Försäkringsbolagens brandskyddsavgift

Om du har en försäkringsrörelse i Finland är du skyldig att betala brandskyddsavgift och anmäla om det till oss på regionförvaltningsverket. Vi samlar in betalningarna och fattar beslut om debiteringen.

Om brandskyddsavgiften

Vi skickar brev med anmälningsanvisningar till försäkringsbolagen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fastställer en tidsfrist varje kalenderår för när anmälan ska lämnas och avgiften betalas.

Brandskyddsavgiften är 3 procent av den andel av försäkringen som motsvarar brandrisken i fråga om det sammanlagda belopp försäkringspremier som året innan uppburits för försäkringar, ökat med 3 procent av den beräknade räntan på premieansvaret för brandförsäkringar för all framtid. Om avgiftens belopp understiger 10 euro så behöver den inte betalas.

Länkar till blanketter

Länkar till lagen