Detaljhandeln och serveringen av alkohol 

Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas med stöd av ett riksomfattande tillsynsprogram. 

Vanliga frågor

Efter att detaljhandelstillståndet är beviljat kommer myndigheterna att övervaka din verksamhet genom exempelvis tillsynsbesök. 

För tillsynen har regionförvaltningsverket och Valvira rätt att få inspektera 

  • lokalerna och verksamheten i ditt försäljningsställe
  • handlingar som behövs för tillsynen
  • de anmälningar, upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Som tillståndshavare ska du ordna bokföringen och kassafunktionerna så att myndigheterna vid behov har tillgång till uppgifterna.

Till följd av förseelser mot alkoholbestämmelserna kan vi ge tillståndshavaren en anmärkning eller en påföljdsavgift som är 300–1 000 euro. Vi kan återkalla tillståndet antingen för viss tid eller permanent, om

  • förseelserna är allvarliga och har skett upprepade gånger
  • tillståndshavaren anses ha förlorat de förutsättningar som krävdes för tillståndet och situationen inte har rättats till inom utsatt tid.

Polisen kan förbjuda detaljhandeln för högst den pågående försäljningstiden om 

  • personalen inte klarar av att upprätthålla ordningen i detaljhandelsstället
  • det krävs för att garantera den allmänna ordningen och säkerheten. 

Förbudet ska anmälas till tillståndsmyndigheten.

Kontakta det behöriga regionförvaltningsverket om du lägger märke till missförhållanden vid försäljning eller marknadsföring av alkohol.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar