Störningar som gäller hushållsvatten 

Med störningar som gäller hushållsvatten avses en överraskande eller plötslig situation som kan orsaka förorening av hushållsvatten. Hanteringen av situationen kan förutsätta en ledningsmodell och kommunikation som avviker från det normala. 

Beredskap inför störningssituationer 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska utarbeta en plan för hur man förbereder sig på störningar som påverkar livsmiljön. Planen ska utarbetas i samarbete med andra myndigheter och inrättningar. 

Regionförvaltningsverket bl.a. 

  • styr och stöder de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i beredskapen inför olika störningssituationer 
  • ordnar utbildningar och övningar i samarbete med andra myndigheter 
  • koordinerar och stöder vid behov hälsoskyddsmyndigheternas verksamhet och sammanställer en lägesbild av sitt område vid situationer med störningar och undantag. 

Anmälan om störningssituationer

I egenskap av kommunal hälsoskyddsmyndighet ska du underrätta regionförvaltningsverket om störningar som gället hushållsvattnet. Skicka meddelandet med e-post till regionförvaltningsverket i din region. 

Regionförvaltningsverket informerar därefter social- och hälsovårdsministeriet (SHM). 

I egenskap av kommunal hälsoskyddsmyndighet ska du göra ett sammandrag av de åtgärder med vilka man fick störningssituationen under kontroll. Skicka ett sammandrag efter situationen till regionförvaltningsverket i din region till ovan nämnda e-post och till Valvira med e-post. 

Anmälan och sammanfattningen skickas inte per e-post, utan via RYMY-systemet, om 

  • störningen som gällde hushållsvattnet gett upphov till misstankar om sjukdomsfall 
  • det har redan förekommit sjukdomsfall. 

Du kan anmäla en misstanke och en epidemiutredning via RYMY-systemet.

Observera att avvikelser från kvalitetskraven för små anläggningar som levererar mindre än 10 m3/d hushållsvatten och även för andra objekt som regelbundet övervakas också ska anmälas till regionförvaltningsverket.

Du är eventuellt intresserad av