Deponering av betalningar 

Det är möjligt att deponera pengar hos regionförvaltningsverket. I allmänhet består en betalning som deponeras hos regionförvaltningsverket av pengar. Deponeringen kan också bestå av värdepapper eller värdeandelar. 

Det finns många olika grunder för deponering, och deponering regleras i flera olika lagar.

Gör ansökan med elektronisk blankett i e-tjänsten eller med en utskrivbar blankett. Blanketter för deponering och uttag av deposition finns i Suomi.fi-tjänsten. Länkar till blanketterna finns nere på sidan.

Information om deponering

Du kan deponera pengar hos oss på vissa villkor. Deponeringen av pengar anknyter i allmänhet till en situation där en myndighet eller domstol förordnat att du ska betala pengar till en person eller ett företag. 

Du kan deponera pengar hos regionförvaltningsverket när du inte kan betala pengarna till deras mottagare. Detta kan bero bl.a. på följande:

 • Pengarnas mottagare vägrar ta emot pengarna.
 • Pengarnas mottagare kan inte ta emot pengarna på grund av sjukdom, resa eller någon annan orsak.
 • Två olika parter gör anspråk på pengarna och det är inte känt vilken av dem som är den riktiga mottagaren.

Deponeringen har två skeden:  

 1. Skicka ansökan om deponering till regionförvaltningsverket.
 2. Betala pengarna till regionförvaltningsverkets konto.

Du kan göra ansökan i e-tjänsten, med formulär eller som en fritt formulerad ansökan. En fritt formulerad ansökan kan göras på papper eller per e-post.  Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Deponera medlen hos det regionförvaltningsverk i vars verksamhetsområde betalningen eller transaktionen, till exempel överlåtelsen av värdepapper, ska utföras.

Det rätta regionförvaltningsverket för deponeringen är således antingen

 • regionförvaltningsverket för hemorten för den mottagare som är berättigad att få medlen
 • regionförvaltningsverket för den kommun där fastigheten är belägen
 • regionförvaltningsverket för bolagets hemort.

Du kan kontrollera i kommunförteckningen på vilket regionförvaltningsverks område kommunen är belägen.

Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden

Ja. Mottagande av deposition eller säkerhet 206 euro. Regionförvaltningsverket kan bestämma att avgiften är 50 procent lägre än detta av ett särskilt socialt skäl eller om det belopp som en fysisk person har deponerat är mindre än prestationsavgiften.

Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av depositionen eller säkerheten, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Priset på en arbetstimme är 70 euro.

De kostnader som föranleds av kungörande i samband med mottagandet av en deposition eller säkerhet tas dessutom ut till fullt belopp.

Deponenten betalar avgiften för deponeringen.

Deponenten ska själv informera den som har rätt att ta ut deponeringen. 

Om deponeringen bygger på inlösen av en hel fastighet eller om fastigheten har inteckningar, kungör vi ansökan i Officiella tidningen. Vi skickar enskilda delgivningar till dem som är berättigade till deponeringen om vi har deras adresser. Mer information om kungörelser i Officiella tidningen hittar du också i punkten Deponering som bygger på inlösenförfarande på denna webbsida.

Deponeringstiden är tio år. Under deponeringstiden kan den som är berättigad till medlen ansöka om att få medlen genom att lämna en ansökan om uttag till regionförvaltningsverket.  

Om du har deponerat pengar hos oss kan du också ta ut dem själv under deponeringstiden. Du kan göra det om du förbehållit dig rätten att få tillbaka deponeringen i din deponeringsansökan. Om du ansöker om att få tillbaka de medel som du deponerat inom deponeringstiden om tio år, annulleras deponeringen. 

När det gått tio år från deponeringen, upphör prestationsskyldigheten och du kan få tillbaka de medel som inte tagits ut. Du får medlen även om du inte förbehållit dig rätten att få tillbaka medlen i din deponeringsansökan. 

Du ska dock göra en ansökan om uttag till oss inom ett år från det att fristen om tio år gått ut. Ansökan om uttag ska alltså göras under det elfte året räknat från det att deponeringen började. 

När det gått elva år från deponeringen överförs outtagna medel till staten.  

Vi utfärdar antingen ett bifallande eller avvisande beslut på ansökan om deponering. Vi skickar beslutet till den sökande. Beslutet kan överklagas, och som bilaga till beslutet medföljer en anvisning om hur besvär kan anföras hos förvaltningsdomstolen.

För handläggningen av ansökan om deponering tas ut en prestationsavgift som faktureras separat när beslutet är färdigt.  

Deponenten är skyldig att underrätta den som har rätt till medlen om deponeringen alltid, när det är möjligt att göra detta.  

Vi handlägger största delen av alla deponeringsärenden elektroniskt. Detta innebär att vi undertecknar handlingarna elektroniskt och skickar besluten till kunden för kännedom per e-post. 

Elektroniska underskrifter och elektronisk leverans av besluten gör handläggningen av ärendet snabbare. För elektronisk handläggning behöver vi kundens samtycke, som vi ber om att få i formuläret för ansökan om deponering.

Att ta ut deponeringen

Gör en ansökan om uttag av pengarna. Du kan göra ansökan i e-tjänsten, med formulär eller som en fritt formulerad ansökan.

Följande uppgifter ska framgå av en ansökan om uttag: 

 • den sökande (namn, adress, e-postadress, telefonnummer, eventuella ombudsuppgifter) 
 • deponent eller ärendets diarienummer 
 • när deponeringen är gjord
 • deponeringens grund 
 • kontouppgifter för utbetalning (betalningsmottagare, mottagarens kontonummer och BIC/SWIFT vid betalning till utlandet)

 • samtycke till elektronisk handläggning av ärendet (ja/nej) 
 • fallspecifik utredning som bilaga.

Skicka ansökan om uttag av pengar till det regionförvaltningsverk hos vilket deponeringen gjorts.  Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Utifrån de uppgifter som vi får i ansökan utfärdar vi beslut om huruvida den sökande har rätt att ta ut de deponerade pengarna. Vi skickar beslutet till den som gjort ansökan om uttag.   

Nej. Att ta ut en deponering är avgiftsfritt.

Dödsboets delägare tar ut deponeringen tillsammans. Fullmakter sänds som bilaga eller ges i e-tjänsten: Fullmakt i regionförvaltningsverkets deponerings- eller säkerhetsärende.

Tillsammans med ansökan om uttag ska du också lämna in bouppteckningen, den avlidnes eventuella testamente och eventuella andra nödvändiga dokument.

En deponering kan ha gjorts för två eller flera personers räkning om de gjort anspråk på samma medel. Deponeringen kan tas ut med ett avtal som alla parter undertecknat. Det ska framgå av avtalet vem som har rätt till medlen.

Om ett avtal inte finns, utlämnar vi inte deponeringen till någon av dem som gör anspråk på den innan ärendet avgjorts i domstol. Först tingsrätten och därefter vid behov hovrätten beslutar vem som har rätt till deponeringen. 

Återtagandeförbehåll betyder att du kan få de medel som du deponerat tillbaka om ingen annan tar ut dem under deponeringstiden. I ansökan om deponering kan du förbehålla dig rätten att få tillbaka de medel som du deponerat. 

Du får emellertid inte deponeringen tillbaka om någon annan redan gjort anspråk på deponeringen och inte ger sitt samtycke till att deponeringen returneras. Om detta anspråk har avvisats i rätten kan du ta ut deponeringen med stöd av återtaganderätten. 

Om du tar tillbaka deponeringen inom tio år från att den deponerades, är du fortfarande skyldig att betala deponeringen till dess mottagare. Du ska också betala deponeringen om den på grund av bristfällig eller felaktig uppgift som du lämnat har getts till fel part.

Deponenten har rätt att begära att få tillbaka de deponerade medlen tio år efter deponeringen. 

Du ska dock begära att få deponeringen tillbaka inom ett år från det att fristen om tio år gått ut. Om ärendet är anhängigt en lång tid i rätten, kan fristen om ett år förlängas. I detta fall kan fristen om ett år räknas från det att ärendet avgjorts i rätten. 

Gör en ansökan om uttag av deponeringen och lämna den till oss. Du kan göra ansökan i e-tjänsten, genom att fylla i ett formulär eller med en fritt formulerad ansökan. Om du gör en fritt formulerad ansökan, kan du skicka den på papper eller per e-post.

Följande uppgifter ska framgå av en ansökan om uttag:

 

 • den sökande (namn, adress, e-postadress, telefonnummer, eventuella ombudsuppgifter)
 • deponent eller ärendets diarienummer
 • när deponeringen är gjord
 • deponeringens grund
 • kontouppgifter för utbetalning (betalningsmottagare, mottagarens kontonummer och BIC/SWIFT vid betalning till utlandet)
 • samtycke till elektronisk handläggning av ärendet (ja/nej)
 • fallspecifik utredning som bilaga.

Skicka ansökan om uttag av pengar till det regionförvaltningsverk hos vilket deponeringen gjorts.  Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Om deponenten inte gör anspråk på uttag av deponeringen inom utsatt tid, överförs medlen eller den övriga deponerade egendomen till staten.

