Tillstånd att transportera djur

Vi sörjer för djurskyddet också under djurtransporter. Kommersiella djurtransporter har strängare krav i fråga om djurens välbefinnande än icke-kommersiella transporter.

Om tillstånd

Det finns två slags tillstånd för transport av djur, för korta transporter som varar mindre än åtta timmar och för långa transporter som varar över åtta timmar. I ett tillstånd kan det finnas flera transportörer som ska ha ett kompetensbevis för transportörer. I ett tillstånd kan det också finnas flera godkända fordon.

Du behöver ett av regionförvaltningsverket beviljat tillstånd för transport av djur, om du tänker ordna eller köra kommersiella transporter av djur. Tillståndet gäller krav i djurskyddshänseende för djurtransporter.

Kommersiell transport av djur är: 

 • del av företagsekonomisk eller kommersiell verksamhet eller
 • de är förknippade med eller syftar antingen direkt eller indirekt till ekonomisk nytta.

Transporten kan således vara kommersiell, även om den ekonomiska vinst som transporten leder till eller syftar till hänför sig till någon annan än transportören, t.ex. till de transporterade djurens ägare som inte själv transporterar djur. Exempelvis om du tränar travhästar och transporterar dem till travtävlingar behöver du transporttillstånd.

Du behöver inte tillstånd för transport av djur, även om din verksamhet är kommersiell, om du:

 • transporterar djur högst 65 kilometer mätt från avgångsorten till destinationsorten.
 • är djuruppfödare och transporterar dina djur med egna transportmedel på en sträcka som är kortare än 50 kilometer eller för att frakta djuren till en plats för betesgång. Betesgången ska bero på geografiska förhållanden, t.ex. transport av får till betesmarker på holmar under sommaren eller transport av renar mellan betesmarker.
 • i enlighet med veterinärens anvisningar transporterar djuret direkt till eller från veterinärmottagningen, vårdplatsen eller kliniken.

Du beviljas tillstånd, om:

 • dina fordon och anordningar för djurtransport uppfyller kraven i lagstiftningen. Fordon som används för långa transporter ska dessutom uppfylla särskilda krav.
 • dina verksamhetssätt uppfyller kraven i lagstiftningen.
 • dina transportörer har gällande kompetensbevis för djurförare (hästdjur, nötkreatur, får, getter och svin samt fjäderfän) eller i fråga om andra djurarter intyg över att de deltagit i utbildning.
 • du eller din företrädare har inte gjort sig skyldig till överträdelse av djurskyddslagen under de tre år som föregår ansökningsdagen.

Tillståndet för transport av djur gäller i fem år. Kompetensbeviset gäller tills du fyller 70 år och därefter enligt regionförvaltningsverkets prövning. Besiktningen av ett fordon som används för långa transporter gäller i fem år.

Tillståndsprocess

 1. Kontrollera om du behöver ett tillstånd för transport av djur för transporter som är kortare eller längre än 8 timmar.
 2. Bekanta dig noggrant med kraven i tillståndet och skaffa de intyg och utredningar som behövs.
 3. Skaffa kompetensbevis för transportör. För kompetensbeviset måste du delta i utbildningen och provet med godkänt resultat. Läroanstalterna i branschen ordnar utbildningar och prov. En lista över dessa läroanstalter finns på Livsmedelsverkets webbplats. I vissa examina ingår provet som en del av examen. När du har avlagt utbildningen och provet ansöker du om kompetensbeviset hos regionförvaltningsverket.
 4. Tillståndsansökan med bilagor skickas till det egna regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Tjänsteveterinären kontaktar dig om fordonets förhandskontroll så att du kan få ett godkännandeintyg för fordonet.

När du får tillstånd för transport av djur av regionförvaltningsverket kan du transportera djur vid kommersiella transporter.

Se till att du uppfyller eventuella tillståndsvillkor inom utsatt tid eller kontinuerligt. Kom ihåg att informera oss om eventuella ändringar.

Villkor för att få ett kompetensbevis är utbildning enligt förordningen om djurtransporter samt ett kompetensprov som avlagts med godkänt resultat. Detta gäller hästdjur, nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä. I fråga om övriga djurarter räcker det att du har ett intyg över att du deltagit i utbildningen.

Utbildningar och prov ordnas av läroanstalterna inom branschen. Bland annat vissa examina inom hästbranschen omfattar både utbildning och kompetensprov. 

När du har avlagt utbildningen och kompetensprovet, ska du ytterligare ansöka om ett kompetensbevis för transportörer hos regionförvaltningsverket.

Till tillståndet för transport av djur ska bifogas ett intyg över förhandsgranskning av fordonet. När du har skickat en tillståndsansökan till oss, kontaktar tjänsteveterinären dig för att komma överens om förhandsgranskningen.

Fordonskraven är olika för olika djurarter. Dessutom påverkas kraven av om tillstånd söks för transporter under eller över 8 timmar. Ta med all utrustning som används vid transporten och se till att all utrustning och alla redskap är funktionsdugliga.

Tillstånd för transport av djur för ett fordon 380 €.
Tillstånd för transport av djur för flera fordon 700 €.
Ändring av tillstånd för transport av djur 320 €.
Intyg om godkännande av fordon 210 €.
Intyg om godkännande i samband med ändring av tillstånd 120 €/bil.
Kompetensbevis 80 €.

Registrering av anmälan som avses i 6 § i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) 85 euro

Om ditt tillstånd gäller inte längre, ansöka om nytt tillstånd hos regionförvaltningsverket.

Vanliga frågor

Om du har ett gällande tillstånd och det sker väsentliga förändringar i verksamheten (t.ex. ändring i transportmedel eller tillståndshavarens kontaktuppgifter), gör en anmälan om detta till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet inom 15 arbetsdagar från ändringarna.

Utöver vi övervakar även Livsmedelsverket, kommunalveterinären, besiktningsveterinären, gränsveterinären, polisen och Tullen djurtransporter.

Vid kommersiella djurtransporter ska man medföra ett tillstånd för transport av djur, kompetensbevis för transportörer samt regionförvaltningsverkets beslut om beviljande av tillstånd. Bilder av dokumenten som framgår via telefon eller pekdator duger också. Dessutom ska det åtföljas av ett dokument som krävs enligt transportlagstiftningen och av vilket djurens ursprung och ägare eller innehavare framgår, avgångsdatum och tidpunkt för transporten, avgångsorten för transporten och transportens destination.

Kommersiella djurtransporter övervakas regelbundet också utan misstankar. Andra djurtransporter övervakas på basis av misstanke.

Länkar till lagar