Tillsyn och klagomål

På den här sidan berättar vi om vad regionförvaltningsverket övervakar och hur övervakningen går till. Här hittar du också information om vad ett klagomål är, vad du kan lämna ett klagomål om till regionförvaltningsverket, hur vi behandlar klagomålet och vad som händer efteråt. Klagomålsblanketten samt närmare anvisningar om hur du som privatperson lämnar ett klagomål finns längre ner på den här sidan.

Klagomål i ett nötskal

 1. Diskussion 
  • Om det är möjligt bör du först kontakta den person som har fattat det beslut eller tillhandahållit den tjänst som du är missnöjd med eller med personens chef. Om det har skett ett fel eller om du misstänker att ditt ärende har skötts dåligt kan det vara möjligt att rätta till saken genom diskussion.
    
 2. Anmärkning 
  • I ärenden som rör hälso- och sjukvården, socialvården eller småbarnspedagogiken kan du göra en skriftlig anmärkning direkt till den som tillhandahållit servicen. Anmärkningen måste besvaras inom en månad.
 3. Klagomål 
  • Läs mer om klagomålsprocessen nedan. Enklast lämnar du ett klagomål med e-blanketten.

Tillsynsärenden och klagomål

 • Ett klagomål är en anmälan till en tillsynsmyndighet, t.ex. regionförvaltningsverket, om ett misstänkt felaktigt förfarande eller en misstänkt försummelse. Klagomål prövas av flera olika myndigheter.
 • Privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter kan lämna klagomål till oss i en mängd olika ärenden. 
 • Du kan lämna ett klagomål i ett ärende som gäller dig själv eller någon annan. Det är avgiftsfritt att göra ett klagomål och få regionförvaltningsverkets prövning av det. 
 • En annan myndighet, såsom riksdagens justitieombudsman eller Valvira, kan överföra behandlingen av ett klagomål till oss. 
 • Mer information om vår tillsyn hittar du på sidorna om respektive ämnesområde. 

För vissa typer av verksamhet kan du inte lämna ett klagomål till oss, men du kan kontakta oss på annat sätt och berätta om missförhållandet som du har upptäckt (exempelvis penningtvätt). Du kan skicka en fritt formulerad anmälan till exempel per e-post till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din egen region. Se respektive ämnessida för mer information.

Regionförvaltningsverket är en statlig tillsynsmyndighet som arbetar med olika tillsynsuppgifter med anknytning till rättsskydd, grundläggande fri- och rättigheter och trygga miljöer. Vi övervakar social- och hälsovården, undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, räddningsväsendet, försäljning och servering av alkohol samt säkerheten i arbetslivet. Dessutom övervakar vi tillgängligheten hos myndigheters digitala tjänster, miljö- och hälsoskyddet och olika näringsidkares verksamhet. När det gäller vissa typer av verksamhet eller sektorer begränsar sig vår tillsyn till behandling av klagomål. 

 • Ett tillsynsärende innebär att vi utreder om ett ärende eller en händelse har varit lagstridigt eller på något annat sätt klandervärt.
 • Regionförvaltningsverket kan inleda tillsyn utgående från egna observationer, ett klagomål eller om vi blivit kontaktade på något annat sätt.

Nedan finns en lista på de områden som regionförvaltningsverket övervakar. Via länkarna hittar du mer information om övervakningen av respektive område.  

Läs mer: Vilka element ingår i vår tillsyn? Hur framskrider ett tillsynsärende?

Att göra ett klagomål eller en anmälan

Nedan berättar vi närmare om hur du gör ett klagomål, en anmärkning och en anmälan om missförhållanden.

Hos regionförvaltningsverket kan du lämna ett klagomål om följande: 

 • hälso- och sjukvård 
 • socialvård 
 • undervisningsväsendet 
 • småbarnspedagogik 
 • digital tillgänglighet 
 • kommunens miljö- och hälsoskydd 
 • räddningsverkens verksamhet 
 • renskötsel
 • kommunförsök med sysselsättning
 • annan kommunal verksamhet
 • övrig verksamhet inom välfärdsområdet.

På webbplatsen tillganglighetskrav.fi kan du även klaga på tillgänglighetsproblem.
Anmäl ett tillgänglighetsproblem.

