Information om Soteri för tjänsteproducenter inom social- och hälsovården

I Soteri har vi samlat uppgifter om alla privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Senare samlas också uppgifter om offentliga tjänsteproducenter i Soteri.

Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Läs nogrannare anvisningarna:  Du som registrerar dig i Soteri – gör handläggningen av din ansökan smidigare

Vi behandlar ansökningar om registrering av privata tjänsteproducenter inom social - och hälsovården i den ordning de lämnas in. Du kan dessvärre inte påskynda behandlingen genom att kontakta regionförvaltningsverkets kundservice eller de sakkunniga direkt.

Anvisningar för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården:

 • Tjänsteproducenter inom social- och hälsovården får inte börja producera tjänster förrän tjänsteproducenten och de tjänster som produceras har registrerats i Soteri-registret. 
 • Tjänsteeproducenter och egenföretagare som registrerat sig i Valveri-registret före den 20 januari 2024 får fortsätta med sin verksamhet.
 • Lagen om tillsyn över social- och hälsovården trädde i kraft i januari 2024. I och med detta kommer nya privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården att registreras i Soteri från och med januari 2024.

Det nya registret över tjänsteproducenter, Soteri, togs i bruk. Användningen av Valveri-registret upphörde i december 2023.

Registreringarna i Valveri-registret har överförts som sådana till det nya registret. Tjänsteproducenterna kan fortsätta sin verksamhet som vanligt.

Nya privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården registreras i Soteri. Även nya privata tjänsteproducenter av småbarnspedagogik registreras i Soteri. I och med den nya lagen omvandlades självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården med firmanamn till privata tjänsteproducenter.

Inledande av tjänsteverksamhet inom social- och hälsovården förutsätter att både tjänsteproducenten och tjänsteenheten har registrerats i registret över tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården (Soteri). Det ska finnas ett beslut om registreringen av tjänsteenheten innan tjänsteverksamheten kan inledas.

Läs mer om registreringar av tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården.

Vad avses med tjänsteproducent?

 • Tjänsteproducenter, såsom privata företag eller välfärdsområden, erbjuder social- och hälsovårdstjänster. De ska vara upptagna i Soteri-registret och uppfylla de lagstadgade kraven. 
 • Endast registrerade tjänsteproducenter får erbjuda tjänster, och utöver detta ska tjänsteproducenter också ha minst en registrerad tjänsteenhet och tillhörande serviceställe, för vilka de tjänster som produceras och övriga nödvändiga uppgifter har införts.
 • Registreringen av tjänsteproducenten ska alltid göras först, och den ska vara gjord då tjänsteverksamheten inleds. Registreringen av tjänsteproducenten och dess tjänsteenheter bedöms separat, men båda är nödvändiga för att erbjuda tjänster. 
 • Registrering av tjänsteproducenter gäller nya aktörer som inleder sin verksamhet och som inte har tidigare registreringar.

Vad avses med en tjänsteenhet?

 • En tjänsteenhet är en funktionellt och administrativt organiserad helhet som drivs av en offentlig eller privat tjänsteproducent och där det produceras socialservice och/eller hälso- och sjukvårdstjänster.

 • Tjänsteproducenten ska alltid ha minst en tjänsteenhet när den vill producera socialservice och/eller hälso- och sjukvårdstjänster.
 • Tjänsteproducenten bestämmer själv formen för och innehållet i den verksamhet som ska registreras samt tjänsteenheter och serviceställen enligt det. Valvira eller regionförvaltningsverket kan ändå vid behandlingen av ansökan från fall till fall pröva om det är nödvändigt att bilda fler än en tjänsteenhet. 

Vad avses med ett serviceställe?