I vissa fall kan vi avvisa ansökan om uttag av deponering. Orsaken kan vara till exempel att medel inte har deponerats för sökanden eller att sökanden inte kompletterat sin ansökan trots begäran. 

Deponering som anknyter till bildande av fastighet

En deponering som anknyter till bildande av fastighet sker i en situation där ett samfällt område ska lösas in. Området kan vara till exempel en tillandning.

I ett förrättningsprotokoll som lantmäteriverket uppgjort vid en fastighetsförrättning kan lantmäteriverket förordna att en ersättning ska deponeras hos regionförvaltningsverket om

 • det samfällda områdets delägarlag är icke konstituerat 
 • ersättningen är ringa eller
 • kostnaderna för utredningen av delägarna är uppenbart stora i relation till beloppet av den ersättning som ska betalas ut. 

Deponeringen har två skeden:  

 1. betala pengarna till regionförvaltningsverkets kontonummer. 
 2. skicka ansökan om deponering till regionförvaltningsverket. 

Regionförvaltningsverkens kontonummer och kontaktinformation finns i deponeringsformuläret.  I betalningens meddelandefält ska du skriva till vilket regionförvaltningsverk betalningen hör.

Det är bra att bifoga lantmäteriverkets förrättningsprotokoll till ansökan. Det gör handläggningen snabbare.

Ersättningar som förordnats konstituerade delägarlag deponeras inte hos regionförvaltningsverket. I anslutning till förrättningen har lantmäteriverkets förrättningsingenjör redan utrett huruvida delägarlaget konstituerat sig. I förrättningsprotokollet meddelas huruvida delägarlaget som får ersättningar är konstituerat, varvid medlen betalas till delägarlaget. Då deponeras medel inte hos regionförvaltningsverket. 

Deponering som bygger på inlösenförfarande

I vissa fall kan ersättningar som anknyter till inlösen av fastigheter deponeras hos regionförvaltningsverket. Deponenten kan vara till exempel en kommun.

På inlösningar tillämpas lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Lagen kallas ofta för inlösningslagen.

En inlösningsersättning förordnas vanligen för deponering när en hel fastighet löses in eller när den återstående egendomen inte längre motsvarar beloppet av de skulder för vilka den egendom som skulle lösas in användes som säkerhet. I anslutning till detta gäller också andra villkor för deponering. 

En ersättning kan också förordnas att deponeras av annan anledning, till exempel på grund av oklarheter gällande äganderätten. Även när den som ansökt om inlösen har överklagat ersättningens belopp får den omtvistade delen av ersättningen deponeras. Dessutom kan förhandsersättning deponeras. 

När hela fastigheten lösts in eller när inteckningar gäller för fastigheten förkunnar vi deponeringen i Offentliga tidningen. Kungörelseförfarandet senarelägger utbetalningen av inlösningsersättningen med mer än tre månader. 

Alltid när deponering av inlösningsersättning bygger på inlösen av hela fastigheten delger vi deponeringen genom offentlig delgivning. Dessutom skickar vi enskilda delgivningar till dem som är berättigade till deponeringen.

Anspråk kan göras av vem som helst som anser att han eller hon har bättre rätt till medlen än ägaren eller pantinnehavaren. Anspråk på medel ska göras inom tre månader från att kungörelsen publicerades i Officiella tidningen. Samtidigt ska redogörelse för rätten till medel läggas fram.
Den som gör anspråk på medel, dvs. rättsinnehavaren, kan vara till exempel en bank som har inteckningar i den inlösta fastigheten som säkerhet för lån. Rättsinnehavare anses har fått del av deponeringen senast på utgivningsdagen av det nummer av Officiella tidningen där kungörelsen om deponeringen publicerades. Eftersom rättsinnehavaren har tre månader tid att ta ut deponeringen kan fastighetens ägare som är berättigad till inlösensersättningen inte ta ut medlen innan denna frist gått ut. 

Deponenten ska betala kostnaderna för kungörelsen i Officiella tidningen.

Ställande av säkerhet

Grunden för ställande av säkerhet är i de flesta fallen ett myndighetsbeslut, till exempel miljötillstånd från regionförvaltningsverket eller förrättningsbeslut av lantmäteriverket. Säkerheten kan också anknyta till ett domstolsbeslut.

Deponeringen av en säkerhet har två skeden: 

 1. Gör ansökan om deponering av säkerheten hos regionförvaltningsverket.
 2. Lämna säkerheten till regionförvaltningsverket. Du kan antingen betala säkerheten på regionförvaltningsverkets konto eller lämna in en bankgaranti eller motsvarande dokument till regionförvaltningsverket.

