Registrering av fastighetsförmedlingsrörelse eller rörelse som förmedlar hyreslägenheter eller hyreslokaler 

Utgångspunkten är att fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler förutsätter registrering i regionförvaltningsverkets register över förmedlingsrörelser. 

Vad är registret över förmedlingsrörelser?

Regionförvaltningsverket för ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler. Registret är offentligt och var och en har rätt att få del av uppgifter som finns där. För närvarande fungerar tjänsten bara på finska.

Registret över förmedlingsrörelser (vasa.avi.fi)

Du kan kontrollera uppgifterna som är antecknade i registret eller fråga efter dem hos regionförvaltningsverket. Ett intyg över uppgifter som är antecknade i registret är avgiftsbelagt. 
Registret över förmedlingsrörelser innehåller personuppgifter. För att skydda personuppgifterna publicerar regionförvaltningsverket inte registeruppgifterna via elektronisk förbindelse för allmänheten. På webbsidan kan du ändå genom att söka på företagets företags- och organisationsnummer (FO-nummer) få information om företaget (enskild näringsidkare eller juridisk person) är upptaget i registret över förmedlingsrörelser. Om företaget finns i registret får du också information om det är registrerat som fastighetsförmedlingsrörelse eller hyresförmedlingsrörelse. FO-numret för ett företag hittar du vid behov i företags- och organisationsdatasystemet: ytj.fi.

Andra uppgifter i registret över förmedlingsrörelser kan du fråga efter genom att kontakta regionförvaltningsverkets kundservice med till exempel blanketten Fråga RFV:s kundservice.

Ska jag registrera min verksamhet? 

Fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler förutsätter i regel att rörelsen ska registreras i regionförvaltningsverkets register över förmedlingsrörelser. 

Förmedling av hyreslägenheter, hyreslokaler och fastigheter får utövas bara av sådana enskilda näringsidkare och juridiska personer som är registrerade som en förmedlingsrörelse. Därför ska förmedlingsrörelser innan de inleder verksamheten registreras hos det regionförvaltningsverk i vars område rörelsens förvaltning främst kommer att skötas. En förmedlingsrörelse kan ha verksamhetsställen i flera regionförvaltningsverks områden. 

Ibland har flera självständiga förmedlingsrörelser verksamhet under samma marknadsföringsnamn och i sådana fall bestäms registreringsområdet enligt var respektive rörelse sköter sin förvaltning. 

Förutsättningar för att bli registrerad

Förutsättningar för att bli registrerad i registret över förmedlingsrörelser är att

 • den som gör anmälan har rätt att bedriva näringsverksamhet i Finland
 • den som gör anmälan inte har försatts i konkurs och om det är fråga om en fysisk person att hen har nått myndighetsålder och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad
 • den som gör anmälan är tillförlitlig
 • den som gör anmälan har en tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring
 • den som gör anmälan har en ansvarig föreståndare.

Föruttsättningar för att bli registrerad

Om en juridisk person gör anmälan gäller kravet på tillförlitlighet följande personer:

 • verkställande direktören och dennes ställföreträdare
 • medlemmar och suppleanter i styrelsen
 • medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet
 • ansvariga bolagsmän
 • den som har över 25 procent ägande- eller bestämmanderätt
 • samt andra som hör till den högsta ledningen.

Vid tillförlitlighetsbedömningen beaktas exempelvis följande:

 • Har den som gör anmälan eller personen upprepade gånger eller i betydande grad försummat att betala skatter eller andra offentliga avgifter?
 • Är den som gör anmälan eller personen på grund av utmätning eller någon annan utredning oförmögen att svara för sina skulder? 
 • Har personen under de fem senaste åren före bedömningen dömts till fängelsestraff för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att bedriva förmedlingsverksamhet?
 • Har personen under de tre senaste åren före bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att bedriva förmedlingsverksamhet?
 • Har personen på något annat sätt genom sin tidigare verksamhet visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva förmedlingsverksamhet?

