Anmälan till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet 

På regionförvaltningsverket för vi ett register över företag som bedriver frivillig indrivning.  

Indrivningsverksamheten ska registreras om 

 • man driver in fordringar för någon annan persons eller aktörs räkning eller om 
 • man driver in egna fordringar om fordringarna har övertagits enbart för att drivas in. 

Syftet med frivillig indrivning är att gäldenären frivilligt ska betala den förfallna fordran, alltså sin skuld till borgenären. 

Om registeranmälan

Indrivningsverksamhet får bedrivas enbart av sådana företag som i regionförvaltningsverkets register är registrerade som aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Du bör alltså lämna en anmälan för att tas upp i registret om du har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet enligt ovan.  

Indrivningsverksamhet utan att vara registrerad strider mot lagen. Vi förbjuder indrivningsverksamhet som bedrivs av oregistrerade företag. 

Registreringsskyldigheten gäller exempelvis inte om  

 • en fordringsägare driver in egna fordringar; 
 • en fordringsägare driver in fordringar för sammanslutningar som ingår i samma koncern; 
 • indrivningsverksamheten är sporadisk och inte marknadsförs; eller 
 • verksamhetstillsynen är ordnad på annat sätt. Det gäller exempelvis kreditinstitut, fond- och försäkringsbolag och advokater. 

Förutsättningarna för att tas upp i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet är följande: 

 • Den som gör anmälan ska ha rätt att idka näring i Finland. 
 • Den som gör anmälan får inte vara försatt i konkurs.  
 • Om den som gör anmälan är en fysisk person ska hen vara myndig, ha rättshandlingsförmåga och inte ha förordnats intressebevakare. 
 • Den som gör anmälan ska vara tillförlitlig. 
 • Den som gör anmälan ska vara solvent. 
 • Den som gör anmälan ska ha anmält en person som uppfyller förutsättningarna i lagen som ansvarig för indrivningsverksamheten. 
 • Den som gör anmälan ska ha förmåga att ha hand om kundmedlen. 
 • Den som gör anmälan kan på ändamålsenligt sätt kunna skydda uppgifterna om uppdragsgivaren och gäldenären. 

Den som gör anmälan ska ge regionförvaltningsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av registreringsförutsättningarna som vi inte kan få fram på annat sätt. 

Du bör utan dröjsmål anmäla om uppgifterna som finns i registret ändras.  

Om personen som ansvarar för indrivningsverksamheten byts ska det anmälas senast inom en månad efter att föregångaren har slutat sitt arbete. Också det att verksamheten upphör ska anmälas. 

Målet är att registeranmälningar ska behandlas inom två veckor.

Registerbeslutet och ändringar i registeruppgifterna är avgiftsbelagda. Avgifterna för beslut som inleds i e-tjänsten är billigare än registreringsanmälningar som lämnas in på annat sätt (startanmälan och ändringsanmälan av registeruppgifter).

Du hittar mer information om avgifterna i vår serviceprislista. 

Ifyllande av registeranmälan

Gör anmälan till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet i e-tjänsten. I e-tjänsten kan man tillsvidare bara identifiera sig med privatpersoners nätbankskoder. Alltså fungerar till exempel inte organisationsnummer i e-tjänsten. 

Du hittar en länk till e-tjänsten längst ner på sidan. 

Fyll i följande uppgifter i anmälan: 

1. Uppgifter om enskild näringsidkare 

 • enskild näringsidkares namn i sin helhet 
 • personbeteckning eller födelsedatum om sådan saknas  
 • firma och eventuella bifirmor som används i indrivningsverksamheten  
 • företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning.  

2. Uppgifter om en juridisk person   

 • den juridiska personens firma och eventuella bifirmor som används i indrivningsverksamheten  
 • företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning.

3. Kontaktuppgifter 

 • driftställenas kontaktuppgifter  
 • separat postadress 
 • telefonnummer och e-postadress för myndighetskontakt 
 • webbplatsadress.

4. Faktureringsuppgifter 

 • faktureringsadress eller uppgifter för nätfaktura 
 • fakturans referensuppgifter.

5. Kontaktpersonens uppgifter 

 • kontaktpersonens namnuppgifter 
 • kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress.

Fyll i följande uppgifter om den ansvariga personen i anmälan: 

 • personens fullständiga namn;  
 • personbeteckning eller födelsedatum om sådan saknas;  
 • den ansvariga personens samtycke till uppdraget och personens underskrift, namnförtydligande och datum 
 • redogörelse för vilken ställning den ansvariga personen har i indrivningsbyrån.  
  • Berätta om den som ansvarar för indrivningsverksamheten är anställd av indrivningsbyrån eller medlem i den juridiska personens organ. 

Du bör anmäla följande ansvarspersoners uppgifter: 

 • verkställande direktören och dennes ställföreträdare 
 • styrelsemedlemmar och suppleanter 
 • medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet eller därmed jämförbart organ 
 • ansvariga bolagsmän  
 • övriga personer som ingår i den högsta ledningen 

Dessutom ska du anmäla personer som 

 • direkt eller indirekt innehar mer än 25 procent av aktierna i aktiebolaget  
 • direkt eller indirekt innehar mer än 25 procent av rösterna som aktierna medför eller 
 • motsvarande ägande- eller bestämmanderätt i någon annan sammanslutning. 

