Renskötsel

Regionförvaltningsverket i Lappland godkänner nya renslakterier och köttanläggningar som finns i anslutning till dem. Vi godkänner också ändringar i verksamheten vid inrättningar som redan är i drift.

Tillstånd att inrätta ett renslakteri och att ändra verksamheten kan sökas genom en fritt formulerad ansökan vars innehåll regleras genom förordning. 

Utöver renskötselärenden utför vi köttbesiktning i renslakterier samt övervakar renslakterier och anläggningar i anslutning till dem.

Till övriga delar övervakas tillverkningen och detaljhandeln med renköttsprodukter av en kommunal hälsoinspektör.

Läs mer:

Register över renbeteslag

Regionförvaltningsverket i Lappland för register över renbeteslag. Av registret framgår

  • renbeteslagets namn
  • renbeteslagets nummer
  • renvärden
  • de gränser som fastställts för renbeteslaget.

Som gränser för renbeteslaget betraktas sådana skyddsgärd som avses i renskötsellagen.

Registret på finska

Kontaktinformation

Risto M. Ruuska, länsveterinär, tfn 0295 017 381