Du hittar mer information i anvisningen för startanmälan för förmedling av fastigheter och hyreslägenheter och hyreslokaler. Du hittar länkar till blanketterna och anvisningarna för dem nederst på den här sidan.

Som ansvarig föreståndare kan vara en person som genom förmedlarprov har påvisad yrkeskompetens som  

 • auktoriserad fastighetsmäklare (AFM) för fastighetsförmedling  
 • för mäklare av hyreslägenheter och hyreslokaler antingen auktoriserad hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare (AHM) eller auktoriserad fastighetsmäklare (AFM). 

En ansvarig föreståndare ska dessutom vara myndig och tillförlitlig. Den ansvariga föreståndaren får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte vara begränsad.

Den ansvariga föreståndaren som är antecknad i registret ska se till att

 • man i verksamheten följer god förmedlingssed
 • verksamheten i övrigt bedrivs lagenligt
 • att förmedlingsrörelsen och alla dess verksamhetsställen i sin tjänst har personal där minst hälften av alla som arbetar med mäklaruppgifter har en ansvarig föreståndares yrkeskompetens
 • också andra som deltar i förmedlingsuppdrag har sådan tillräcklig yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter.

Samma person kan samtidigt vara ansvarig föreståndare endast i en förmedlingsrörelse som är upptagen i registret över förmedlingsrörelser.

Den som gör anmälan ska ha tillräcklig ansvarsförsäkring som ersätter förmögenhetsskador som verksamheten eventuellt orsakar. Ansvarsförsäkringens tillräcklighet bedöms från fall till fall med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Försäkringen ska till sina villkor motsvara sedvanlig försäkringspraxis i branschen.

Små fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser som förmedlar hyreslokaler ska ha en ansvarsförsäkring som är minst 50 000 euro med en självrisk som är högst 1 000 euro. Företag som bedriver mäklarverksamhet med små bostadslägenheter ska ha en ansvarsförsäkring som är minst 20 000 euro med en självrisk som är högst 1 000 euro. En tillräcklig ansvarsförsäkring för stora företag har vanligen varit 100 000–200 000 euro med en självriskandel som är högst 2 000–3 000 euro. 

Registrering av förmedlingsrörelse

Bekanta dig med förutsättningarna för att bli registrerad, det vill säga omständigheter som ska beaktas särskilt i fråga om tillförlitlighet, ansvarig föreståndare och ansvarsförsäkring. Sätt dig också in i andra bestämmelser och anvisningar för verksamheten.

Gör sedan en anmälan om att tas upp i registret över förmedlingsrörelser till det regionförvaltningsverk i vars område rörelsens förvaltning främst kommer att skötas. Du kan göra anmälan med en blankett eller via e-tjänsten. Bifoga den ansvariga föreståndarens samtycke till uppgiften och en kopia av ansvarsförsäkringsbrevet till anmälan. 

Regionförvaltningsverket utreder den ansvariga föreståndarens yrkeskompetens, uppgifter om konkurs, näringsförbud, förmynderskap, bötesregister och straffregister samt beställer ett handelsregisterutdrag.  

Du hittar mer information i anvisningen för startanmälan för förmedling av fastigheter och hyreslägenheter och hyreslokaler. Du hittar länkar till blanketterna och anvisningarna för dem nederst på den här sidan.

För att kunna använda regionförvaltningens e-tjänst behöver du en fungerande e-postadress och bankkoder eller mobilcertifikat för identifiering. När du har valt tjänsten styrs du till identifieringen och ibruktagande av tjänsten, och därefter kan du börja uträtta ärenden. 