 • Ett serviceställe är en del av en tjänsteenhet. Ett eller flera serviceställen utgör en tjänsteenhet.
 • Uppgifterna om social- och hälsovårdstjänsterna samt om personalen anges separat för varje serviceställe. 
 • Tjänsteproducentens tjänsteenhet ska ha minst ett serviceställe där eller varifrån tjänsteenhetens registrerade tjänster tillhandahålls klienter eller patienter.
 • Ett serviceställe kan också vara något annat än ett faktiskt fysiskt ställe där tjänsterna tillhandahålls. I sådana fall fungerar servicestället främst som tjänsteproducentens kontaktuppgift. Exempelfall:
  • Tjänsteproducenten tillhandahåller tjänster i patientens eller klientens hem eller närmiljö.
  • Tjänsteproducenten tillhandahåller tjänster i en annan tjänsteproducents lokaler sporadiskt eller tillfälligt. Det kan exempelvis gälla situationer där man inte i förväg har information om var eller när tjänsten ska tillhandahållas eller om den ska tillhandahållas upprepade gånger. 
  • Socialservice och/eller hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls på distans. 

Producenter av social- och hälsovårdstjänster behöver inte granska sina uppgifter i Soteri-registret före slutet av mars 2024, eftersom arbetet med registrets datainnehåll ännu pågår. Vi informerar separat när arbetet har framskridit.

I fortsättningen är tjänsteproducenter skyldiga att årligen granska och uppdatera sina uppgifter i Soteri-registret senast den 31.3. 

Läs mer i vår nyhet.

Gör inte en ny registrering i Soteri om dina uppgifter är uppdaterade. Tjänsteproducenternas uppgifter som tidigare varit i Valveri-registret har överförts som sådana till det nya Soteri-registret. 

Fyll i ansökan i e-tjänsten noga så att vi inte behöver skicka en begäran om tilläggsutredning. Ange i tilläggsuppgifterna i början av ansökan en sammanfattning av vad du ansöker om eller vad du söker ändring i. 

Om du kontrollerar dina uppgifter på fliken Visa registeruppgifter eller gör ändringar men inte ändrar dem där, skicka inte ansökan för myndighetsbehandling. Utkastet från uppgiftskontrollen kan tas bort i e-tjänsten.

Läs mer i vår nyhet 

När det gäller tjänsteproducentens företagsuppgifter så utnyttjas uppgifterna i Företagsdatasystemet (FODS). Se alltså till att hålla ditt företags uppgifter uppdaterade även i FODS-tjänsten. Kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade i FODS-tjänsten.

Du behöver inte registrera dig i Soteri igen. Uppgifterna överförs från Valveri till Soteri avgiftsfritt och i den form som de registrerats i Valveri. Dessutom kompletterar myndigheterna informationen inom de gränser som lagen kräver. Om dina uppgifter är uppdaterade, behöver du inte vidta åtgärder för att övergå till registret.

Du behöver inte längre lämna årliga verksamhetsrapporter, eftersom de kommer att slopas när den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården träder i kraft.

I och med den nya lagen blev självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården med firmanamn tjänsteproducenter. Dessa små tjänsteproducenter som arbetar under firmanamn har samma rättigheter och skyldigheter som andra tjänsteproducenter. Till exempel får ny verksamhet inte inledas före tillsynsmyndighetens beslut om registrering. I och med att lagen om tillsyn över social- och hälsovården trädde i kraft blev de självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som verkar inom flera än ett regionförvaltningsverks område kunder hos Valvira.

Om du bedriver verksamhet endast i ett regionförvaltningsverks område kan du vända dig till regionförvaltningsverket i din region. Om du bedriver verksamhet inom flera regionförvaltningsverks områden innebär det att du som tjänsteproducent är Valviras kund och kan vända dig dit.

Regionförvaltningsverkets kundservice

Valviras kontaktuppgifter och rådgivning: Registret för serviceproducenter

Tekniska frågor om Soteri 
[email protected] 

Maija Gartman (socialvårdsärenden) 
ledande överinspektör för socialvården 
[email protected] 
0295 016 000 

Sini Männistö (hälso- och sjukvårdsärenden) 
överinspektör 
[email protected] 
0295 016 000 

Teknisk support för e-tjänsten, Valvira 
Anna-Mari Lappalainen 
0295 209 375 

I andra frågor (till exempel i anslutning till registreringar och förutsättningarna för registreringen, avgifter eller e-tjänster) betjänar regionförvaltningsverkets kundtjänst må–fr kl. 9.30–15.30, tfn 0295 016 780 och [email protected]

Svenskspråkig kundservice, tfn 0295 016 781, [email protected].

