Hälsoskyddet 

Syftet med tillsynen över hälsoskyddet är att förebygga, minska och eliminera sådana faktorer i livsmiljön som kan medföra sanitära olägenheter för människor. Om hälsoskyddet föreskrivs i hälsoskyddslagen. I praktiken sköts övervakningen av kommunen. 

Hälsoskyddsuppgifterna gäller i stor utsträckning människans livsmiljöer och de biologiska, fysikaliska eller kemiska riskfaktorer som förekommer i dem. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna bl.a. 

 • övervakar att bostäder och andra lokaler är sunda (bl.a. inomhusluftens kvalitet, radon, buller och skadedjur) 
 • övervakar kvaliteten på hushållsvatten och badvatten samt simbassängvatten samt de sanitära förhållandena i vattenverk, vid allmänna badstränder och bassänger 
 • godkänner anläggningar som levererar hushållsvatten för sin verksamhet 
 • övervakar anmälningspliktiga lägenheter, vilka är bl.a.  
  • offentliga inkvarteringslokaler 
  • gym som är öppen för allmänheten och annan motionslokal, bastu, spa, simhall, friluftsbad och badstrand  
  • skola eller läroanstalt samt dag-, barn- och ålderdomshem 
  • verksamhetsenhet inom socialvården som ger fortlöpande vård och förläggningar för flyktingar/asylsökande 
  • skönhetssalong eller annan lokal som ger hudvård eller hudbehandlingar 
 • bereder sig på störningssituationer för att förebygga, utreda och undanröja sanitära olägenheter samt för att påskynda en återhämtning från störningen. 

Främjandet av en hälsosam livsmiljö ska beaktas i allt beslutsfattande i kommunen, och hälsoskyddsuppgifterna är en viktig del av påverkansarbetet. 

Vi vid regionförvaltningsverket styr den tillsyn som de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna utövar och övervakar hälsoskyddet inom våra verksamhetsområden. Vi utvärderar de tillsynsplaner för hälsoskyddet som kommunerna utarbetat och genomförandet av dem. 

Utöver detta främjar vi en hälsosam livsmiljön genom att 

 • ge andra myndigheter utlåtanden om olika planer och program med tanke på det regionala hälsoskyddet 
 • genom att vara regional sakkunnig i tillsynen över hälsoskyddet och tobakslagen i olika myndighetsarbetsgrupper.