Tänk på:

Regionförvaltningsverket är inte behörig myndighet att pröva klagomål som gäller Folkpensionsanstalten (FPA), Polisen, utsökningsmyndigheter, advokater, åklagare, intressebevakare eller skatteförvaltningen.

 • Om det är möjligt bör du först kontakta den person som har fattat det beslut eller tillhandahållit den tjänst som du är missnöjd med eller med personens chef. Om det har skett ett fel eller om du misstänker att ditt ärende har skötts dåligt kan det vara möjligt att rätta till saken genom diskussion.
  • Om ditt klagomål gäller hälso- och sjukvården, socialvården eller småbarnspedagogiken kan du göra en skriftlig anmärkning till den som tillhandahåller servicen innan du gör ett klagomål till regionförvaltningsverket. Bifoga anmärkningen och svaret du fått på den till klagomålet.
 • Kontrollera att regionförvaltningsverket är behörig myndighet i den sak som klagomålet gäller. 
  • Observera att vi vanligtvis inte prövar ett klagomål om
   • det gäller omständigheter som har inträffat för mer än två år sedan
   • klagomålet har lämnats anonymt eller är så bristfälligt att det inte framgår vad det gäller
   • om vi redan tidigare har behandlat ett klagomål om samma sak 
   • en annan myndighet behandlar ärendet
   • vi bedömer att klagomålet är obefogat eller av ringa betydelse. 

Tänk på:

 • Ett klagomål kan inte lämnas anonymt. Om vi tar upp klagomålet till prövning kommer vi att be föremålet för klagomålet att yttra sig. Vi skickar då alla de handlingar som du har sänt oss till den som är föremål för klagomålet, vilket innebär att den får veta ditt namn.
 • Om klagomålet innehåller uppgifter som är sekretessbelagda för att skydda en persons personliga integritet, exempelvis social- och hälsovårdsuppgifter, är även klagomålsbeslutet sekretessbelagt.
 • Det går inte att överklaga ett klagomålsbeslut.
 • Klagomålsprocessen tar lång tid. Att få regionförvaltningsverkets beslut på klagomålet kan ta över ett år.
 • Om du klagar för någon annans räkning behöver du en fullmakt av denna person. Det är endast en persons lagliga företrädare som inte behöver ha fullmakt för att få beslutet för den person hen företräder. En laglig företrädare är exempelvis vårdnadshavaren till en minderårig person eller en persons intressebevakare. Bifoga intressebevakningsbeslutet till klagomålet.

Om du har skickat klagomålet till registratorskontoret per e-post får du en mottagningsbekräftelse.

Vi sätter oss in i klagomålet. Observera att det tar längre tid att sätta sig in i ärendet om det innehåller flera olika frågor. Om klagomålet inte ger anledning att vidta några åtgärder informerar vi dig om det så fort som möjligt.

Vi kan också överföra ett klagomål om social- och hälsovården till välfärdsområdet eller till den privata tjänsteproducenten för att i stället behandlas som en anmärkning. Likaså kan ett klagomål inom småbarnspedagogiken överföras till verksamhetsstället eller till en ledande tjänsteinnehavare inom småbarnspedagogiken för att behandlas som en anmärkning.

När vi utreder klagomålet inhämtar vi de utredningar och handlingar som vi anser vara nödvändiga. Då vi ber om utredning sänder vi alla de handlingar du har sänt oss till den som klagomålet gäller. Vi kan också vid behov be dig svara på de inhämtade utredningarna.

När vi har fattat beslut om klagomålet skickar vi beslutet till dig. Om du har lämnat ett klagomål för någon annans räkning och det gäller sekretessbelagda omständigheter skickar vi beslutet till dig endast om du har sänt oss en fullmakt. Vi informerar dig i vilket fall som helst om att vi har fattat ett beslut på klagomålet.

I beslutet kan vi ge administrativ styrning till den aktör vars förfarande du har klagat på. Vi kan konstatera att förfarandet har stridit mot lagen och

 1. informera den som är föremål för klagomålet om vad vi anser vara lagenligt förfarande
 2. göra föremålet för klagomålet uppmärksam på sitt förfarande så att det i fortsättningen är i linje med lag eller god förvaltningssed
 3. ge en anmärkning med tanke på den fortsatta verksamheten.

