En blank sjö där molnen speglar sig i vattenytan. Runt sjön växer barrskog. Regionalt samarbete skapar trygghet

Finlands säkerhetssituation väcker diskussion. I februari 2022 förändrades världen kanske mer än vi ännu kan inse. Ett destruktivt krig återvände till Europa och hotet om krig kom in i våra liv på ett sätt som vi trodde var omöjligt. 

Krishantering är inte isolerat och följer inte organisationsgränser. Ur kriser klarar man sig tillsammans. För att lyckas krävs fungerande strukturer, klara ansvar, koordination mellan olika aktörer och övning tillsammans. Förebyggande arbete är nödvändigt. Statens regionalförvaltning har långa rötter och fungerande praxis i detta arbete. De bör inte ersättas med nya strukturer utan noggrann utvärdering. 

Det rådande och sannolikt långvariga instabila säkerhetsläget samt Nato-medlemskapet förutsätter starkt främjande och konkret nivålyftning av beredskapen och försörjningsberedskapen. Detta betyder bland annat omvärdering av handlingar och behov som främjar övergripande säkerhet. 

Det tväradministrativa och sektorsövergripande stödet, som statens regionalförvaltning koordinerar för beredskap inför störningar och undantagsförhållanden, har skapat en stabil grund för den övergripande säkerheten och uthålligheten i kriser. Genom de regionala försvarskurser, beredskapsövningar och det beredskapskommittéarbete som regionförvaltningsverken har organiserat har det bildats fungerande sektorsövergripande partnerskap i regionerna. Civilberedskapen är på hög nivå. 

Partnerskapet med försvarsmakten är intensivt och blir även ännu mångsidigare. Sådan här beredskapsverksamhet på gräsrotsnivå kan inte koordineras och utvecklas utan regional behörighet, närvaro och kännedom.

Vi stärker den övergripande säkerheten:

 • vi stödjer beredskapen inför störningssituationer och undantagsförhållanden
 • vi sammanställer en sektorsövergripande lägesbild för att stödja beslutsfattandet
 • vi organiserar regionala försvarskurser och beredskapsövningar för olika branscher 
 • vi upprätthåller beredskapskommittéarbete
 • vi etablerar verksamheten i beredskaps- och säkerhetsforumen
 • vi främjar befolkningsskydds- och civilberedskapen
 • vi har hand om uppgifter inom försörjningsberedskap och dagligvaruförsörjning
 • vi styr och övervakar patient-, klient- och arbetssäkerheten
 • vi övervakar servicenivån inom räddningsväsendet
 • vi utvecklar bekämpning av miljöskador
 • vi har hand om flygspaningar efter skogsbränder
 • vi främjar djurs välmående och bekämpning av djursjukdomar
 • vi förebygger den ekonomiska gråzonen
 • vi förhindrar penningtvätt och terrorism
 • vi säkerställer en hälsosam livsmiljö och livsmedelssäkerheten
 • vi stödjer beredskap och säkerhet i skolor och daghem

”Försvarsmakten har en egen klart definierad sektor, men regionförvaltningsverket ser på samhället ur ett bredare perspektiv. Regionförvaltningsverken är en stor kraft som stödjer samhällets resiliens å ena sidan som upprätthållare av ett nätverk av aktörer och å andra sidan konkret genom att organisera försvarskurser och övningar. Om region-förvaltningsverken på något sätt föll bort från statens regionalförvaltning, vem skulle då upprätthålla denna beredskap?
Rainer Kuosmanen, kommendör, Pansarbrigaden