Behandling av personuppgifter i anslutning till statsunderstöd inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Detta dataskyddsmeddelande innehåller uppgifter enligt artikel 13 och artikel 14 i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016 för registrerade (fysiska personer). 

Regionförvaltningsverken behandlar personuppgifter i samband med behandlingen av statsunderstöd inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet. De personuppgifter som vi samlar in i anknytning till detta bildar en funktionell helhet för behandlingen av personuppgifter. Uppgifterna samlas in då vi behandlar ansökningarna om statsunderstöd och då sökandena meddelar vem som uträttar ärendet och vem som är kontaktpersoner för ansökan. Behandlingen av ansökningarna kräver att regionförvaltningsverken behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsregister för behandling av statsunderstöd inom regionförvaltningsverkens ansvarsområden för undervisnings- och kulturväsendet.

Personuppgifter behandlas vid behandling av statsunderstöd inom regionförvaltningsverkens ansvarsområden för undervisnings- och kulturväsendet. Sökandena lämnar in ansökan i regionförvaltningens e-tjänst (SPAv2)

Syften med behandlingen av personuppgifter: 

  • följa upp och utvärdera verksamheten, ekonomin och effekterna av projekt som finansieras av regionförvaltningsverken ur undervisnings- och kulturministeriets budget 
  • vetenskaplig och statistisk behandling 
  • producera information som stöd för styrningen av projekt 
  • utveckla och främja verksamheten i projekt 
  • informera projekten om statsunderstöd 
  • ordna utbildning som anknyter till statsunderstödens innehåll. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter: 

I enlighet med artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen för att fullgöra den personuppgiftsansvarigas lagstadgade skyldighet (statsunderstödslagen 688/2001, lagen om allmänna bibliotek 1492/2016, idrottslagen 390/2015, ungdomslagen 1285/2016).

Personuppgifter i anslutning till statsunderstöd skrivs in i regionförvaltningens e-tjänst i samband med ansökan om statsunderstöd. Mottagaren av statsunderstöd kan senare redigera kontaktuppgifterna. 

De uppgifter som behandlas är personens för- och efternamn, den organisation som personen representerar, arbets-/tjänstetelefonnummer, e-postadress, ort samt befogenheter i organisationen.

Uppgifterna förvaras i 10 år i enlighet med paragrafen om preskription av statsunderstöd (statsunderstödslagen 688/2001 29 §). Uppgifterna förstörs på ett datasäkert sätt efter att förvaringstiden har utgått.

Uppgifter som behandlas elektroniskt 

Registeruppgifterna är skyddade mot obehörig läsning, ändring och förstörning. Skyddet grundar sig på behörighetshantering, tekniskt skydd av databaser och servrar, fysiskt skydd av lokaler, passerkontroll, skydd av datakommunikation och säkerhetskopiering av uppgifter. Åtkomst- och behandlingsrättigheter till uppgifterna beviljas utifrån arbetsuppgift. Åtkomst till systemet grundar sig på personliga användarnamn. För att övervaka att verksamheten är tillbörlig används administrativa kontroller. 

Manuellt material

Det uppkommer inte något manuellt material i samband med behandlingen.

Namn: Regionförvaltnigsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster, registratorskontor
Adress: Wähäjärvenkatu 6, 13035 Tavastehus
Övriga kontaktuppgifter: tfn 0295 016 000 (telefonväxel), [email protected]

Mottagare av personuppgifter är, förutom regionförvaltningsverken, även undervisnings- och kulturministeriet då det gäller statsunderstöd för idrottsväsendet och Finlandsmodellen, till vilka ansökningsuppgifterna regelbundet lämnas ut. 

En myndighet kan lämna ut uppgifter till den som begär uppgifterna i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

Uppgifter lämnas inte ut för kommersiella ändamål, direktmarknadsföring, telefonförsäljning, adresstjänst eller marknads- och opinionsundersökningar. 

Uppgifter överflyttas inte utanför EU eller EES och inte till internationella organisationer. 