Referat av klagomålsbeslut

Klagomålsbeslut

Referaten av klagomålsbeslut beskriver i korthet klagomålets innehåll och beslutet med motiveringar. Beslutsreferaten är anonyma.

Var och en har rätt att få offentliga uppgifter ur regionförvaltningsverkets handlingar och register. Kontakta våra registratorskontor för mer information om de beslut vi har fattat:

 1. Det är enklast att lämna in ett klagomål med e-blanketten

  Den elektroniska klagomålsblanketten kräver stark autentisering. Du kan skriva klagomålet på svenska eller finska. 

  E-blanketten måste fyllas i helt och hållet på en gång, den går inte att spara. Du kan även lägga till bilagor till klagomålet. 

  När du har sänt klagomålsblanketten får du en mottagningsbekräftelse till din e-postadress tillsammans med ett ärendenummer (ID-nummer). Du behöver ärendenumret om du senare behöver kontakta regionförvaltningsverket i ärendet.

  Elektronisk klagomålsblankett (kräver Suomi.fi-identifiering) 

  Om du behöver komplettera klagomålet ber vi dig skicka kompletteringen med krypterad e-post. Uppge då även ärendenumret (ID-numret) i meddelandet.

  Krypterad e-post

  Ge respons på e-blanketten

  2. Du kan även lämna in ett klagomål med pdf-blanketten

  Om du inte vill använda e-blanketten kan du fylla i pdf-blanketten. Vi rekommenderar att du skickar den till oss med krypterad e-post. Detta gäller särskilt om klagomålet eller en bilaga till det innehåller uppgifter som omfattas av integritetsskyddet.

  Klagomålsblankett (pdf)

  Krypterad e-post

  Du kan även skicka klagomålet per post eller lämna in det personligen till vårt registratorskontor. Kom ihåg att underteckna blanketten. Du hittar kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nere på den här sidan. 

  3. Annat att observera

  Du kan också lämna in ett klagomål för en annan persons räkning. För att kunna överlåta sekretessbelagda uppgifter till någon annan än personens lagliga företrädare behöver vi emellertid personens samtycke. Personen vars ärende klagomålet gäller kan ge sitt samtycke med en fullmakt.

  Fullmakt

  Den som är föremål för klagomålet kan höras vid behov. Vi sänder då alla de handlingar du har sänt oss till den som klagomålet gäller. Det här innebär att föremålet för klagomålet får veta ditt namn.

  Mer information och anvisningar om hur man lämnar ett klagomål kan du få av vår kundservice.

  Kundservice

I ärenden som rör hälso- och sjukvården, socialvården eller småbarnspedagogiken kan du göra en skriftlig anmärkning direkt till den som tillhandahållit servicen.

Anmärkningen måste besvaras inom 1ꟷ2 månader. Av svaret måste framgå hur anmärkningen har utretts i verksamhetsstället och vilka fortsatta åtgärder anmärkningen eventuellt har lett till. 

Du kan inte söka ändring till ett svar på en anmärkning genom besvär.

Om du har gjort en anmärkning, vänta på att svaret kommer innan du tar några andra eventuella åtgärder. 

Om du har upptäckt brister i social- eller hälsovårdstjänsterna eller i hur tjänsterna har ordnats ska du i första hand lämna en anmälan till den aktör som producerar eller ordnar tjänsterna. Om ärendet gäller en enskild person eller klientsituation kan du lämna en anmärkning till den enhet som ansvarar för verksamheten eller ett klagomål till regionförvaltningsverket.

Som anställd eller serviceproducent inom social- och hälsovården har du en lagstadgad skyldighet att anmäla missförhållanden som äventyrar eller riskerar äventyra klient- eller patientsäkerheten, om sekretessbestämmelserna inte hindrar det. Om du hör till personalen bör du lämna anmälan till den som är ansvarig för tjänsteenheten eller någon annan person som ansvarar för övervakning av verksamheten. Om ärendet som du anmäler inte rättas till utan dröjsmål kan du anmäla om det till regionförvaltningsverket. Du får inte bli föremål för motåtgärder till följd av din anmälan.

Du kan göra en anmälan om missförhållandet inom social- eller hälsovården med en blankett. Du hittar länken till blanketten nere på den här sidan. Fyll i blanketten och skicka den till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post.

Registratorkontorens kontaktuppgifter
Krypterad e-post

Länkar till lagar