Tillsynen över hittegodsbyråerna

Gör en anmälan till oss om du misstänker att någon hittegodsbyrå har felaktig verksamhet. Vi övervakar att hittegodsbyråernas verksamhet är lagenlig bland annat genom att behandla anmälningar som görs om deras verksamhet.

Vi ingriper i hittegodsbyråns verksamhet om vi upptäcker försummelser. Hittegodsbyråerna ska följa hittegodslagen och hittegodsförordningen.

Anmälning om felaktig verksamhet

Du kan skriva en fritt formulerad anmälan om du misstänker felaktigt förfarande i en hittegodsbyrå. Beskriv i anmälan vilken av hittegodsbyråns förfaranden eller åtgärder som du anser är felaktig eller osaklig. Det bra att om du kan bifoga handlingar, till exempel kvittot för avgiften som hittegodsbyrån tog ut.

Skicka anmälan med bilagor per e-post till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: [email protected]

Vid försummelser kan vi uppmana hittegodsbyrån att åtgärda verksamheten inom en viss tid. I allvarliga fall kan vi förbjuda verksamheten helt eller delvis på viss tid, emellertid högst sex månader. Vi kan förena förbudet eller uppmaningen med vite. 

Om en hittegodsbyrå i strid med hittegodslagen har verksamhet utan tillstånd kan vi förbjuda verksamheten. Om hittegodsbyrån avslutar sin verksamhet ska den överlämna godsen som den har i sin besittning till polisen.

Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte att avgöra eventuella privaträttsliga krav, till exempel skadestånd. Behandlingen av sådana krav hör till allmänna domstolar. Konsumenttvistenämnden kan också rekommendera ett avgörande i en tvist mellan en konsument och en näringsidkare. Konsumenttvistenämnden kan emellertid låta bli att behandla ett ärende om konsumenten inte först har varit i kontakt med konsumentrådgivningen.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Meddelande till hittegodsbyråer 7.7.2021