UF-centret och dess underleverantörer.

Rätt att få information om behandlingen av personuppgifter 

Du har rätt att få veta till exempel för vilket ändamål och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. 

Syftet med detta meddelande är att ge dig en helhetsbild av den behandling av personuppgifter vid regionförvaltningsverket som är föremål för detta meddelande. Om du upplever att detta meddelande inte ger dig den helhetsbild vi eftersträvar, har vi misslyckats med vårt mål. I detta fall och alltid när du har frågor om behandlingen av personuppgifter vid regionförvaltningsverken kan du kontakta regionförvaltningsverkens dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna nedan). 

Rätt att få tillgång till dina egna uppgifter 

Du kan begära och få en kopia av de personuppgifter som lagras hos dig genom att skicka ett undertecknat formulär för begäran om information per brev eller e-post till den regionala regionförvaltningsverkets kansli (se kontaktuppgifter i avsnitt 14). Vi kommer att utföra din begäran om vi inte har en laglig motivering att vägra verkställighet av dina rättigheter.

Du har rätt att bli informerad om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig i vår verksamhet. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har du även rätt att bli informerad om detta.

Form: Begäran om att kontrollera eller flytta registrerade uppgifter

Skicka din skriftliga begäran till den regionala förvaltningsmyndighetens kansli (se kontaktuppgifter nedan).

Korrigera eller fylla på data 

Om du upptäcker att dina uppgifter är ofullständiga eller felaktiga kan du begära att de korrigeras. I sådana fall ber vi dig att ange vilken information som är felaktig och hur informationen ska ändras, eller att berätta vilken information som ska kompletteras och hur. 

Form: Korrigering och begränsning av personuppgifter

Skicka din skriftliga begäran om rättelse till den regionala förvaltningsmyndighetens kansli (se kontaktuppgifter nedan).

Begränsning av behandlingen 

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, att de behandlas lagstridigt eller du har motsatt dig behandlingen av dina uppgifter kan du be oss begränsa behandlingen av dina uppgifter.  

Form: Begäran om att korrigera eller begränsa registrerade uppgifter

Då kan vi behandla dina uppgifter endast  

  • med ditt samtycke 
  • om vi behöver dem för att uppgöra, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk 
  • av allmänt intresse 
  • för att skydda någon annans rättigheter. 

Om vi begränsar behandlingen av uppgifterna på din begäran är vi skyldiga att om möjligt underrätta alla dem till vilka uppgifterna tidigare utlämnats om begränsningen. 

Skicka ett skriftligt krav på begränsning av uppgifterna till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter 

Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan göra det när som helst utifrån en personlig särskild situation.

Då får vi inte längre behandla dina personuppgifter, utom om det finns ett mycket viktigt och berättigat skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk. 

Skicka din skriftliga och motiverade begäran till regionförvaltningsverkets registratorskontor. 

Besvär eller klagomål som gäller behandling av personuppgifter 

Kontaktuppgifter: Dataombudsmannens byrå  

Vid behov kan du anföra besvär eller klagomål över behandlingen av dina uppgifter hos dataombudsmannen. Vi rekommenderar dock att du först kontaktar regionförvaltningsverkens dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna nedan).

Mer allmän information om den registrerades rättigheter finns på webbplatsen för dataombudsmannens byrå.

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud
tfn 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi 

Om du behöver mer information om den behandling av personuppgifter som sker hos regionförvaltningsverken kan du kontakta regionförvaltningsverkets dataskyddsombud. För att kunna utnyttja dina rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid regionförvaltningsverket, vars kontaktuppgifter finns nedan. Om ditt ärende gäller behandlingen av dina personuppgifter vid någon annan organisation och inte vid regionförvaltingsverket, ska du i första hand kontakta den aktuella organisationen eller organisationens dataskyddsombud.

Om du har något att fråga om dina rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
PB 1, 13035 AVI
tfn 0295 016 000 
registratur.sodra(at)rfv.fi