En bro över vatten i Koskipuisto i Tammerfors.
Bild: Aura Sainio 2022

Vatten och miljö

Vid regionförvaltningsverket avgör vi ansökningsärenden som avses i miljöskyddslagen och vattenlagen. 

Syftet med att bevilja miljö- och vattentillstånd är att förebygga förorening av miljön och risken för förorening. Vid tillståndsförfarandet samordnas användningen av miljön eller de verksamheter som påverkar miljön på ett ekologiskt hållbart sätt. 

Tillståndsförfarandet tryggar rättigheterna för de medborgare som kan orsakas menliga verkningar av den verksamhet eller det projekt som tillstånden gäller. Tillståndsförfarandet ger också den som fått ett positivt tillstånd rättsskydd att genomföra projektet eller bedriva sin verksamhet på det sätt som tillståndet tillåter. 

Vid behandlingen av ansökan pågår en samrådsfas som ska säkerställa att alla medborgare har möjlighet att påverka beslutsfattandet om livsmiljön. 

Handlingarna i ansökan och det givna beslutet publiceras i databasen över vatten- och miljötillstånd, där besluten kan läsas under alla tider på dygnet. 

Miljöskyddslagen och vattenlagen samt de författningar som utfärdats med stöd av dem innehåller bestämmelser om för vilka verksamheter eller projekt du behöver tillstånd för. 

Miljötillstånd

Vattentillstånd

Länkar till lagar