Praktik som ingår i yrkeshögskoleexamen inom social - och hälsovården

Hos regionförvaltningsverket kan man ansöka om statens utbildningsersättning för kostnader för ordnande av praktik som främjar yrkesskickligheten och som ingår i yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet. Behandlingen och utbetalningen av ersättningar har koncentrerats till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Vissa aktörer och organisationer kan ansöka om ersättning, du hittar en förteckning över dem på denna sida. Du kan ansöka om ersättning halvårsvis i efterhand. Alla praktikantersättningar för halvåret söks i en enda ansökan.

 

På denna sida hittar du instruktioner för ansökan.

Förutsättningar för erhållande av ersättning

Bestämmelser om yrkeshögskoleexamina finns i yrkeshögskolelagen och i statsrådets förordning om yrkeshögskolor som givits med stöd av den. Förordningen innehåller en bilaga med yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården och dess examensbenämningar:

 • hjälpmedelstekniker (YH) 210 sp
 • bioanalytiker (YH) 210 sp
 • förstavårdare (YH) 240 sp
 • fysioterapeut (YH) 210 sp
 • geronom (YH) 210 sp
 • tandtekniker (YH) 210 sp
 • fotterapeut (YH) 210 sp
 • rehabiliteringsledare (YH) 210 sp
 • barnmorska (YH) 270 sp
 • naprapat (YH) 240 sp
 • osteopat (YH) 240 sp
 • optometriker (YH) 210 sp
 • röntgenskötare (YH) 210 sp
 • sjukskötare (YH) 210 sp
 • socionom (YH)210 sp
 • munhygienist (YH) 210 sp
 • hälsovårdare (YH) 240 sp
 • ergoterapeut (YH) 210 sp

De nedan uppräknade yrkeshögskoleexamensbenämningarna innehåller dessutom examenskraven för sjukskötare och socionom och ger examinanden rätten att verka som legitimerad yrkesutbildad person. Ersättning kan betalas även för praktik som ingår i dessa examensbenämningar:

 • sjukskötare (YH), diakonalt vårdarbete (240 sp)
 • socionom (YH),diakoniarbete (210 sp)
 • socionom (YH), kyrkans småbarnspedagogik (210 sp)
 • socionom (YH), kyrkans ungdomsarbete (210 sp)

Ersättning för praktik som ingår i dessa examensbenämningar söks under punkterna sjukskötare (YH) och socionom (YH) på ansökningsblanketten.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om storleken av den ersättning som betalas för sådan praktik som främjar yrkesskickligheten och som ingår i yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, om grunderna för utbetalningen samt om andra förfaranden i anslutning till ansökan om och betalning av ersättning.

Betalningen av ersättning grundar sig på det avtal som sökanden och yrkeshögskolan ingått och de avtalsenligt förverkligade praktikveckorna. Sökandens rätt till ersättning grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Den sökande som är berättigad till ersättning och yrkeshögskolan ska bekräfta uppgifterna om realiserade praktikveckor och tillhandahållen handledning innan ansökan lämnas. 

Ersättningen kan också grunda sig på ett ramavtal om praktik som främjar yrkesskickligheten och som ingåtts mellan en ersättningsberättigad sökande och en yrkeshögskola och som gäller yrkeshögskoleexamina inom social- och hälsovården.

Statens utbildningsersättning för kostnader som hänför sig till den praktik som ingår i en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet och som främjar yrkesfärdigheten kan ansökas av

 • välfärdsområden
 • HUS-sammanslutningen
 • Helsingfors stad 
 • kommuner och samkommuner
 • statens sinnessjukhus
 • evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 
 • kyrkans för-samlingar och kyrkliga samfälligheter 
 • privata enheter som producerar social- och hälsovårdstjänster (företag och föreningar)
 • privata enheter som producerar småbarnspedagogiska tjänster

Ansökan om ersättning

Ansök om ersättning i efterhand för en halvårsperiod inom ansökningstiden. Faktureringsperioderna och ansökningstiderna är följande:

 • faktureringsperiod 1.1–30.6. och ansökningstid 1.7–30.9.
 • faktureringsperiod 1.7–30.12. och ansökningstid 1.1–31.3.

Som sökande ansvarar du för att ansökan är framme hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland inom den utsatta tiden. Vi behandlar inte ansökningar som inkommit efter utsatt tid.

Skicka ersättningsansökningen med bilagor till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ([email protected]) eller per post (PB 4, 13035 AVI). 

Som sökande är du ansvarig för att ansökan som skickats per post är framme inom den utsatta tiden.

Regionförvaltningsverkets beslut kan inte överklagas, men omprövning kan begäras. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Anvisningar för begäran om omprövning bifogas beslutet.

Vi fattar beslutet under det året som ansökan inkommit. Vid behov begär vi en tilläggsutredning gällande din ansökan Vi betalar ersättningen efter att vi fattat beslutet.

Ansök om ersättning halvårsvis i efterskott och samla alla ersättningar för faktureringsperioden i en enda ansökan. Om praktiken omfattar flera halvår, ska ersättningen sökas i sin helhet det halvår då praktiken avslutas.

Ansök om utbildningsersättning på blanketten ”Ansökan om ersättning för praktik som ingår i en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet och som främjar yrkesfärdigheten”. Du hittar blanketten i slutet av denna sida.

Spara först blanketten (den aktuella versionen) på din dator, fyll i de uppgifter som behövs och underteckna. 

Bifoga följande som bilaga till ansökan enligt yrkeshögskola:

 • Bilageblanketter; Yrkeshögskolans bekräftelse att uppgifterna är riktiga och att handledning har tillhandahållits 
 • Avtalet/avtalen mellan sökanden som är berättigad till ersättning och yrkeshögskolan.

Värt att notera

Som sökande ansvarar du för att ansökan är framme hos den behöriga myndigheten, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, inom utsatt tid. Vi behandlar inte ansökningar som inkommit efter utsatt tid.  

Sökanden ansvarar för att 

 • uppgifterna i ansökan är riktiga 
 • uppgifterna om grunderna för praktikersättningen är korrekta
 • handledningen har genomförts enligt det gällande avtalet. 

Länkar till lagar