Plan för egenkontroll av alkoholförsäljning

Egenkontrollen hjälper dig att identifiera särdragen hos ditt eget verksamhetsställe. 

När du har funderat och i planen för egenkontroll skrivit in ”hur vi gör hos oss” är planen ett användbart redskap som styr den dagliga verksamheten.

Egenkontrollen ger dig både ansvar och möjlighet att planera och besluta om åtgärder med vilka man säkerställer att lagen följs.

Uppdatera planen för egenkontroll alltid när det sker väsentliga förändringar i verksamheten. Den är ett verktyg som aldrig är färdigt, den uppdateras och lever med tiden. 

Skriv in i planen för egenkontroll antalet personal och deras arbetsuppgifter. Ange också personerna som ansvarar för alkoholförsäljningen och deras ställföreträdare. Skriv in dem i förteckningen i bilagan som finns i slutet av planen för egenkontroll.

Personalen måste känna till sina skyldigheter som de åläggs i alkohollagen och planen för egenkontroll. Det är emellertid tillståndshavaren som bär ansvaret för personalens kompetens. Berätta därför i planen för egenkontroll hur personalens kompetens garanteras och hur man bokför och förvarar uppgifterna om utbildning och kompetens.

Gör personalen förtrogen med innehållet i planen för egenkontroll. Den är ett bra verktyg då du skolar in nya medarbetare gällande vilka förfaranden som gäller för alkoholförsäljningen i verksamhetsstället.

Kom ihåg att uppdatera planen för egenkontroll om det sker förändringar i verksamheten.
Anmäl väsentliga förändringar också till oss på regionförvaltningsverket. Exempelvis ändringar i försäljningsarrangemangen om du tar i bruk exempelvis snabbkassor eller en uthämtningstjänst.

Beskriv ditt verksamhetsställe generellt i planen för egenkontroll:

 • i en hurdan lokal är det beläget
 • vilken är dess verksamhetsidé
 • hurdant klientel försöker man nå.

För övervakningen är det en helt annan sak, om det är fråga om exempelvis en pub i gatunivå med 100 kundplatser där man ofta spelar levande musik och serveringen pågår till tre på natten, eller om det är fråga om en familjerestaurang i ett glesbebyggt område, i en separat byggnad som stänger dörrarna klockan 22.

Omständigheter att tänka på:

 • Finns det exempelvis en skola eller en idrottsplats i närheten?
 • Ligger försäljningsstället i ett livligt område?
 • Är försäljningen störst kvällstid?
 • Vilka andra faktorer angående verksamhetsstället påverkar kunderna och deras köpbeteende? 

När du har tänkt över de här frågorna är det enklare att identifiera eventuella risker i ditt verksamhetsställe och överväga vad övervakningen ska fokusera på.

Egenkontrollplanen kan vara fritt formulerad eller så kan man använda regionförvaltningsverkets färdiga blankettmall. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan.

Planen för egenkontroll av alkoholserveringen ska innehålla följande uppgifter:

 • tillståndshavarens uppgifter
 • verksamhetsställets uppgifter
 • datumet då planen för egenkontroll är uppgjord och datumet då tillståndshavaren har godkänt den
 • uppgifter om de av tillståndshavaren utsedda personerna som ansvarar för att anmäla om ändringar
  • hanterar anmälningarna och uppgifterna och lämna dem till tillståndsmyndigheten
  • allmänt genomföra och följa egenkontrollplanen
 • hur man säkerställer personalens kompetens
 • hur bokföringen om utbildning och kompetens är ordnad
 • hur tillståndshavaren och de som ansvarar för planen för egenkontroll följer upp att planen för egenkontroll och direktiven till personalen följs
 • en redogörelse för hur alkoholdryckerna lagras och lagerutrymmena
 • en redogörelse för den ansvariga föreståndaren och antalet övrig personal och deras uppgifter
 • plan för övervakningen av alkoholförsäljningen
 • plan för övervakningen av ordningen
 • en redogörelse för serveringsställets verksamhetsidé och vid behov fokus för övervakningen och risker i anknytning till verksamhetsidén och serveringsställets läge
 • en redogörelse för hur man organiserar detaljhandeln samt kassorna och försäljningen om man från serveringsstället också säljer alkoholdrycker att ta med
 • det maximala kreditbeloppet som tillståndshavaren har fastställt och förfaranden och övervakningen av försäljningen på kredit om alkoholdrycker säljs till konsumenter på kredit på något annat sätt än
  • med allmänna kreditkort
  • med betalningsapplikation
  • i samband med programtjänster eller inkvarteringsrum
 • de största av tillståndshavaren fastställda serveringsportionerna som får säljas till en kund per gång om den tillåtna portionen är större än fyra centiliter
 • om alkoholserveringen fortsätts under förlängd tid
  • hur man följer upp kundantalet
  • hur man ordnar ordningsövervakningen
  • vilka uppgifter som har ålagts ordningsvakterna.

Egenkontrollplanen kan vara fritt formulerad eller så kan man använda regionförvaltningsverkets färdiga blankettmall. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan. 

Plan för egenkontroll av detaljhandeln ska innehålla följande uppgifter:

 • tillståndshavarens uppgifter
 • verksamhetsställets uppgifter
 • datumet då planen för egenkontroll är uppgjord och datumet då tillståndshavaren har godkänt den
 • uppgifter om de av tillståndshavaren utsedda personerna som ansvarar för att
  • anmäla om ändringar
  • hantera anmälningarna och uppgifterna och lämna dem till tillståndsmyndigheten
  • allmänt genomföra och följa egenkontrollplanen
 • hur man säkerställer personalens kompetens
 • hur bokföringen om utbildning och kompetens är ordnad
 • hur tillståndshavaren och de som ansvarar för planen för egenkontroll följer upp att planen för egenkontroll och direktiven till personalen följs
 • en redogörelse för hur alkoholdryckerna lagras och lagerutrymmena
 • en redogörelse för serveringsställets verksamhetsidé och vid behov fokus för övervakningen och risker i anknytning till verksamhetsidén och serveringsställets läge
 • en redogörelse för hur man har ordnat försäljningen av alkoholpreparat och hur de är placerade i butiken
  • hur placeras alkoholdryckerna om de inte på ett enhetligt finns i hyllor eller en butiksavdelning som är avsedd enbart för alkoholdrycker
 • redogörelse för hur detaljhandeln organiseras och för kassa- och försäljningsarrangemangen
 • en redogörelse för antalet ansvariga föreståndare och övrig personal och deras uppgifter
 • plan för övervakningen av alkoholförsäljningen och ordningen 
 • hur man följer försäljningstiderna för alkoholdrycker.

Med planen för egenkontroll säkerställer vi att man inom näringsverksamheten följer lagen. 

Om du har detaljhandelstillstånd, eller om du håller på att ansöka om tillstånd, ska du för varje verksamhetsställe utarbeta en plan för egenkontroll.

I planen för egenkontroll ska beskrivas

 • vilka typer av olägenheter alkoholen kan orsaka i verksamhetsstället
 • hurdana verksamhetsställets rutiner är
 • hur man åtgärdar brister som upptäcks inom riskhanteringen.
 • Alkohollagen kräver att tillståndshavaren ska ha en plan för egenkontroll.
 • För att få tillstånd enligt alkohollagen, exempelvis serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd förutsätts en plan för egenkontroll. 
 • Tillståndshavaren ska förstå riskerna med verksamheten och sina egna skyldigheter. 
 • Planen är ett bra verktyg i den dagliga verksamheten.

Länkar till lagar