För dessa personer ska du anmäla följande uppgifter: 

 • ställning 
 • fullständigt namn  
 • personbeteckning eller födelsedatum om sådan saknas  

Om samma person har flera olika ställningar (till exempel verkställande direktör och styrelsemedlem) bör du lägga till personen flera gånger i den elektroniska blanketten. Samtliga personers grunder för ställningen måste framgå av anmälan.

Bifoga två handlingar: 

 • En utredning över den person som är ansvarig för indrivningsverksamhetens anställning hos aktören som bedriver indrivningsverksamhet, till exempel ett arbetsavtal om den ansvariga personen inte är medlen i ett organ hos aktören som bedriver indrivningsverksamhet. 
 • Examensbetyg som påvisar att personen har den kännedom om lagstiftningen om indrivningsverksamhet som krävs.
  • En ansvarig person för indrivningsverksamhet ska känna till lagstiftningen om indrivningssektorn och vid behov också speciallagstiftning. Därför bedömer regionförvaltningsverket examens lämplighet utgående från de juridiska studierna som ingår i den. För att kontrollera att examen påvisar sådan nödvändig kännedom om lagstiftningen som krävs för att utöva indrivningsverksamhet ber regionförvaltningsverket vid behov att den som gör anmälan lämnar ett studieprestationsutdrag.

Bifoga följande utredningar: 

 • en redogörelse för att kundmedlen styrs till och deponeras på ett konto som är avsett enbart för kundmedel  
 • uppgifter om kontot där kundmedlen förvaras  
 • en handling av vilken det framgår att kontot är avsett för kundmedel. Handlingen kan vara exempelvis ett avtal om kundmedelskonto, dess särskilda villkor eller ett separat utlåtande av banken. 
 • en redogörelse för andra metoder med vilka man förhindrar att kundmedlen blandas med anmälarens egna tillgångar. 

Bifoga en redogörelse för hur ditt bolag tänker se till att uppgifterna om indrivningens uppdragsgivare och gäldenär skyddas på ändamålsenligt sätt. Beskriv följande:  

 • tekniska och andra arrangemang i organisationen som skyddar personuppgifter från 
  • obehörigt tillträde  
  • att de förstörs i misstag eller olagligt 
  • ändras 
  • överlåts 
  • flyttas 
 • rättigheterna till användning och hantering av personuppgifter 
  • användningsrätterna till uppgifterna  
  • vilka säkerhetsarrangemang som säkerställer att bara berättigade personer kommer åt uppgifterna (till exempel ett lösenordssystem) 

Om du behöver närmare råd i frågor angående dataskydd kan du vända dig till dataombudsmannens byrå. 

Enligt indrivningsregisterlagen måste en utländsk ansvarspersons tillförlitlighet och solvens bedömas. Vi behöver motsvarande uppgifter också för finska medborgare som bor utomlands. 

Lämna följande uppgifter om ansvarspersonerna: 

 • Straffregisterutdrag (högst tre månader gammalt) 
 • Utdrag ur näringsförbudsregistret 
 • Utdrag ur konkurs-, företagssanerings- och skuldsaneringsregistret 
 • Utdrag ur utsökningsregistret 
 • Utdrag ur kreditupplysningsregistret 
 • Beskattningsbeslut 

Om vissa uppgifter inte är tillgängliga så prövar vi behovet av dem från fall till fall. Vi bedömer personernas tillförlitlighet och solvens utgående från utredningarna som vi har fått. 

Vid behov kan du kontakta oss per e-post för mer information: [email protected]  

Vanliga frågor

Ett företag ska registreras som aktör som bedriver indrivningsverksamhet om det har för avsikt att driva in fordringar för någon annans räkning eller köpa fordringar som den driver in.  

Registreringsplikten är förknippad med vissa undantag. Undantagen föreskrivs i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. 

I följande fall är man inte skyldig att registreras:  

 1. Indrivningsverksamheten är sporadisk och den marknadsförs inte;  
 2. Sammanslutningen eller stiftelsen är under statens, kommunens eller församlingens bestämmande inflytande och bedriver enligt bokföringslagen indrivning för någon annan sammanslutnings räkning som är i motsvarande ställning.   
 3. Bolaget driver in fordringar för ett bolag som ingår i samma koncern eller indrivningens uppdragsgivare och aktören som bedriver indrivningsverksamhet är under samma persons bestämmande inflytande; 
 4. Indrivningsföretaget övervakas av Finansinspektionen; 
 5. En advokat eller advokatens assistent bedriver indrivningsverksamhet; 
 6. En dödsbodelägare eller boutredningsman driver in dödsboets fordringar; 
 7. En konkursboförvaltare driver in boets fordringar; 
 8. Bolaget har verksamhet i någon annan europeisk stat och bedriver tillfälligt indrivningsverksamhet i Finland. 

Aktörerna i punkt 3, 6 och 7 ska emellertid registreras om fordringarna införskaffas enbart för att drivas in. 

En fordringsägare får driva in egna fordringar. En sådan borgenärs fordringar som ingår i samma koncern får drivas in utan registrering. Advokaterna övervakas av Advokatförbundet och därför behöver advokater inte registreras i regionförvaltningsverkets register. Ett dödsbo eller konkursbo behöver inte registreras om de driver in dödsboets eller konkursboets fordringar. 

Man ska inte registrera sig för indrivning i domstol eller genom utsökning, alltså så kallad rättslig indrivning. Tillsynen över rättslig indrivning ingår inte i regionförvaltningsverkets behörighet.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Regionförvaltningsverkets beslutssammandrag

Indrivning

Dataombudsman

Dataombudsmannens byrå