Arbetarskydd

Vi övervakar att bestämmelserna om arbetarskydd följs genom de inspektioner som utförs på arbetsplatserna. Vi deltar också i produkttillsynen över maskiner, anordningar, skyddsanordningar och kemikalier som används i arbetet. Vi sörjer för arbetstagarnas arbetsförmåga genom att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena.

Arbetsgivare ska utan dröjsmål meddela oss om

  • allvarliga olycksfall i arbetet
  • utförande av nödarbete.

Arbetsgivare ska i regel också informera oss om

  • byggnadsarbete och asbestrivningsarbete innan de inleds
  • vissa andra farliga arbeten
  • utstationering av arbetstagare till Finland.

Arbetsgivare kan hos oss ansöka om att få

  • bemyndigande eller godkännande av behörighet att utföra tillståndspliktiga farliga arbeten
  • tillstånd att låta en ung arbetstagare utföra arbete som är förenat med risker på grund av den unga personens ålder
  • tillstånd att tillfälligt låta ett barn utföra arbete
  • dispens som gäller ordinarie arbetstid samt dygnsvila, periodarbetstid, nattarbete och befrielse från skyldigheten att föra arbetsskiftsförteckning.

Anvisningar och blanketter finns på vår webbplats Tyosuojelu.fi. Du får råd i alla arbetarskyddsfrågor via vår telefontjänst.

Tyosuojelu.fi