Störningar som gäller hushållsvatten 

Med störningar som gäller hushållsvatten avses en överraskande eller plötslig situation som kan orsaka förorening av hushållsvatten. Med förorening avses ändringar i hushållsvattnets mikrobiologiska, kemiska eller radioaktiva kvalitet så att det kan orsaka sanitär olägenhet. Hanteringen av situationen kan förutsätta en ledningsmodell och kommunikation som avviker från det normala.

Beredskap inför störningssituationer 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska utarbeta en plan för hur man förbereder sig på störningssituationer som påverkar livsmiljön. Planen ska utarbetas i samarbete med andra myndigheter och inrättningar. 

Vi på regionförvaltningsverket bl.a.

  • styr och stöder de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i beredskapen inför olika störningssituationer
  • ordnar utbildningar och övningar i samarbete med andra myndigheter
  • koordinerar och stöder vid behov hälsoskyddsmyndigheternas verksamhet och sammanställer en lägesbild av området i störnings- och undantagssituationer.

Anmälan om störningssituationer

I egenskap av kommunal hälsoskyddsmyndighet ska du anmäla störningar som gäller hushållsvattnet till oss samt till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Efter varje störningssituation ska du också göra ett sammandrag till oss och Valvira över de åtgärder med vilka man fick störningssituationen under kontroll.

Gör anmälan och sammandraget elektroniskt i Vati-systemet. Anmälan skickas från systemet till det regionförvaltningsverk du valt samt till andra nödvändiga instanser.

Anmälan och sammandraget görs inte på ovan nämnda sätt, utan via RYMY-systemet, om

  • störningen som gällde hushållsvattnet gett upphov till misstankar om sjukdomsfall
  • det redan har förekommit sjukdomsfall.

Du kan anmäla en misstanke och en epidemiutredning via RYMY-systemet.

Om du enligt hushållsvattenförordningen upptäcker avvikelser från kvalitetskraven vid övervakningen av små anläggningar eller livsmedelslokaler ska du också meddela oss om dessa.

Du är eventuellt intresserad av