 1. Välj ”Registrering av förmedlingsrörelse” i menyn ”Tjänster”.
 2. Välj antingen ”Startanmälan för förmedlingsverksamhet” eller ”Ändringsanmälan för förmedlingsverksamhet” och fyll i anmälningsblanketten.
 3. Det skapas en ärendesida för dig där du ser alla uppgifter om ärendet i fråga. Andra användare som har fullmakt att uträtta ärenden för företagets eller organisationens räkning ser också de ärenden du inlett. Du kan också spara ärendet som halvfärdigt och fortsätta fylla i blanketten senare.
 4. När du har fyllt i blanketten ska du skicka den för behandling.
 5. Du får en bekräftelse till ärendesidan och till din e-postadress när ärendet har tagits emot.
 6. Ditt ärende styrs till rätt myndighet för granskning.
 7. Du får ett meddelande till din ärendesida och till din e-post om ditt ärende behöver kompletteras eller när ärendet har avgjorts. Om du vill kan du ladda ner och spara besluten och andra dokument på din egen dator.

Anmäl utan dröjsmål till regionförvaltningsverket om det sker förändringar i firma, bifirma, marknadsföringsnamn, administrativ adress, verksamhetsställen, förmedlingsverksamhetens form, ansvarig föreståndare, ansvariga personer eller ansvarsförsäkring eller om verksamheten upphör.

Om en ansvarig föreståndare byts ska du anmäla det senast en månad efter att den föregående har slutat sitt arbete. Anmäl också utan dröjsmål om det sker en ändring i de ansvariga personerna. Till ansvariga personer räknas rörelsens högsta ledning samt personer som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av rörelsen.

När vi har fått de uppgifter som behövs är målet att anmälan ska behandlas inom två veckor.

Ett beslut om registrering av en förmedlingsrörelse samt ändringar i registeruppgifterna är avgiftsbelagda. Beslutsavgifterna för registreringsanmälningar som inletts i e-tjänsten (anmälan om inledande och anmälan om ändring av registeruppgifter) är förmånligare än för registreringsanmälningar som lämnats in på papper.

Du hittar mer information om avgifterna på vår sida Serviceprislista.

Regionförvaltningsverket stryker förmedlingsrörelsen från registret om

 • rörelsen har lagt ner sin verksamhet
 • förmedlingsrörelsen inte är tillförlitlig
 • förmedlingsrörelsen inte har en tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring
 • förmedlingsrörelsen inte har en ansvarig föreståndare som uppfyller förutsättningarna för registrering och förmedlingsrörelsen inte har anmält en ny ansvarig föreståndare inom utsatt tid
 • det i rörelsens eller dess ansvariga föreståndares agerande upptäcks allvarliga eller upprepade försummelser och rörelsen redan tidigare har meddelats verksamhetsförbud på viss tid.

Om förmedlingsrörelsen har strukits från registret kan man söka ändring genom att anföra besvär till förvaltningsdomstolen.

Om ett mäklarföretag är försatt i konkurs hålls det kvar i registret under sex månaders tid. Konkursförvaltaren ska utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket att förmedlingsrörelsen är försatt i konkurs.

Vanliga frågor

Regionförvaltningsverket kan ge förmedlingsrörelsen en varning. Om försummelserna är grava eller om de trots uppmaningar eller varningar upprepar sig kan RFV till del eller helt förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet på en viss tid på högst 6 månader.

Skadestånd eller sänkning av förmedlingsarvodet kan ansökas hos konsumenttvistenämnden eller tingsrätten.

Konsumenttvistenämnden ger en beslutsrekommendation men den kan låta bli att behandla ett ärende om konsumenten inte först varit i kontakt med konsumentrådgivningen för att reda ut frågan.

Det föreligger ingen registreringsskyldighet om verksamheten utövas sporadiskt och man inte marknadsför förmedlingsverksamheten. Man får däremot marknadsföra objekten som förmedlas.

Skriftlig kontakt angående fasighetsförmedlingsrörelsers verksamhet

Om ditt ärende gäller förmedlingsrörelsernas verksamhet, ta skriftligt kontakt med registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område ditt företag är beläget.

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden

 

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Regionförvaltningsverkens beslutsreferat

Våra beslutsreferat gällande fastighetsförmedlingar

Nyhetsbrev till förmedlingsrörelser

Våra nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet