Tillsyn över lagen om penningtvätt 

På regionförvaltningsverket övervakar vi hur penningtvättslagen följs i Finland. Tillsynen över hela Finland är koncentrerad till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I penningtvättslagen bestäms vilka skyldigheter och åtgärder som företag, sammanslutningar och andra näringsidkare ska fullgöra. Syftet med åtgärderna är att förebygga och göra det enklare att avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Anmäl överträdelser mot penningtvättslagen

Vi tar emot tips om rapporteringsskyldiga företag som misstänks ha brutit mot skyldigheterna i penningtvättslagen. En lista över rapporteringsskyldiga företag finns nere på sidan under Tillsyn över lagen om penningtvätt.

Tillsyn över lagen om penningtvätt

Gör anmälan via e-post till [email protected] eller via skyddad e-post. Du hittar länken nederst på denna sidan.

Skyddad e-post

Anmälarens personuppgifter är sekretessbelagda. Vi överlåter inte uppgifterna till den part som anmälan gäller. 

Vi beaktar misstankarna om överträdelser i vår riskbaserade tillsyn. Vi informerar inte den som har gjort anmälan om eventuella fortsatta åtgärder. 

Vi uppmanar alla personer som upptäcker en eventuell överträdelse mot penningtvättslagen att anmäla det till regionförvaltningsverket.

Du kan göra en anmälan om du till exempel är kund eller anställd hos företaget. Du kan göra anmälan med låg tröskel. Vi kräver inga särskilda bevis som stöder misstankarna.

Anmälan kan gälla vilken som helst misstänkt överträdelse mot en skyldighet i penningtvättslagen. Anmälan kan göras exempelvis om

 • ett rapporteringsskyldigt företag inte har bedömt riskerna i samband med verksamheten 
 • ett rapporteringsskyldigt företag försummar skyldighet att känna sina kunder
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte på lämpligt sätt identifierar kunden och kontrollerar identiteten 
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte följer sin skyldighet att utreda och rapportera om tvivelaktiga transaktioner 
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte avbryter transaktionen eller avböjer den trots misstankar om tvivelaktiga transaktioner eller finansiering av terrorism.

Ju mer detaljerade uppgifter vi får om en misstänkt överträdelse mot penningtvättslagen desto bättre kan vi bedöma behovet av fortsatta åtgärder. Anmälan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • företagets eller organisationens namn som anmälan gäller 
 • företagets bransch 
 • verksamhetsstället där det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen skedde 
 • tidpunkten för det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen, eller meddelande om att det är fråga om ett fortlöpande förfarande 
 • beskrivning av de misstänkta överträdelserna mot penningtvättslagen 
 • vilken roll anmälaren har i organisationen som anmälan gäller: till exempel om hen är anställd eller kund hos företaget eller en annan part.

Länkar till lagar