Sandleksaker på kanten av en sandlåda.
Bild: Aura Sainio 2022

Regionförvaltningsverkets uppgifter inom småbarnspedagogiken 

Regionförvaltningsverkets uppgifter inom småbarnspedagogiken är:  

Den småbarnspedagogiska personalens arbetshälsa övervakas av ansvarsområdet för arbetarskyddet.

Läs mer om ansvarsområdet för arbetarskyddet.

Vangliga frågor

Med småbarnspedagogik avses planmässig och målinriktad helhet av barnfostran, undervisning och vård där särskild fokus ligger på pedagogik.    

Daghemsverksamhet, familjedagvård och öppen småbarnspedagogik är former av småbarnspedagogik.    

Barnet kan utöver förskoleundervisningen ta del i kompletterande småbarnspedagogik.    

Småbarnspedagogiken styrs av lagen om småbarnspedagogik och innehållet i småbarnspedagogiken av grunderna för planen för småbarnspedagogik.   

Mer information på Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriets webbsidor:

Ett barn har rätt att få delat i småbarnspedagogik eller kompletterande småbarnspedagogik till förskola före läroplikten inleds med beaktande av lagens villkor.

Lag om småbarnspedagogik 12 §

Mer information finns på UKM:s sidor: https://okm.fi/sv/vanliga-fragor-om-smabarnspedagogiken

Kommunen ska ordna småbarnspedagogik i den omfattning och i sådana former som kommuninvånarnas  behov förutsätter.  

En kommun eller samkommun kan ordna småbarnspedagogiken själv eller köpa tjänster av någon annan serviceproducent. Man kan använda en servicesedel för att köpa tjänsterna.  

Privata serviceproducenter ska ansöka om tillstånd av regionförvaltningsverket innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. 

Mer information om ordnande av privat småbarnspedagogik 

I daghemmer jobbar lärare inom småbarnspedagogik, socionomer, barnskötare, speciallärare och daghemsföreståndare.  

Därtill jobbar annan personal i daghemmen vars behörigheter eller titel inte är föreskriven i lag. Sådana är exempelvis biträden och kökspersonal. Också familjedagvårdare är en titel som är definierad i lagen.   

Läs mer i lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om behörigheter för småbarnspedagogisk personal, Lag om småbarnspedagogik 6 kap.

Läs mer om ämnet i statsrådets förordning föreskrivs om dimensioneringen av daghem och familjedaghem.

På ett daghem ska det i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter finnas ett tillräckligt antal anställda som har den yrkesmässiga behörighet som lärare, socionom eller barnskötare inom småbarnspedagogik. Med beaktande av barnens ålder och den tid de dagligen tillbringar i småbarnspedagogik får en anställd ha på sitt ansvar:

  • 7 över 3-åriga barn över 5 h per dag ELLER

  • 13 över 3-åriga barn under 5 h ELLER

  • 4 under 3-åringar.

Ifall det i gruppen finns både under och över 3-åringar, beaktas det i mängden anställda.

I en daghemsgrupp får samtidigt finnas högst ett sådant antal barn som motsvarar tre anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter.

Exempel: Ifall alla barn är under 3 år, får 12 barn närvara samtidigt i en grupp (se personaldimensionering).

Tillsynsprogrammet

Lag om småbarnspedagogik 35 §

För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i syfte att genomföra barnets fostran, undervisning och vård.

Den individuella planen ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets utveckling, lärande och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. Dessutom antecknas barnets behov av stöd, stödåtgärderna och hur de ska genomföras i planen.

Den individuella planen för småbarnspedagogik för varje barn görs upp i samarbete mellan personalen och barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare. I utarbetandet deltar de anställda som ansvarar för barnets undervisning, fostran och vård. På daghemmen ansvarar en person som har behörighet som lärare i småbarnspedagogik för att planen görs upp. Barnets åsikt ska utredas och den ska beaktas när planen görs upp.

Minst en gång om året ska genomförandet av den individuella planen, barnets behov av stöd, hur väl det räcker till och hur ändamålsenligt det är utvärderas och planen ses över. Om barnets behov så kräver ska översynen ske oftare.

