Registraturtjänster

För att vara säker på att ett ärende blir anhängigt hos oss rekommenderar vi att du sänder e-post till våra registratorskontor och inte till personalens e-postadresser. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet, ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden samt ger kundservice.  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. 

Registratorskontoret sänder under ämbetsverkets öppethållningstid ett meddelande om att meddelandet har kommit fram. 

Personalens e-postadresser skrivs i formatet [email protected].

E-postbilagornas högst tillåtna storlek är 50 megabyte (MB) per meddelande. Om bilagorna är större kan du skicka dem med krypterad e-post. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Krypterad e-post 

E-postmeddelanden som skickas med vanlig e-post är inte krypterade, vilket innebär att informationssäkerheten för sekretessbelagda uppgifter kan äventyras. Använd alltid krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller på annat sätt känsliga uppgifter.  

Med krypterad e-post kan man också skicka stora bilagor.: högst tillåtna storlek är 500 megabyte (MB) per meddelande. Observera att den krypterade förbindelsen endast fungerar på följande adress: krypterad e-post

E-postadresser till regionförvaltningsverkens registratorskontor 

Kontaktinformation till arbetarskyddet hittar du på webbplatsen tyosuojelu.fi.

Regionala kontaktuppgifter:

Miljötillståndsärenden

I ärenden som gäller miljötillstånd ska du kontakta oss via e-postadresserna här nedan, inte via vårt registratorskontor. Skicka e-post till det regionförvaltningsverk vars område ärendet gäller.  

Mottagande av handlingar vid statens gemensamma serviceställen

Du kan lämna in handlingar till regionförvaltningsverket också vid statens följande gemensamma serviceställen:  
-    Lahtis, Kirkkokatu 12 
-    Villmanstrand,  Villimiehenkatu 2 B
-    Björneborg, Yrjönkatu 6

Lämna in handlingarna till det gemensamma servicestället senast tidsfristens sista dag under tjänstetid, det vill säga före 16:15.

Handlingarna som du lämnar in till det gemensamma servicestället stämplas som mottagna med en stämpel som visar ankomstdatum och registreras i myndighetens ärendehanteringssystem. 

Statens gemensamma serviceställen