Avlivning av djur

Du behöver ett kompetensbevis för avlivning av djur som beviljats av regionförvaltningsverket, om du: 

 • utför uppgifter i anslutning till avlivning i ett slakteri eller
 • ansvarar för avlivning av djur på en pälsfarm.

Ansök om kompetensbeviset i god tid innan du behöver det.

Anmälan om avlivning av djur

Om du utövar avlivning av djur och regelbundet avlivar stora besättningar på en gång, ska du informera oss om detta.

Gör en anmälan om du till exempel

 • avlivar stora mängder pälsdjur på en gång
 • avlivar stora mängder höns som slutat lägga ägg på en gång. 

Du behöver inte göra anmälan om 

 • du avlivar djur för användning som livsmedel
 • du sporadiskt avlivar sjuka djur och djur i dåligt skick på djurhållningsplatsen.

Gör anmälan i god tid innan verksamheten inleds.

Djurskydd

Vanliga frågor

Du får avliva ett djur endast om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter:

 • tillräckliga kunskaper om avlivningsmetoderna för djurarten i fråga
 • tillräckliga färdigheter att vidta åtgärden
 • kompetensbevis för slakteri och pälsfarm.

Ett djur ska avlivas så att det undviker all smärta, ångest och lidande som kan undvikas.
Vid avlivningen ska kraven i djurskyddslagen beaktas. I lagstiftningen fastställs tillåtna avlivningsmetoder för olika djur.

Kommunalveterinären utför inspektioner där avlivningen av djur övervakas.

Information om kompetensbeviset

Vi beviljar kompetensbevis vid regionförvaltningsverket.

Dessutom kan ett slakteris besiktningsveterinär utfärda ett tillfälligt kompetensbevis.

 1. Läs mer i djurskyddsförfattningarna om kraven vid avlivning av djur.
 2. Delta i utbildning som omfattar teman som gäller slakt eller avlivning. Information om avlivning av djur i yrkesinriktade examina på Utbildningsstyrelsens sidor.
 3. Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till regionförvaltningsverket. Bifoga med blanketten en kopia av det intyg som läroanstalten utfärdat. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna och blanketten nederst på den här sidan.

Ett kompetensbevis för avlivning av djur kan utfärdas när du med godkänt resultat har avlagt en oberoende slutexamen.

Examens- eller utbildningsämnena ska: 

 • vara lämpliga för djurkategorierna i fråga
 • behandla åtgärder som används vid slakt eller avlivning av pälsdjur
 • motsvara de ämnesområden som hänför sig till kraven på att bestyrka behörigheten.
 • Bifoga till din ansökan någon av följande bilagor:
 • intyg över avlagd lämplig yrkesexamen
 • intyg över avlagd lämplig examensdel eller lämpliga examensdelar
 • intyg över avlagd yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte syftar till examen (s.k. skräddarsydd utbildning).

Mer information om den utbildning som ordnas hittar du via Utbildningsstyrelsens webbplats eller genom att direkt kontakta läroanstalter som ordnar utbildning inom branschen.

Kompetensbeviset kan beviljas en person som:

 • har avlagt en oberoende slutexamen med godkänt resultat.
 • inte har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av gemenskapslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen om djurskydd under de tre år som föregår ansökan.

Kompetensbeviset för avlivning av djur är ett beslut som regionförvaltningsverket beviljar. 

Av kompetensbeviset framgår:

 • djurkategorier
 • redskap
 • de åtgärder som du får vidta vid slakt eller avlivning av pälsdjur.

Ett slakteris besiktningsveterinär kan utfärda ett tillfälligt kompetensbevis, om villkoren för ett permanent kompetensbevis ännu inte uppfylls.

Ett tillfälligt kompetensbevis kan utfärdas när du:

 • har registrerat dig i ovan nämnda utbildning
 • arbetar i närvaro av och under direkt tillsyn av en person som har ett kompetensbevis som beviljats för den uppgift som ska utföras
 • ger ett skriftligt utlåtande om att du inte tidigare har fått ett annat tillfälligt kompetensbevis inom samma bransch eller visar att du inte har kunnat avlägga slutexamen.

Handläggningsavgiften för kompetensbevis är 65 euro. Ett positivt och negativt beslut kostar lika mycket.

Vi beviljar kompetensbevis som gäller tills vidare. Ett tillfälligt kompetensbevis gäller i högst tre månader.

Vi kan återkalla kompetensbeviset för viss tid eller permanent för personer som inte längre har tillräckliga kvalifikationer, kunskaper eller färdigheter för att utföra de åtgärder för vilka kompetensbeviset har utfärdats.

Du behöver inget kompetensbevis i följande situationer:

 • Avlivning av ett enskilt djur när du har tillräckliga kunskaper och färdigheter. Djuret ska skyddas mot lidande i samband med avlivningen.
 • När du slaktar dina egna djur för konsumtion i det egna hushållet.
 • Vid småskalig verksamhet, när du slaktar fjäderfä, kaniner eller harar som ska levereras färska direkt till slutkonsumenten eller lokala detaljhandlare.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av