäller projekt enligt vattenlagen.  

Ett vattenhushållningsprojekt får inte inledas innan det har beviljats ett tillstånd som har vunnit laga kraft. 

Kungjorda ansökningar och beslut

När regionförvaltningsverket behandlar en vattentillståndsansökan informerar det andra myndigheter och parter om ansökan, det vill säga publicerar en kungörelse. Kungörelsen skickas till sådana parter som särskilt berörs av ärendet: exempelvis rågrannar eller sådana som äger mark- och vattenområden i influensområdet. Om du har blivit delgiven en kungörelse anses det alltså att verksamheten eller projektet eventuellt kan påverka din rätt eller fördel.  

En part kan svara på kungörelsen genom att göra en anmärkning. I kungörelsen anges var ansökningshandlingarna finns till påseende och hur du kan göra en anmärkning. Vid behov kan du be om råd av den handläggare som anges i kungörelsen. Om du inte har något att anmärka i ärendet så behöver du inte göra någonting.  

Man kan ta ställning till en ansökan som är under behandling på två olika sätt. Parter kan göra en anmärkning angående en ansökan som är under behandling. Parter är de personer vars fördel eller rätt ärendet kan beröra. Andra än parter har rätt att framföra sin åsikt på ansökan.  

Du kan läsa ansökningshandlingarna i regionförvaltningsverkets databasen över vatten- och miljötillstånd där de är framlagda minst 30 dagar efter att kungörelsen publicerades. Ta reda på sökanden och ansökningsärendets diarienummer, eftersom de är obligatoriska uppgifter då man gör en anmärkning eller uttrycker sin åsikt.  

Skicka anmärkningarna och åsikterna med den elektroniska blanketten till den myndighet som behandlar ansökan. Där hittar du mer detaljerade anvisningar för hur du skriver en anmärkning eller åsikt. Tjänsten är gratis och kräver inte identifiering.  

I databasen över vatten- och miljötillstånd hittar du i elektronisk form 

 • ärenden som är anhängiga hos regionförvaltningsverket
 • kungörelser för ansökningar som är i hörandefasen och offentliga ansökningshandlingar
 • miljötillståndsbeslut och vattentillståndsbeslut som är meddelade av regionförvaltningsverket. 

I databasen över vatten- och miljötillstånd finns inte uppgifter om 

 • anhängiga eller beslutade ersättningsärenden 
 • förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen 
 • besvär.   

Dessa kan du fråga efter hos regionförvaltningsverkens registratorskontor. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor och till databasen över vatten- och miljötillstånd nederst på den här sidan.

Om tillstånd

Du behöver tillstånd för exempelvis följande vattenhushållningsprojekt: 

 • uppförande av en bro en allmän farled  
 • anläggande av en vatten-, avlopps- eller kraftledning under en allmän farled  
 • användning av vattenkraft  
 • farleder och andra vattentrafiksområden  
 • verksamhetsställe för flottning  
 • vissa dikningsärenden   
 • anläggning av en damm och reglering av vattensystemet  
 • uttag av vatten  
 • muddring och utfyllnad av vattenområde  

Om du är osäker på om du behöver ett tillstånd bör du be om ett utlåtande av den regionala NTM-centralen.   

Ärenden som gäller förorening av vattendrag behandlas enligt miljöskyddslagen.  

När du får ett positivt vattentillståndsbeslut är det i regel i kraft tillsvidare (alltså permanent) om tillståndet inte har beviljats på viss tid.   

Ett tillstånd på viss tid går ut den dag då giltighetstiden upphör, om inte annat är bestämt i tillståndsbeslutet.  

Ett tillstånd som är i kraft tillsvidare upphävs om  åtgärderna som förutsätts i tillståndsbeslutet inte till väsentliga delar har vidtagits eller åtgärderna inte har inletts inom den utsatta tiden. Man kan av särskilda skäl ansöka om förlängning av den utsatta tiden innan den har gått ut. 

Vattentillstånd kan beviljas om  

 • projektet inte nämnvärt kränker allmänna eller enskilda intressen 
 • projektet medför sådan nytta för allmänna eller enskilda intressen som är avsevärd i förhållande till de förluster som det medför för sådana intressen.  

Tillstånd kan inte beviljas om projektet  

 • äventyrar det allmänna hälsotillståndet eller den allmänna säkerheten  
 • skadar miljön, vattennaturen eller deras funktion  
 • i hög grad försämrar bosättnings- eller näringsförhållandena på orten.  

Vad är enskild nytta?  

Du kan ha enskild nytta av ett vattenhushållningsprojekt till exempel så att din egendoms bruksvärde ökar genom att mark- eller vattenområdets avkastning eller användbarhet förbättras.  

Vad är enskild förlust?  

Ett vattenhushållningsprojekt kan medföra enskild förlust för dig som inte deltar i projektet till exempel om instansen som genomför projektet har beviljats nyttjande- eller lösningsrätter till ett vattenområde som du äger.   

Vad innebär rätt till de områden som krävs för projektet?  

