Planering och uppföljning

De viktigaste handlingarna för regionförvaltningsverkets resultatstyrning är strategidokumentet och resultatavtalet. Resultatstyrningens planerings- och uppföljningsuppgifter finns i handlingarna nedan. Handlingarna är indelade i resultatstyrningshandlingar och andra handlingar för planering och uppföljning.

Regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centraler) har ett gemensamt strategidokument för åren 2024–2027. Det finns sex regionförvaltningsverk i Finland. I resultatavtalet mellan regionförvaltningsverken och de styrande ministerierna slår man fast de centrala målen för verksamheten samt personal- och budgetramarna. Resultatavtalet görs upp med finansministeriet.  Strategidokumentet och resultatavtalen görs upp för regeringsperioden, och innehållen ses vid behov över varje år.

Vid fem regionförvaltningsverk finns ett ansvarsområde för arbetarskyddet, med vilka social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat en ramplan. Ramplanen utgör strategin för ansvarsområdena för arbetarskyddet. Utgående från ramplanen utarbetar social- och hälsovårdsministeriet fyraåriga resultatavtal med arbetarskyddet.

Strategin följs upp och utvärderas av finansministeriet och arbets- och näringsministeriet i samarbete med regionförvaltningsverken och NTM-centralerna samt de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen.

Regionförvaltningsverken bildar tillsammans en bokföringsenhet under namnet bokföringsenheten Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Bokföringsenheten upprättar årligen ett bokslut som innehåller en verksamhetsberättelse och räkenskapsanalyser med noter.

Resultatstyrningshandlingar