Biblioteksväsendet

Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende främjar de allmänna bibliotekens verksamhet så att de mål som uppställts för biblioteken kan uppnås. Bibliotekens mål är att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur samt möjliggöra tillgången till och användningen av information. Biblioteken har en betydande roll när det gäller att främja läskulturen och en mångsidig läskunnighet, och de möjliggör livslångt lärande. Bibliotekstjänsterna och bibliotekslokalerna bidrar till ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Vi utbildar

Vi ordnar kortvarig fortbildning för bibliotekspersonal. Utbildningarna behandlar bl.a. lagstiftning, utvecklandet och ledningen av biblioteken och bibliotekens internationalisering.
Vi ordnar utbildningar tillsammans med de bibliotek som sköter särskilda uppgifter eller de bibliotek som i sin region ansvarar för att utveckla bibliotekens verksamhet. Vi samarbetar även med andra aktörer inom bibliotekssektorn.

Du hittar regionförvaltningsverkets utbildningar på sidan Evenemang och utbildningar och i fackkalendern på Biblioteken.fi.

Evenemang och utbildningar

Biblioteken.fi

Vi beviljar understöd

Kommuner eller kommunala allmänna bibliotek kan ansöka om statsunderstöd av regionförvaltningsverket för lokal eller regional försöks- och utvecklingsverksamhet vid de allmänna biblioteken.

Understöden för myndigheter

Specialunderstöd fös utveckling av de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialog mellan medborgare och beslutfattare

År 2021 delar vi ut ett anslag av engångsnatur för att främja de allmänna bibliotekens demokratiska arbete. Med hjälp av understödet ökar man dialogen mellan medborgarna och beslutsfattarna genom att utveckla biblioteken som fysiska och virtuella mötesplatser. 

Ansökningstiden för understödet är 16.8-20.9.2021, och ansökningsanvisningarna har publicerats på webbplatsen aviavustukset.fi under punkten Former av statsunderstöd. Understödets namn är Specialunderstöd för utveckling av de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare.  

Vi producerar information och utvärderar

Vi ansvarar tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet för den nationella basstatistiken över kommunernas allmänna bibliotek. Vi har även bildat ett nätverk för informationsbaserad ledning inom bibliotekssektorn. Inom nätverket sprids god praxis om informationsbaserad ledning.

Biblioteksväsendets statistik och utvärderingar

Kommunikation

Vi publicerar ett riksomfattande nyhetsbrev för biblioteksväsendet på finska och svenska. Det innehåller nyheter och meddelanden om aktuella biblioteksfrågor. Prenumerera på nyhetsbrevet till din e-post: avi.mailpv.net.

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538 
  Marko Ojala, tfn 0295 016 175
  Raija Valtonen tfn 0295 016 567
   
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finland
  Virpi Launonen, tfn 0295 016 845 
  Miikka Metsola, tfn 0295 016 046
   
 • Regionförvaltningsverket i Lappland
  Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395
   
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
  Päivi Almgren, tfn 0295 018 300, arbetar deltid
  Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302, arbetar deltid
   
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
  Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222
  Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843
  Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762, svenska enheten
   
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland
  Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552
  Tapio Taskinen, tfn 0295 017 589
 • Svensk- och tvåspråkig biblioteksverksamhet
  Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-post  fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Länkar till lagar