Tillståndstagaren ska ha rätt till de områden som krävs för projektet. Om sökanden inte äger ett område och inte heller besitter det med stöd av en ständig nyttjanderätt, är en förutsättning för tillstånd att

 • sökanden beviljas rätt att använda området 
 • sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för hur rätten till området ska ordnas. 

Regionförvaltningsverket tar ut en avgift av sökanden för behandlingen av ansökan. Avgiftens storlek bestäms i statsrådets förordning. Avgiften som tas ut för behandlingen av ärendet påverkas inte av om beslutet som regionförvaltningsverket fattar är positivt eller negativt. 

Tillståndsbehandlingen faser

Om regionförvaltningsverket begär kompletteringar till din ansökan ska du lämna dem inom den utsatta tiden. Om du inte har kompletterat ansökan inom den utsatta tiden kan regionförvaltningsverket låta bli att behandla ansökan.

Då din ansökan innehåller nödvändiga uppgifter ger regionförvaltningsverket den för kännedom till andra myndigheter och parter, det vill säga publicerar en kungörelse. Kungörelsen och handlingarna som kungörs hålls framlagda i databasen över vatten- och miljötillstånd under minst 30 dagar. Information om kungörelsen publiceras också i de kommuner vars områden din ansökan gäller.

Parterna får ett kungörelsebrev. Information om betydande ansökningar meddelas dessutom i tidningar som utkommer i verksamhetens influensområde.  

Regionförvaltningsverket begär under kungörelseperioden utlåtanden om ansökningsärendet av behövliga myndigheter och andra instanser. Också andra kan uttrycka sin åsikt.

Efter att kungörelseperioden har upphört ger regionförvaltningsverket dig utlåtandena och anmärkningarna som har kommit gällande ditt ansökningsärende. Som sökande kan du ge din redogörelse om dem inom en viss tid.

Regionförvaltningsverket undersöker om tillståndet kan beviljas och ger sedan ett jakande eller avslående beslut. Ett vattenhushållningstillstånd beviljas antingen så att det är i kraft tillsvidare eller för en viss tid. För tillstånd som är i kraft tillsvidare fastställer regionförvaltningsverket en tid inom vilken projektet ska påbörjas och genomföras.  

Regionförvaltningsverket lämnar beslutet till sökanden, myndigheterna som har fått en begäran om utredning och dem som särskilt har bett om beslutet.  

Parterna får kungörelsen om beslutet per brev.  

Om ditt projekt beviljas tillstånd ska du följa tillståndsvillkoren som är specificerade i beslutet.    

Beslutet kan överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol inom besvärstiden. Beslutet vinner laga kraft först efter att besvärstiden har löpt ut och beslutet inte har överklagats.

Inom besvärstiden kan man söka ändring i beslut enligt vattenlagen hos Vasa förvaltningsdomstol. Som bilaga till tillståndsbeslutet finns en besvärsanvisning med anvisningar om hur man anför besvär och information om den begränsade besvärstiden.

Hur ansöker man om tillstånd?

Kontrollera eller ta reda på om projektet som du planerar kräver ett tillstånd enligt vattenlagen. Det är NTM-centralen som bedömer om ett tillstånd behövs.   

Skicka ansökan till regionförvaltningsverket i god tid innan projektets planerade startdatum.  

Skriv och skicka din ansökan elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Där hittar du dessutom närmare information och du kan följa med behandlingen av din ansökan. Du behöver en fullmakt i suomi.fi-tjänsten för att uträtta ärenden i företagets namn. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du skicka din ansökan per e-post. Det är också möjligt att personligen lämna en ansökan i pappersformat. Ta hjälp av en konsult vid utarbetningen av ansökan om det behövs.  

Kraven på ansökans innehåll finns i kapitel 1 i statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden. Innehållskraven är närmare beskrivna i regionförvaltningens e-tjänst, där kan du göra och skicka ansökan elektroniskt för behandling. Där hittar du dessutom närmare information och du kan följa med behandlingen av din ansökan. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du skicka din ansökan per e-post. Om du ansöker om tillstånd som privatperson så kan du lämna ansökan och bilagorna också i pappersformat.   

Enligt lagen ska den som gör upp vattentillståndsansökan ha tillräcklig sakkännedom. Ta hjälp av en konsult vid utarbetningen av ansökan om det behövs. 

Du hittar anvisningar för behandling av tillstånd på vår webbplats:

Tillstånd för vattenhushållningsprojekt eller ändring av det ska sökas hos det regionförvaltningsverk i vars område projektet finns. Det finns sex olika regionförvaltningsverk runt om i Finland men alla behandlar inte vattentillstånd.

Tillståndsansökningar enligt vattenlagen behandlas i Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland. Om ditt projekt ligger i Sydvästra Finlands område behandlas din ansökan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Om ditt projekt ligger i Lappland så är det Regionförvaltningsverket i Norra Finland som behandlar din ansökan. 

Vid behov råder regionförvaltningsverken och NTM-centralerna angående vilken myndighet du ska skicka din ansökan till. 

Regionförvaltningsverkets mål är att behandlingstiden för vattentillståndsansökan i snitt ska vara 9 månader. Men beakta att behandlingstiden kan förlängas med upp till flera månader om 

 • din ansökan är bristfällig
 • du ändrar ansökan medan den behandlas.

