Registrering av fastighetsförmedlingsrörelse eller rörelse som förmedlar hyreslägenheter eller hyreslokaler 

Utgångspunkten är att fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler förutsätter registrering i regionförvaltningsverkets register över förmedlingsrörelser. 

Vad är registret över förmedlingsrörelser?

Regionförvaltningsverket för ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler. Registret är offentligt och var och en har rätt att få del av uppgifter som finns där. 

Du kan kontrollera uppgifterna som är antecknade i registret eller fråga efter dem hos regionförvaltningsverket. Ett intyg över uppgifter som är antecknade i registret är avgiftsbelagt. 

Registret över förmedlingsrörelser innehåller personuppgifter. För att skydda personuppgifterna publicerar regionförvaltningsverket inte registeruppgifterna via elektronisk förbindelse för allmänheten. Uppgifter ur registret över förmedlingsrörelser kan begäras hos regionförvaltningsverkets kundservice. Till exempel via blanketten Fråga RFV:s kundservice 

Regionförvaltningsverkets kundservice 

Ska jag registrera min verksamhet? 

Fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler förutsätter i regel att rörelsen ska registreras i regionförvaltningsverkets register över förmedlingsrörelser. 

Förmedling av hyreslägenheter, hyreslokaler och fastigheter får utövas bara av sådana enskilda näringsidkare och juridiska personer som är registrerade som en förmedlingsrörelse. Därför ska förmedlingsrörelser innan de inleder verksamheten registreras hos det regionförvaltningsverk i vars område rörelsens förvaltning främst kommer att skötas. En förmedlingsrörelse kan ha verksamhetsställen i flera regionförvaltningsverks områden. 

Ibland har flera självständiga förmedlingsrörelser verksamhet under samma marknadsföringsnamn och i sådana fall bestäms registreringsområdet enligt var respektive rörelse sköter sin förvaltning. 

Förutsättningar för att bli registrerad

Förutsättningar för att bli registrerad i registret över förmedlingsrörelser är att

 • näringsidkaren har rätt att bedriva näringsverksamhet i Finland 
 • den som gör anmälan är tillförlitlig 
 • förmedlingsrörelsen har en ansvarig föreståndare 
 • förmedlingsrörelsen har en tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring.

Samma person kan samtidigt vara ansvarig föreståndare endast i en förmedlingsrörelse som är upptagen i registret över förmedlingsrörelser.

Föruttsättningar för att bli registrerad

Om ett företag vill bli registrerat granskar man vid bedömningen av tillförlitligheten företagets högsta ledning och personer som äger över 25 procent. 

Vid tillförlitlighetsbedömningen beaktas exempelvis följande:

 • Är den som gör anmälan på grund av utmätning eller någon annan utredning oförmögen att svara för sina skulder?
 • Har någon av ansvarspersonerna dömts till fängelsestraff under de fem senaste åren före tillförlitlighetsbedömningen?
 • Har någon av ansvarspersonerna under de tre senaste åren före bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig för att bedriva förmedlingsverksamhet?
 • Har någon av ansvarspersonerna på något annat sätt genom sin tidigare verksamhet visat sig vara uppenbart olämplig att arbeta som ansvarsperson?

Du hittar mer information om anvisningen för startanmälan för förmedling av fastigheter och hyreslägenheter och hyreslokaler.  Du hittar länkar till blanketterna nederst på den här sidan. 

Som ansvarig föreståndare kan vara en person som genom förmedlarprov har påvisad yrkeskompetens som  

 • auktoriserad fastighetsmäklare (AFM) för fastighetsförmedling  
 • för mäklare av hyreslägenheter och hyreslokaler antingen auktoriserad hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare (AHM) eller auktoriserad fastighetsmäklare (AFM). 

En ansvarig föreståndare ska dessutom vara  

 • myndig 
 • tillförlitlig 
 • ha avlagt ett förmedlarprov
 • får inte vara försatt i konkurs.

Den ansvariga föreståndaren som är antecknad i registret ska se till att

 • man i verksamheten följer god förmedlingssed
 • verksamheten i övrigt bedrivs lagenligt
 • att förmedlingsrörelsen och alla dess verksamhetsställen i sin tjänst har personal där minst hälften av alla som arbetar med mäklaruppgifter har en ansvarig föreståndares yrkeskompetens
 • också andra som deltar i förmedlingsuppdrag har sådan tillräcklig yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter.

Samma person kan samtidigt vara ansvarig föreståndare endast i en förmedlingsrörelse som är upptagen i registret över förmedlingsrörelser.

Den som gör anmälan ska ha tillräcklig ansvarsförsäkring som ersätter förmögenhetsskador som verksamheten eventuellt orsakar. Mäklarverksamhetens art och omfattning avgör om försäkringsbeloppet i ansvarsförsäkringen är tillräckligt och det fastställs från fall till fall. Försäkringen ska motsvara sedvanlig försäkringspraxis i branschen.  

Små fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser som förmedlar hyreslokaler ska ha en ansvarsförsäkring som är minst 50 000 euro med en självrisk som är högst 1 000 euro. Företag som bedriver mäklarverksamhet med små bostadslägenheter ska ha en ansvarsförsäkring som är minst 20 000 euro med en självrisk som är högst 1 000 euro. En tillräcklig ansvarsförsäkring för stora företag har vanligen varit 100 000–200 000 euro med en självriskandel som är högst 2 000–3 000 euro. 

Registrering av förmedlingsrörelse

 Läs igenom förutsättningarna för att bli registrerad, särskilt kompetenskraven för en ansvarig föreståndare och ansvarsförsäkringen. Sätt dig också in i andra bestämmelser och anvisningar för verksamheten.

Gör sedan en anmälan om att tas upp i registret över förmedlingsrörelser till det regionförvaltningsverk i vars område rörelsens förvaltning främst kommer att skötas. Du kan göra anmälan med en blankett eller via e-tjänsten. Bifoga den ansvariga föreståndarens samtycke till uppgiften och en kopia av ansvarsförsäkringsbrevet till anmälan. 

Regionförvaltningsverket utreder den ansvariga föreståndarens yrkeskompetens, uppgifter om konkurs, näringsförbud, förmynderskap, bötesregister och straffregister samt beställer ett handelsregisterutdrag.  

Du hittar närmare anvisningar i anvisningen för startanmälan för förmedling av fastigheter och hyreslägenheter och hyreslokaler. Du hittar länkar till blanketterna nederst på den här sidan. 

Förändringar i adress, firma eller ansvarsförsäkring, ett nytt verksamhetsställe eller om verksamheten upphör är sådant som utan dröjsmål ska anmälas till regionförvaltningsverket.

Om en ansvarig föreståndare byts ska du anmäla det senast en månad efter att den föregående har slutat sitt arbete. Anmäl också utan dröjsmål om det sker en ändring i de ansvariga personerna. Till ansvariga personer räknas rörelsens högsta ledning samt personer som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av rörelsen.

Målet är att startanmälan ska behandlas inom två veckor. 

Ett beslut om registrering av en förmedlingsrörelse samt ändringar i registeruppgifterna är avgiftsbelagda. Beslutsavgifterna för registreringsanmälningar som inletts i e-tjänsten (anmälan om inledande och anmälan om ändring av registeruppgifter) är förmånligare än för registreringsanmälningar som lämnats in på papper.

Du hittar mer information om avgifterna på vår sida Serviceprislista.

Regionförvaltningsverket stryker förmedlingsrörelsen från registret om

 • rörelsen har lagt ner sin verksamhet
 • rörelsen inte har en ansvarig föreståndare som uppfyller förutsättningarna för registrering och rörelsen inte har anmält en ny ansvarig föreståndare
 • det i rörelsens eller dess ansvariga föreståndares agerande upptäcks allvarliga eller upprepade försummelser och rörelsen redan tidigare har meddelats verksamhetsförbud på viss tid.

Om förmedlingsrörelsen har strukits från registret kan man söka ändring genom att anföra besvär till förvaltningsdomstolen.

Om ett mäklarföretag är försatt i konkurs hålls det kvar i registret under sex månaders tid. Konkursförvaltaren ska utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket att förmedlingsrörelsen är försatt i konkurs.

Vanliga frågor

Regionförvaltningsverket kan ge förmedlingsrörelsen en varning. Om försummelserna är grava eller om de trots uppmaningar eller varningar upprepar sig kan RFV till del eller helt förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet på en viss tid på högst 6 månader.

Skadestånd eller sänkning av förmedlingsarvodet kan ansökas hos konsumenttvistenämnden eller tingsrätten.

Konsumenttvistenämnden ger en beslutsrekommendation men den kan låta bli att behandla ett ärende om konsumenten inte först varit i kontakt med konsumentrådgivningen för att reda ut frågan.

Det föreligger ingen registreringsskyldighet om verksamheten utövas sporadiskt och man inte marknadsför förmedlingsverksamheten. Man får däremot marknadsföra objekten som förmedlas.

Skriftlig kontakt angående fasighetsförmedlingsrörelsers verksamhet

Om ditt ärende gäller förmedlingsrörelsernas verksamhet, ta skriftligt kontakt med registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område ditt företag är beläget.

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden

 

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Regionförvaltningsverkens beslutsreferat

Våra beslutsreferat gällande fastighetsförmedlingar

Nyhetsbrev till förmedlingsrörelser

Våra nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet