Social- och hälsovård som överförs till välfärdsområdena:

 • sjukvårdsdistrikten
 • specialomsorgsdistrikten inom socialvården
 • kommunernas social- och hälsovårdstjänster.

Tillsynen över social- och hälsovården i välfärdsområdena består av egenkontroll och myndighetstillsyn. Egenkontrollen baserar sig på ett program för egenkontroll som välfärdsområdet och den privata tjänsteproducenten utarbetat tillsammans. De ska trygga att

 • tjänsterna är tillgängliga, kontinuerliga, trygga och av god kvalitet
 • klienterna behandlas jämlikt
 • uppgifterna sköts lagenligt 
 • avtalen efterföljs.

Regionförvaltningsverket utövar myndighetstillsyn över social- och hälsovården. Vi övervakar att välfärdsområdena utövar egenkontroll och övervakar sina tjänsteproducenter och vi vägleder områdena i de här frågorna. Myndighetstillsynen har också till uppgift att ingripa när egenkontrollen inte är tillräcklig. Tillsynsmyndigheten vidtar åtgärder om lagen inte följs eller om klient- eller patientsäkerheten äventyras.

En stor del av de tillsynsärenden som inleds styr vi vidare till välfärdsområdet, som behandlar dem inom ramen för sin egenkontroll. När vi reder ut tillsynsärenden fäster vi särskild uppmärksamhet vid hur egenkontrollen inom välfärdsområdet reagerar på ärendet och vilka korrigerande åtgärder som vidtas. Vid styrnings- och utvärderingsbesök är handledningen och utbytet av information det väsentliga.

Information om klagomål och tillsyn inom social- och hälsovården

Tillsynsmyndigheter är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverken. Välfärdsområdet betraktas som tillsynsmyndighet endast när det är fråga om tillsyn över privat socialservice enligt lagen om privat socialservice.

Regionförvaltningsverket övervakar inom sitt verksamhetsområde lagenligheten i ordnandet av social- och hälsovården och de tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar och utövar styrning i samband med tillsynen. Regionförvaltningsverket övervakar och styr också de privata social- och hälsovårdstjänster där välfärdsområdet inte fungerar som anordnare.

Valvira styr den verksamhet vid regionförvaltningsverket som syftar till att genomföra, samordna och förenhetliga tillsynen och därmed sammanhängande styrning. Dessutom övervakar Valvira att social- och hälsovården ordnas lagenligt och att de tjänster som omfattas av välfärdsområdenas organiseringsansvar är lagenliga samt utövar tillsynsrelaterad styrning när det är fråga om 

 • principiellt viktiga eller vittsyftande frågor,
 • frågor som gäller verksamhetsområdena för flera regionförvaltningsverk eller hela landet,
 • frågor som har ett väsentligt samband med andra tillsynsärenden som behandlas av Valvira och gäller socialvård eller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom socialvård eller hälso- och sjukvård,
 • frågor som regionförvaltningsverkets tjänstemän för tillsynsärenden är jäviga att behandla.

Även Valvira övervakar och styr de privata social- och hälsovårdstjänster där välfärdsområdet inte fungerar som anordnare.

Från och med början av 2023 har det primära tillsynsansvaret överförts till anordnarna av social- och hälsovårdstjänster, dvs. välfärdsområdena. Med ordnande av tjänster avses bland annat att välfärdsområdet ansvarar för tillgången till social- och hälsovårdstjänster enligt invånarnas servicebehov. För att fullgöra sitt organiseringsansvar kan välfärdsområdet bland annat producera social- och hälsovårdstjänsterna själv, anskaffa dem av en privat producent av social- och hälsovårdstjänster eller ordna tjänsterna med servicesedel. Välfärdsområdena övervakar ordnandet och genomförandet av sina tjänster med hjälp av egenkontroll. Även om välfärdsområdet övervakar de social- och hälsovårdstjänster som det anordnar, används inte namnet tillsynsmyndighet för välfärdsområdet.

Riksdagen har den 28 februari 2023 godkänt lagen om tillsyn över social- och hälsovården. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024. I och med lagen kommer välfärdsområdets tillsynsskyldighet att med vissa undantag gälla tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar.

Om det i ett ärende som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar framkommer missförhållanden eller brister i verksamheten hos den privata tjänsteproducenten eller dennes underleverantör, ska välfärdsområdet ge tjänsteproducenten styrning eller vid behov be tjänsteproducenten och underleverantören lämna en redogörelse för saken inom en rimlig tidsfrist som välfärdsområdet sätter ut. När missförhållanden eller brister har framkommit ska välfärdsområdet kräva att de avhjälps inom en skälig tidsfrist som sätts ut av välfärdsområdet. Om det är fråga om missförhållanden eller brister som väsentligt äventyrar klient- eller patientsäkerheten ska välfärdsområdet kräva att de korrigeras omedelbart.

Om en privat tjänsteproducent eller dennes underleverantör inte avhjälper missförhållandena eller bristerna inom den tid som välfärdsområdet fastställt ska välfärdsområdet vid behov vidta avtalsrättsliga åtgärder för att sänka eller avstå från att betala ersättning. Om överträdelserna är väsentliga eller om de upprepas ska välfärdsområdet vidta åtgärder för att säga upp eller häva avtalet.

Välfärdsområdet ska omedelbart underrätta det regionförvaltningsverk som övervakar tjänsterna om sådana missförhållanden och brister i tjänsteproducentens eller dennes underleverantörs verksamhet som väsentligt äventyrar klient- och patientsäkerheten. På motsvarande sätt om regionförvaltningsverket får information om missförhållanden eller brister i tjänsteproducentens eller dennes underleverantörs verksamhet som väsentligt äventyrar klient- och patientsäkerheten, ska regionförvaltningsverket omedelbart underrätta de välfärdsområden åt vilka tjänsteproducenten producerar tjänster. Dessutom ska välfärdsområdet och regionförvaltningsverket för kännedom sända varandra de inspektionsberättelser som de sammanställt om verksamheten hos en tjänsteproducent som producerar tjänster åt välfärdsområdet eller dennes underleverantör.

Regionförvaltningsverkets uppgift är att främja och säkerställa välfärdsområdenas egenkontroll och ingripa i situationen när välfärdsområdets egenkontroll inte är tillräcklig.

Läs mer: Hyvinvointialueet ꟷ sosiaali- ja terveydenhuolto

Regionförvaltningsverket kan inleda ett tillsynsärende till exempel på basis av anmälan om missförhållanden eller egna observationer. 

Utifrån ett tillsynsärende som har kommit till tillsynsmyndighetens kännedom vidtar myndigheten de åtgärder som den anser befogade med tanke på säkerställandet av klient- eller patientsäkerheten eller efterlevnaden av lag. 

Om ärendet inte föranleder särskilda åtgärder hos regionförvaltningsverket kan regionförvaltningsverket bedöma att det finns skäl att delge ärendet till välfärdsområdet som beaktar det i egenkontrollen och tillsynen. 

Regionförvaltningsverkets tillsyn riktas framför allt mot misstänkt lagstridig verksamhet eller verksamhet som äventyrar klientsäkerheten och som till sin art eller omfattning är betydande. Regionförvaltningsverket utreder ärendet i regel när välfärdsområdets egenkontroll eller tillsyn av missförhållanden som antingen gäller den egna verksamheten eller den privata serviceproduktionen inte har varit tillräcklig eller när det är fråga om ett ärende som inte hör till välfärdsområdets behörighet. 

Tillsynsärenden är i regel mer omfattande än klagomål och behandlas på en mer allmän nivå, dvs. så kallad organisationstillsyn. Vid organisationstillsyn behandlas frågor som gäller ordnandet och organiseringen av verksamheten, till exempel personalens antal och struktur, vårdens och tjänstens kvalitet och innehåll samt genomförandet av läkemedelsbehandlingen.

Vi börjar i allmänhet utreda tillsynsärendet genom att låta den som är föremål för tillsynen yttra sig. I samband med hörandet skickar vi i regel alla dokument som lämnats in till oss till exempel i samband med anmälan om missförhållanden och som anknyter till ärendet och ber tillsynsobjektet om en utredning i ärendet. 

Om tillsynsärendet gäller en privat tjänsteproducent ber vi dessutom eventuellt den aktör som ansvarar för att ordna tjänsten, dvs. välfärdsområdet, om ett utlåtande om tillsynsärendet. 

Vi behandlar oftast tillsynsärenden utifrån dokument, men tillsynsärendet kan också innehålla ett inspektionsbesök.

Dokument som ansluter till tillsynsärenden är i regel offentliga senast efter att ärendet har avgjorts. Dokumenten kan ändå i viss mån innehålla sekretessbelagd information.

Med klagomål avses en anmälan till tillsynsmyndigheten om misstänkt försummelse eller felaktig verksamhet. Utöver regionförvaltningsverket undersöker flera olika myndigheter klagomål.

Som klagomål behandlar vi oftast individuella ärenden, det vill säga ärenden som gäller en viss klients eller patients vård, tjänster eller bemötande, vilket skiljer klagomålen från mer omfattande tillsynsärenden.

Regionförvaltningsverket bedömer vilka åtgärder det vidtar med anledning av klagomålet. Om klagomålet inte ger regionförvaltningsverket anledning till åtgärder, meddelar vi i allmänhet klaganden om detta per brev.

Ibland är det mest ändamålsenligt att klientens eller patientens klagomål behandlas som en anmärkning. I ett sådant fall kan vi överföra ärendet till verksamhetsenheten eller välfärdsområdet. De ska besvara anmärkningen skriftligen inom skälig tid och även skicka svaret till regionförvaltningsverket.

Om klagomålet utreds vid regionförvaltningsverket börjar vi utreda ärendet till exempel genom att skaffa dokument eller höra den som är föremål för klagomålet. I samband med hörandet skickar vi i regel alla dokument som lämnats in till den som är föremål för klagomålet och ber om en utredning i ärendet. Regionförvaltningsverket kan också inhämta ett sakkunnigutlåtande i ärendet.

När vi har fått de nödvändiga utredningarna bedömer vi om föremålet för klagomålet har agerat på det sätt som lagen förutsätter och ger ett beslut i ärendet.

Klagomålen är sekretessbelagda även efter att ärendet har avgjorts.

Ett brevsvar ges i allmänhet om regionförvaltningsverket har bedömt ärendet och anser att det av klagomålet eller tillsynsärendet inte framgår sådant lagstridigt förfarande eller sådan försummelse som omfattas av regionförvaltningsverkets behörighet och som skulle föranleda åtgärder av regionförvaltningsverket.

Ingen påföljd innebär att utredningarna inte visat på några brister eller att missförhållandet har varit så lindrigt att tillsynsmyndigheten har ansett att det är tillräckligt att i beslutet ge aktören styrning om ett lagenligt förfarande.

Om regionförvaltningsverket utifrån ett inspektionsbesök eller erhållna utredningar konstaterar brister i välfärdsområdets eller den privata tjänsteproducentens verksamhet, kan det i sitt beslut ge administrativ styrning för den fortsatta verksamheten. Former av administrativ styrning är delgivning av uppfattning, uppmärksamgörande och anmärkning, som är den strängaste formen av styrning. Tillsynsmyndigheten kan alltså delge den övervakade sin uppfattning om ett lagenligt förfarande eller göra den övervakade uppmärksam på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och på kraven på god förvaltning. Om denna styrning inte är tillräcklig kan vi ge den övervakade en anmärkning.

Tillsynsmyndigheten kan också uppmana den övervakade att avhjälpa bristen eller missförhållandet.

Regionförvaltningsverket kan till exempel under ett inspektionsbesök också ge muntlig handledning i syfte att vägleda tjänsteproducenten att utan dröjsmål rätta till brister eller missförhållanden i verksamheten. Handledning kan också ges för att identifiera risker i kundens tjänsteprocesser för att förebygga äventyrande av klientsäkerheten.

Som ett sista medel i ett tillsynsärende kan vi meddela organisationen ett förpliktande föreläggande om hur brister eller missförhållanden ska avhjälpas. När vi meddelar ett föreläggande fastställer vi en tidsfrist inom vilken de nödvändiga åtgärderna ska vidtas. Föreläggandet kan stärkas bland annat med vite. För att trygga klient- eller patientsäkerheten kan regionförvaltningsverket också avbryta verksamheten, förbjuda användningen av en tjänsteenhet eller en del av den omedelbart eller återkalla registreringen av en tjänsteproducent eller registreringen av en tjänsteenhet.

Med proaktiv tillsyn avses privata social- och hälsovårdsproducenters tillstånds- och anmälningsförfarande, där vi bedömer tjänsteproducentens verksamhetsförutsättningar redan innan verksamheten inleds. Vid bedömningen av verksamhetsförutsättningarna beaktar vi till exempel de lokaler där verksamheten är avsedd att genomföras, personalens antal och struktur, verksamhetsidén och målgruppen för verksamheten. 

Med reaktiv tillsyn avses att vi får en anmälan eller ett klagomål om fel eller försummelse hos en producent av social- eller hälsovårdstjänster, dvs. ett missförhållande kan redan ha inträffat, och vi börjar utreda ärendet i efterhand. Regionförvaltningsverket kan också på eget initiativ ta upp ett reaktivt tillsynsärende till behandling till exempel på grund av ett missförhållande som kommit till dess kännedom via medierna. Detta kallas också tillsyn på eget initiativ.

Med planmässig tillsyn avses tillsyn som vi genomför till exempel utifrån en riskbedömning eller med stöd av vår lagstadgade skyldighet utifrån en plan. Vi utför planmässig tillsyn även på basis av tillsynsprogrammet för social- och hälsovården som regionförvaltningsverken och Valvira utarbetat tillsammans.

Kontaktpersoner inom myndighetstillsynen för välfärdsområdena (social- och hälsovårdstjänsterna)

Tillsammans med Valvira övervakar vi hur social- och hälsovårdstjänsterna ordnas och hur egenkontrollen verkställs inom välfärdsområdena.

Vi har utsett kontaktpersoner för välfärdsområdena i frågor som gäller social- och hälsovårdstillsynen.inator, [email protected]

 • Helsingfors och Södra Karelens, Kymmenedalens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands välfärdsområde: överinspektör för hälso- och sjukvården Anne Arvonen

 • Helsingfors stad och Vanda-Kervos, Västra Nylands, Mellersta Nylands ja Östra Nylands välfärdsområde: ledande överinspektör för socialvården Jaana Vilpas

 • HUS: regionförvaltningsöverläkare Tuula Meinander

 • kontaktperson på Valvira: jurist Arttu Majava 

 • överinspektör Taija Liukkonen
 • kontaktperson på Valvira: överinspektör Tuula Kotimäki
 • överinspektör för socialvården Marjut Eskelinen
 • kontaktperson på Valvira: överinspektör Elina Uusitalo
 • enhetschef Pia Leikasto
 • kontaktperson på Valvira: jurist Päivi Vuorinen
 • enhetschef Niina Siirilä
 • överinspektör för socialvården Jaana Aarnio
 • överinspektör Annina Sadeoja (beredskap)
 • kontaktperson på Valvira: jurist Hanna Kärki
 • jurist Heli Kajava
 • kontaktperson på Valvira: jurist Niina Rytilahti

Vanliga frågor och svar

Välfärdsområdena organiserar social- och hälsovårdstjänster. De övervakar dem också. Välfärdsområdenas tillsynsansvar gäller både det egna organiseringsansvaret och tillsynen över serviceproduktionen.

Då välfärdsområdet övervakar sin egen organiseringsverksamhet ska det bland annat bedöma

 • om klienternas behov och lika tillgång till tjänster inom området har beaktats
  • i planeringen av tjänsterna
  • i mängden tjänster
  • då man fastställer kvaliteten och utförandet
  • i samordningen av tjänster
 • om den offentliga makten utövas på det sätt som lagstiftningen förutsätter
 • om det finnstillräcklig kompetens, funktionsförmåga och beredskap att ansvara för ordnandet av social- och hälsovården i alla situationer.

Välfärdsområdet ska övervaka kvaliteten och lagenligheten i verksamheten samt klient- och patientsäkerheten både i fråga om egna och anskaffade privata tjänster. 

Välfärdsområdet ska säkerställa att de privata serviceproducenterna som omfattas av områdets organiseringsansvar har tillräckliga yrkesmässiga, verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att sköta produktionen av tjänsterna.

Privata serviceproducenter ska genom egenkontroll övervaka säkerheten och kvaliteten på sina egna tjänster. Dessutom ska privata serviceproducenter övervaka den service som de skaffar av underleverantörer.

Välfärdsområdet ska med stöd av sitt organiseringsansvar instruera och övervaka kvaliteten, lagenligheten och tillgodoseendet av klient- och patientsäkerheten i den service som anskaffas, precis som med den egna servicen. Välfärdsområdets tillsynsuppdrag gäller också tjänster som tillhandahålls av de privata serviceproducenternas underleverantörer. Tillsynen över privata serviceproducenter är en del av välfärdsområdets egenkontroll. 

Välfärdsområdet ska utöva kontinuerlig tillsyn och vägledning under verksamhetens gång. Välfärdsområdet kan till exempel 
•    fastställa anvisningar om produktionen av service
•    föra regelbundna förhandlingar 
•    sammanställa uppgifter om kvaliteten och säkerheten i verksamheten 
•    samla in respons. 
Välfärdsområdet ska dokumentera sina åtgärder och i avtalen säkerställa behörigheterna och möjligheterna att ingripa. 

Välfärdsområdet ska lämna in sin inspektionsberättelse om tillsynen över privata serviceproducenter eller deras underleverantörer till regionförvaltningsverket för kännedom. På motsvarande sätt skickar regionförvaltningsverket och Valvira för kännedom inspektionsberättelsen gällande privata serviceproducenter eller deras underleverantörer till välfärdsområdet. 

Om det framkommer eventuella missförhållanden eller brister ska välfärdsområdet vägleda serviceproducenten eller vid behov be serviceproducenten och underleverantören lämna en redogörelse över ärendet inom en rimlig tid som välfärdsområdet sätter ut.

När missförhållanden eller brister har framkommit ska välfärdsområdet kräva att de avhjälps inom en rimlig utsatt tid. 

Om det är fråga om missförhållanden eller brister som väsentligt äventyrar klient- eller patientsäkerheten ska välfärdsområdet kräva att dessa åtgärdas omedelbart.

Välfärdsområdet ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om sådana missförhållanden och brister i serviceproducentens eller deras underleverantörs verksamhet som väsentligt äventyrar klient- och patientsäkerheten. 

Enligt lagstiftningen om behandling av anmärkningar har en klient eller patient rätt att göra en anmärkning om en privat serviceproducents verksamhet antingen till välfärdsområdet eller direkt till den privata serviceproducentens enhet. Om kunden gör en anmärkning direkt till serviceproducenten är det motiverat att svaret ges direkt från enheten, om det inte tydligt också gäller ett ärende som hör till välfärdsområdets organiseringsansvar. Välfärdsområdet ansvarar för den verksamhet som omfattas av dess organiseringsansvar och för tillsynen över den. Välfärdsområdet tar innehållsmässigt ställning till frågan och ger kunden ett svar i ärendet i egenskap av serviceanordnare.

Om Regionförvaltningsverket och Valvira får ett klagomål kan det överföras till välfärdsområdet till den del det är fråga om överföring av en anmärkning enligt 23 a § i klientlagen (812/2000) eller 10 a § i patientlagen (785/1992) i en situation där anmärkningen riktar sig mot verksamheten hos en privat serviceproducent som producerar tjänster för välfärdsområdet. Välfärdsområdet ska be den privata serviceproducenten om utredning i ärendet, ta ställning till ärendet som serviceanordnare och ge kunden ett svar på anmärkningen.  

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdet och den privata serviceproducenten genom egenkontroll säkerställa att de sköter sina uppgifter lagenligt och följer de avtal som de ingått. 

Genom egenkontroll säkerställer välfärdsområdet och den privata serviceproducenten en jämlik behandling av klienterna och att deras service är 
•    tillräcklig
•    kontinuerlig
•    säker
•    av god kvalitet. 

Med egenkontroll avses att den som ordnar och producerar tjänster övervakar, följer upp och bedömer kvaliteten, lagenligheten och säkerheten i sin egen verksamhet. Egenkontrollen ska vara proaktiv och aktiv. Till egenkontrollen hör att identifiera risksituationer och att ingripa i missförhållanden.

Egenkontrollen av uppgifterna och servicen ska utföras som en del av organiseringen och produktionen av dem. Välfärdsområdet och den privata tjänsteproducenten utvärderar kontinuerligt sin egen verksamhet, hör klienter och patienter i frågor som gäller kvaliteten och klient- och patientsäkerheten samt beaktar responsen när verksamheten utvecklas. 

Välfärdsområdenas omfattande skyldighet att utöva egenkontroll omfattar utöver det egna organiseringsuppdraget och tillsynen över sin egen serviceproduktion också tillsynen över privata serviceproducenter. Skyldigheten att utöva egenkontroll gäller också HUS-sammanslutningen till den del den ordnar hälso- och sjukvård. 

Bestämmelser om egenkontroll inom social- och hälsovården finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2022), socialvårdslagen (13101/2014), äldreomsorgslagen (980/2012), lagen om privat socialservice (922/2011) och lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990). 

Program för egenkontroll

Välfärdsområdena och de privata tjänsteproducenterna inom social- och hälsovården ska utarbeta ett program för egenkontroll av sin verksamhet. Det är ett strategiskt instrument för att se till att servicen organiseras och genomförs i enlighet med avtal och lagstiftning. 

Välfärdsområdets program för egenkontroll ska omfatta all den service som välfärdsområdet ordnar och som produceras för dess räkning. De privata serviceproducenternas program för egenkontroll ska omfatta servicen som den privata serviceproducenten själv producerar och den som anskaffas av underleverantörer. I programmet för egenkontroll ska det bland annat anges hur tillhandahållandet, säkerheten, kvaliteten och jämlikheten i servicen följs upp och hur bristerna avhjälps.

Programmet för egenkontroll omfattar de planer för egenkontroll som avses i socialvårdslagen, lagen om privat socialservice och lagen om privat hälso- och sjukvård samt den plan för uppgörande av kvalitetsledning och för hur patientsäkerheten tillgodoses som avses i 8 § i hälso- och sjukvårdslagen.  

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om det allmänna innehållet i och uppgörandet av programmet för egenkontroll. Valvira kan meddela föreskrifter om det exaktare innehållet i programmet för egenkontroll och uppföljningen av det. Programmet för egenkontroll, uppföljningsresultaten och de åtgärder som vidtas utgående från dem ska vara offentligt framlagda.

Plan för egenkontroll

Planen för egenkontroll är en plan för hur kvaliteten och säkerheten inom verksamhetsenheten eller -helheten genom konkreta åtgärder ska övervakas, följas upp och utvärderas. Planen för egenkontroll är ett dokument där alla väsentliga åtgärder antecknas, genom vilka serviceproducenterna själva övervakar sina verksamhetsenheter, personalens verksamhet och kvaliteten på de tjänster som de producerar. Planen för egenkontroll är ett dagligt verktyg för att utveckla servicen och kvaliteten. Dessutom ska verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården göra upp en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. I planen ska främjandet av patientsäkerheten beaktas i samarbete med socialvårdens service. 


Valvira kan utfärda närmare bestämmelser om planens innehåll och om hur uppföljningen ska genomföras. Mera information om att göra upp en plan för egenkontroll hittar du på Valviras webbplats. 

Med myndighetstillsyn avses laglighetsövervakning som utförs av statliga tillsynsmyndigheter och styrning i anslutning till tillsynen. 

Regionförvaltningsverken och Valvira är statens tillsynsmyndigheter. Riksdagens justitieombudsman är den högsta laglighetsövervakaren. Den allmänna styrningen, planeringen, utvecklingen och tillsynen av social- och hälsovården hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter.

De statliga tillsynsmyndigheterna ska främja och säkerställa egenkontrollen hos välfärdsområdena och hos serviceproducenterna och ingripa när metoderna för egenkontroll inte räcker till. Syftet med myndighetstillsynen och laglighetsstyrningen i samband med den är att säkerställa klient- och patientsäkerheten, tjänsternas lagenlighet och kvalitet samt att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna, jämlikheten och rättssäkerheten hos dem som använder tjänsterna. Syftet med styrningen är att förebygga sådana situationer och sådan praxis som äventyrar klient- och patientsäkerheten och klientens och patientens rättigheter. Genom tillsynen ingriper man i lagstridiga missförhållanden och brister i ordnandet eller genomförandet av servicen. Syftet med tillsynen är att avhjälpa brister och missförhållanden som upptäckts i verksamheten. I den retroaktiva tillsynen ingår alltid också vägledning för att rätta till situationen. 

Regionförvaltningsverket och Valvira har till uppgift att säkerställa klient- och patientsäkerheten, lagenligheten och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna samt att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna, jämlikheten och rättsskyddet för dem som använder tjänsterna.

Med stöd av lagen om ordnande av social- och hälsovård utövar regionförvaltningsverken inom sitt verksamhetsområde tillsyn över lagenligheten av de tjänster som omfattas av organiseringsansvaret för social- och hälsovården och välfärdsområdet samt ger styrning i anslutning till tillsynen. Regionförvaltningsverken utövar inom sitt verksamhetsområde tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och beviljar tillstånd för privata serviceproducenter.

Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet vid genomförandet, samordningen och harmoniseringen av tillsynen och styrningen i anslutning till den. Dessutom utövar Valvira tillsyn över lagenligheten i ordnandet av social- och hälsovården och den service som hör till välfärdsområdets organiseringsansvar och ger vägledning i anslutning till tillsynen när det är fråga om
1) principiellt viktiga eller vittomfattande ärenden
2) ärenden som berör flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet
3) ärenden som har ett väsentligt samband med andra tillsynsärenden som behandlas av Valvira och som gäller socialvården, hälso- och sjukvården eller en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården
4) ärenden som de tjänstemän vid regionförvaltningsverket som behandlar tillsynsärenden är jäviga att behandla.

Till regionförvaltningsverkets och Valviras uppgifter hör dessutom tillsyn över och beviljande av koncessioner för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården samt flera andra uppgifter i anslutning till tillsynen över social- och hälsovården och säkerställandet av verksamhetsförutsättningarna, om vilka det föreskrivs särskilt i social- och hälsovårdslagstiftningen och i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) och i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008). Mera information om tillsynsmyndigheternas uppgifter finns på regionförvaltningsverkets och Valviras webbplatser.