Socialservice är till exempel hemvård, barn- och ungdomshem, enheter för serviceboende med heldygnsomsorg, gemenskapsboende och familjearbete. Socialservice definieras i socialvårdslagen. Om du tänker producera socialservice och ännu inte finns med i registret kan du börja producera service först när tjänsteproducenten, tjänsteenheten och de tjänster som produceras har registrerats.

Du kan göra ansökan via e-tjänsten. 

E-tjänst

Om du endast är verksam inom ett regionförvaltningsverks område styrs ansökan till regionförvaltningsverket i fråga, och om du är verksam inom flera regionförvaltningsverks områden styrs ansökan till Valvira. Ansökan eller anmälan behöver inte längre skickas till välfärdsområdet och välfärdsområdets utlåtande behöver inte inhämtas.  Om du vill kan du lämna in ansökan som en så kallad pappersansökan med en blankett till regionförvaltningsverkets registratorskontor, om du bara är verksam inom ett regionförvaltningsverks område. Då är handläggningen av ansökan långsammare och dessutom är prestationsavgiften större. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) behandlar i fortsättningen ändringsansökningarna och anmälningarna från tjänsteproducenter som är verksamma i flera än ett regionförvaltningsverks område och som redan finns i registret på basis av den nuvarande registreringen. 

Stödtjänster enligt socialvårdslagen hör till tillsynslagens tillämpningsområde när det är frågan om socialvårdstjänster som ingår i klient- eller serviceplanen som tjänster. Om en producent av stödtjänster tillhandahåller tjänster även på annat sätt än utifrån ett beslut om socialvård, ska tjänsteproducenten specificera den andel av serviceproduktionen som ges som socialvårdstjänst och registrera den andelen.

Stödtjänster som uppfyller förutsättningarna för registrering registreras i Soteri, inte längre hos välfärdsområdena. 

De producenter av stödtjänster som gjort anmälan till välfärdsområdena och som registrerats i välfärdsområdets förteckningar eller register får fortsätta sin verksamhet. Tillsynsmyndigheterna (regionförvaltningsverken, Valvira) ska också överföra dem till Soteri inom tre år. 

Personlig assistans som genomförs på annat sätt än enligt den så kallade arbetsgivarmodellen omfattas av lagens tillämpningsområde och därmed av registreringen. Tillsynslagen tillämpas dock inte på en person med funktionsnedsättning som är arbetsgivare för en personlig assistent när servicen genomförs enligt den så kallade arbetsgivarmodellen.

Om du upphör med din verksamhet som privat tjänsteproducent inom social- och hälsovården ska du överföra de patient- och klienthandlingar som omfattats av din registerföring till FPA för förvaring och arkivering. Överföringen av handlingar till FPA är lagstadgad från 1.1.2024.

FPA:s arkiveringstjänst tar emot material som inte tidigare har överlämnats till ett välfärdsområde eller Helsingfors stad för förvaring eller som inte har införts i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna. FPA fungerar även som kontaktpunkt för kunder som begär om uppgifter gällande handlingar.

Läs mer: FPA - Arkiveringstjänsten för patient- och klienthandlingar

Anvisningar för offentliga tjänsteproducenter inom social- och hälsovården

 • Mottagande av registreringsansökningar från offentliga tjänsteproducenter inleds i januari 2026.
 • Offentliga tjänsteproducenter är till exempel välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen och statens sinnessjukhus.

Läs mer om Soteri-registret (Valvira)

Information om Soteri-registret på Regionförvaltningsverkets webbplats

Länkar till lagar