Lag om småbarnspedagogik 23 §

 

Barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken regleras i lagen om småbarnspedagogik, kapitel 3 a.

Ett barn som deltar i småbarnspedagogiken har rätt att som en del av den grundläggande verksamheten inom småbarnspedagogiken få sådant allmänt stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Vid planering, anordnande och tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa. 

Det stöd som ges till ett barn kan omfatta pedagogiska, strukturella och vårdinriktade åtgärder som barnet behöver. Barnets behov av stöd, stödets tillräcklighet och genomförandet av stödet ska bedömas enligt behov, dock minst en gång om året eller när stödbehovet förändras. I barnets plan för småbarnspedagogik antecknas barnets behov av stöd, stödåtgärderna och genomförandet av dem samt utvärderingen av stödets inverkan.

I fråga om intensifierat eller särskilt stöd ska ett förvaltningsbeslut fattas utan dröjsmål. I beslutet ska stödformerna, platsen där småbarnspedagogiken ordnas och stödtjänsterna anges.

Beslutet fattas av den kommun som ansvarar för anordnandet av småbarnspedagogiken. Om det är fråga om småbarnspedagogik som ordnas av en privat serviceproducent, fattas beslutet på framställning av serviceproducenten av den kommun där det småbarnspedagogiska verksamhetsstället finns.

Mer information på undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens webbplats:  

Anordnaren och producenten av småbarnspedagogik ska utvärdera den givna småbarnspedagogiken och delta i en extern utvärdering av verksamheten.  

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar nationella externa utvärderingar av småbarnspedagogik. NCU stöder anordnare av småbarnspedagogik och privata aktörer i den lagstadgade självutvärderingen.   

Om man som förälder eller vårdnadshavare är missnöjd med småbarnspedagogikens kvalitet eller bemötandet har föräldern eller någon annan vårdnadshavare rätt att göra in en anmärkning om verksamheten. Anmärkningen ska göras till den ansvariga daghemsföreståndaren, verksamhetsställets ansvarsperson eller ledande tjänsteinnehavare för småbarnspedagogiken.  

Kommunen ska ordna sådan småbarnspedagogik som det föreskrivs om i denna lag i den omfattning och i den form som behovet i kommunen förutsätter. Kommunen ska se till att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt modersmål, finska, svenska, enaresamiska, nordsamiska eller skoltsamiska.

I tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska småbarnspedagogik ordnas på kommunens och samkommunens båda språk så att serviceanvändaren kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet på det språk han eller hon väljer, antingen finska eller svenska.

Daghem, familjedagvård och öppen småbarnspedagogik ska vara utvecklande, främja lärande samt vara välgörande och trygg. Också barnets ålder, utveckling och andra förutsättningar ska beaktas i servicen.  

En säkerhetsplan samt en brand- och räddningsplan görs upp för småbarnspedagogiken. 

Mer information om säkerheten finns på våra websidor.

Mer information om säkerheten finns också på Utbildningsstyrelsens webbsidor.  

Ett barn som deltar i småbarnspedagogik ska erbjudas hälsosam och lämplig kost som fyller barnets näringsbehov. Måltiderna ska vara ordnade och handledda för alla barn som är på plats.

THL har gett ut en kostrekommendation för småbarnspedagogiken Mat ger hälsa och glädje – rekommendation om måltiderna inom småbarnspedagogiken.

Mat ger hälsa och glädje – rekommendation om måltiderna inom småbarnspedagogiken

Mer om kostrekommendationer för barn och barnfamiljer finns här:

Närings- och matrekommendationer, spädbarn och barn

Åskådningsfostran är en del av den pedagogiska verksamheten i den allmänbildande småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Syftet med åskådningsfostran är att främja ömsesidig respekt och förståelse för olika åskådningar samt stödja utvecklingen av en åskådningsmässig och kulturell identitet hos barnen. I åskådningsmedveten småbarnspedagogik och förskoleundervisning känner man igen olika åskådningsmässiga och kulturella traditioner, identiteter, föreställningar och värden och lär sig att granska dem tillsammans.

