Hälso- och välfärdsfrämjande arbete

Hälso- och välfärdsfrämjande arbete handlar om att öka befolkningens hälsa och välmående och minska hälsoskillnaderna. För ett sektorsövergripande och effektivt välfärdsfrämjande arbete behövs fungerande strukturer, kompetens, tillräckliga tjänster och resurser. 

Väsentligt när det gäller att skapa fungerande strukturer är att ledningen, samordningen och planeringen av arbetet införlivas i den statliga, regionala och kommunala välfärds- och säkerhetsplaneringen. Vi bidrar till att denna lagstadgade skyldighet uppfylls bland annat genom välfärdsområdenas nätverk av kontaktpersoner för det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet.

Det hälso-, välfärds- och säkerhetsfrämjande arbetet är en gemensam uppgift för flera olika aktörer. Vi vägleder och övervakar arbetet i välfärdsområdena och i kommunerna. Det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet är sektorsövergripande och tväradministrativt. Det är endast en liten del av välfärden som produceras inom social- och hälsovården. 

Inom de områden där regionförvaltningsverket är verksamt (undervisning och kultur, social- och hälsovård, räddnings- och miljöväsendet, miljö- och hälsoskyddet, arbetarskyddet och alkoholförvaltningen) har vi möjlighet att stödja och handleda det omfattande och sektorsövergripande samarbetet inom kommunernas och välfärdsområdenas hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet.

Länkar till lagar