Gör en ansökan om deponering av säkerhet till oss. Gör ansökan i e-tjänsten, genom att fylla i ett formulär eller med en fritt formulerad ansökan. Om du gör en fritt formulerad ansökan, kan du skicka den på papper eller per e-post. Foga till ansökan det myndighets- eller domstolsbeslut som ställandet av säkerheten bygger på.

Meddela följande i ansökan:

 • kontaktinformationen för den som ställer säkerheten (namn, adress, telefonnummer) 
 • säkerhet som ställs 
 • grunden till ställandet av säkerheten 
 • eventuella tilläggsuppgifter 
 • eventuell separat faktureringsadress och eventuell referensuppgift. 

Om säkerheten betalas i pengar ska du överföra summan till regionförvaltningsverkets konto. Som meddelande i kontoöverföringen skriver du "deponering av säkerhet" och till vilket regionförvaltningsverk säkerheten hör. Regionförvaltningsverkens kontonummer finns i e-tjänsten och i formuläret för ställande av säkerhet. 

Om säkerheten består av någonting annat än av pengar, bedömer vi först huruvida vi godkänner det som säkerhet. En annan godtagbar säkerhet är i allmänhet bankgaranti med proprieborgen. I detta fall ska du lämna in borgensförbindelsen i original till oss. 

När vi fått både ansökan och de medel som är avsedda som säkerhet deponerar vi medlen på ett separat konto i banken. Om den ställda säkerheten är en borgen, förvarar vi den ursprungliga borgensförbindelsen. 

Vi skickar dig ett beslut om mottagande av säkerheten. I beslutet meddelar vi under vilka försäkringar du kan befria säkerheten. 

Om ställandet av säkerheten anknyter till ett annat beslut som regionförvaltningsverket utfärdat och för vilket en avgift slagits fast, tar vi inte ut behandlingsavgiften. I annat fall tar vi ut behandlingsavgiften. 

Mer information om behandlingsavgifter hittar du under punkten Information om deponering på denna sida. Kostar deponeringen?

Du ska själv be om att säkerheten befrias. Du kan göra ansökan i e-tjänsten eller med formuläret lyftande av säkerhet från regionförvaltningsverket.

Du ska visa att förutsättningarna för att befria säkerheten uppfylls. Förutsättningarna att befria säkerheten beror den grund som säkerheten ställts utifrån. 

I vissa fall behöver vi utredning av den som ställer säkerheten över att myndighetens eller domstolens beslut vunnit laga kraft. Om sådana fall föreskrivs bland annat i vattenlagen, miljöskyddslagen och inlösenslagen. 

Befrielse av säkerheten kan också bero på ett beslut som utfärdats av en annan myndighet än regionförvaltningsverket. 

Vi tar inte ut en separat avgift för befrielse av en säkerhet.

Vanliga frågor

Uttagstiden för deponeringar som gäller andelsbevis för Helsingfors Telefonförening (HPY) gick ut 2016. Du kan således inte lägre ta ut deponeringen från regionförvaltningsverket.

Handläggningstiden för deponeringar varierar från fall till fall. I vissa fall ber vi om tilläggsutredning, vilket gör att handläggningstiden blir längre. Därför är det viktigt att du lämnar in alla nödvändiga handlingar till oss redan tillsammans med ansökan om deponering.  

Om det har vuxit ränta på deponeringen så hör den i regel till den som har rätt till deponeringen.  Vi betalar räntorna i samband med utbetalningen av deponeringen.

Du kan inte göra en deponering endast för att förhindra ackumulering av ränta. Deponeringen ska ha någon annan grund, till exempel ett domstolsavgörande.   

Att göra en deponering kostar minst 200 euro, men uttag av en deponering är alltid avgiftsfritt.  

Statens kontoförande bank vill försäkra sig om att pengar som är avsedda för penningtvätt inte går genom regionförvaltningsverket. Därför ställer vi frågor om pengarnas ursprung och be att få deponentens personbeteckning. Banken flyttar de för deponering avsedda medlen till kontot när banken fått upplysning om pengarnas ursprung.

Deponeringen sker i två skeden. Utöver att deponera pengarna på regionförvaltningsverkets konto ska du också lämna en ansökan om deponering till regionförvaltningsverket. Ansökan görs i e-tjänsten eller med deponeringsformuläret. Du kan också lämna in en fritt formulerad ansökan. De uppgifter som efterfrågas i formuläret ska dock framgå av den fritt formulerade ansökningen.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av