Beredskapen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Vi stöder kommunernas och övriga aktörers beredskapsplanering och främjar deras säkerhetsplanering.

Vid störningssituationer och undantagsförhållanden fungerar vi som undervisnings- och kulturministeriets regionförvaltningsmyndighet. I det arbetet ingår frågor inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken.

Vi sammanställer och rapporterar vid behov en aktuell lägesbild för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken till undervisnings- och kulturministeriet. 

Det praktiska ansvaret för fungerande service inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogik ligger hos kommunerna och utbildningsanordnarna. 

Kommunen övervakar privat småbarnspedagogik men det är de privata serviceproducenterna av småbarnspedagogik som svarar för den praktiska verksamheten. Under störningssituationer och undantagsförhållanden ska man sträva efter att undervisningen och småbarnspedagogiken fortgår så normal som möjligt.

Kommunerna svarar för servicen inom idrotts-, biblioteks- och ungdomsväsendet till den del som de ordnar sådan. Privata verksamhetsutövare svarar för den egna verksamheten.