UBS anvisning åskådningsfostran och anordnande av religiösa evenemang inom småbarnspedagogiken

UBS stödmaterial för genomförande av åskådningsfostran

Vid tillsynen av småbarnspedagogiken används i allt större utsträckning proaktiva metoder och att tillsynens kundfokus förstärks. Tillsynsmyndigheterna som fastställs i lagen om småbarnspedagogik ska i första hand vägleda och råda anordnare av småbarnspedagogik. Målet med den mångsidiga handledningen och rådgivningen är att småbarnspedagogiken ska hålla hög kvalitet och följa bestämmelserna. Målet är dessutom att minska antalet anmärkningar och klagomål på småbarnspedagogiken.

Vi på regionförvaltningsverket övervakar småbarnspedagogikens kvalitet och genomförande enligt tillsynsprogrammet och utgående från anmälningar om missförhållanden.

Mer information om tillsynen finns på regionförvaltningsverkets sidor.

Riksomfattande tillsynsprogram för småbarnspedagogiken

En förälder eller annan vårdnadshavare till ett barn som är missnöjd med kvaliteten på småbarnspedagogiken eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den för verksamheten ansvariga daghemsföreståndaren, den ansvariga personen vid verksamhetsstället eller en ledande tjänsteinnehavare inom småbarnspedagogiken. Anmärkningen ska i regel framställas skriftligen. Anmärkningen ska diarieföras och behandlas på behörigt sätt samt besvaras skriftligen inom skälig tid från det att den framställdes. I ett svar på en anmärkning får ändring inte sökas genom besvär.

Ett klagomål är en anmälan till en tillsynsmyndighet, t.ex. regionförvaltningsverket, om ett misstänkt felaktigt förfarande eller en misstänkt försummelse.

Mer information om att lämna in klagomål finns här:

Tillsyn och klagomål

 

Den person som är i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som lärare, socionom, barnskötare eller speciallärare inom småbarnspedagogik eller familjedagvårdare ska utan dröjsmål anmäla till daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren om han eller hon i sina uppgifter upptäcker ett missförhållande eller en risk för ett uppenbart missförhållande vid genomförandet av småbarnspedagogiken för barnet i enlighet med denna lag. Anmälan ska göras skriftligen.

Lag om småbarnspedagogik 57 a §

Mer information om anmälningsskyldigheten finns på UKM:s sidor:

Vanliga frågor om småbarnspedagogiken

Vi ordnar kortvarig fortbildning för personal inom småbarnspedagogik.

Innehållet i våra fortbildningar anknyter till aktuella teman inom småbarnspedagogiken. Fortbildningsutbudet grundar sig på både riksomfattande och regionala behov med teman som växlar årligen. 

Våra fortbildningar är gratis. Utbildningar ordnas hela året och information om dem finns på våra webbsidor.

Evenemang och utbildning

Klientavgifterna för småbarnspedagogik i kommunala daghem eller familjedagvård föreskrivs i lagen om klientavgifter. 

Avgiftens storlek påverkas av familjens storlek, inkomster och om barnet heltid eller deltid tar del i småbarnspedagogiken. 

Avgiften för sådan småbarnspedagogik som ordnas som en köpt tjänst tas ut på samma sätt som för småbarnspedagogik som kommunen själv ordnar. 

Kommunen tar inte ut någon avgift för småbarnspedagogik som ordnas med servicesedel. Kommunen fastställer servicesedelns värde enligt lagen om servicesedlar och avgiften tas ut av det privata daghemmet. 

Vid oklarheter gällande klientavgifterna för småbarnspedagogik för ditt barn kan du kontakta småbarnspedagogiken i din egen kommun eller kommunens socialombudsman.

Understöd för småbarnspedagogikens personalutbildningar, fysiska aktiviteter och olika utvecklingsprojekt söks enligt Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets tidtabeller direkt via deras webbsidor.

Läs mer om understöd som söks hos regionförvaltningsverket.

Länkar till lagar