Annat att beakta

I regel får vattenhushållningsprojektet påbörjas när regionförvaltningsverket har fattat ett positivt beslut som har vunnit laga kraft. Tillståndsbeslutet vinner laga kraft 38 dagar efter att beslutet meddelades och det inte har överklagats hos Vasa förvaltningsdomstol. 

Om det finns grundad anledning kan sökanden emellertid ansöka om tillstånd till förberedelser i samband med tillståndsansökan. Det innebär tillstånd att vidta förberedande åtgärder för genomförande av projektet redan innan beslutet har vunnit laga kraft. Sökanden ska motivera behovet av tillstånd till förberedelser och specificera vilka åtgärder den har tänkt vidta. Regionförvaltningsverket behandlar tillståndet till förberedelser samtidigt med tillståndsansökan för vattenhushållningsprojektet och meddelar ett beviljande eller avslående beslut.  

Om regionförvaltningsverket beviljar tillstånd till förberedelser ålägger den sökanden att betala en säkerhet innan arbetena inleds, om det inte är uppenbart onödigt. Kravet på att ställa säkerhet gäller inte staten och dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner. Säkerheten ska täcka ersättningen för de skador, olägenheter och kostnader som kan uppstå om beslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras.  

Sökanden kan ansöka om tillstånd till förberedelser också under besvärstidens gång eller inom 14 dagar efter besvärstidens utgång. Den görs med en separat ansökan. Regionförvaltningsverket hör tillsynsmyndigheterna och dem som har överklagat tillståndsbeslutet om ansökan om tillstånd till förberedelser. 

Tillståndsbeslutet är i regel slutgiltigt. I vissa fall kan man emellertid ändra tillståndet.  

På vissa grunder kan någon annan än tillståndshavaren söka ändring av tillståndet eller tillståndsvillkoren, till exempel en myndighet eller någon som lider olägenhet. Bakgrunden till ändringen kan i så fall vara exempelvis säkerhetsorsaker eller oförutsedd skada som projektet har orsakat. 

Ändringen av ett tillstånd kan ofta behandlas smidigare än vanligt. Till god förvaltning hör emellertid att alla parter hörs tillräckligt. 

Tillstånd som meddelas enligt vattenlagen och med stöd av den samt iakttagandet av tillståndsvillkoren övervakas av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och kommunernas miljövårdsmyndigheter. 

Regionförvaltningsverket behandlar tillståndsansökningar om vattenhushållningsprojekt enligt vattenlagen och dessutom vissa förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen.    

Förvaltningstvång enligt vattenlagen betyder att tillståndsmyndigheten på ansökan meddelar förelägganden till någon som bryter mot lagen, en förordning eller bestämmelse utfärdad med stöd av den. Med förvaltningstvångsbeslut kan man exempelvis med hot om vite förbjudas att fortsätta den lagstridiga verksamheten eller åläggas att rätta till det som har gjorts lagstridigt.    

En ansökan om förvaltningstvång kan göras av en tillsynsmyndighet, part, kommun och vissa föreningar.  

Utgående från ansökan hör regionförvaltningsverket innan förvaltningstvångsbeslutet fattas dem som ärendet berör och vid behov andra parter och myndigheter. 

Vanliga frågor och svar

Om du inte är säker på om du behöver ett tillstånd eller till vilken myndighet du borde skicka din ansökan så kan du kontakta NTM-centralen eller kommunens miljövårdsmyndighet. De här tillsynsmyndigheterna ger råd i ärendet och vid behov ett utlåtande om tillståndsbehovet. Vi i regionförvaltningsverket kan inte ta ställning till om ditt projekt kräver tillstånd eller inte.  
 

Tillandning är tidigare vattenområde som varaktigt blivit mark genom att vattenytan sjunkit, området har slammats till, vuxit igen eller att markytan stigit. Därmed bildas ett tillandningsområde framför fastigheten som vanligen inte hör till fastigheten utan den som äger vattenområdet invid. Vattenområdet tillhör oftast delägarlaget för byns samfällda vattenområden.

Om tillandningen stör ändamålsenlig användning av strandområdet eller tillandningen är ringa kan den som äger den avgränsande fastigheten oftast lösa in den till sig själv genom att ansöka om fastighetsförrättning hos Lantmäteriverket – inlösning av tillandning. I förrättningen bestäms förutsättningarna för inlösen, området som ska lösas in och de ersättningar som innehavaren av tillandningen ska betalas vid inlösningen.

Du kan ansöka om inlösning av en fastighet alltså tillandning på Lantmäteriverket

 

En fastighet kan ha andelar i samfällda områden, så kallade andelar i samfälligheter. Fastigheten är alltså delägare i samfälligheter som är bildade för en eller flera fastigheters behov. Fastigheterna kan ha olika stora andelar i samfällda områden. Samfällda områden kan vara exempelvis samfällda vattenområden eller samfälld mark, så som en båthamn eller grustäkt. Fastighetens andelar i samfällda områden framgår av fastighetsregisterutdraget.

Länkar till lagar