Pengar och förmögenhet

Vi ger råd och vägleder i olika ärenden som gäller egendom.

Vidareförsäljningsersättning för bildkonst

Vi övervakar att betalningsskyldigheten enligt lagen om upphovsrätt för vidareförsäljningsersättningen fullgörs. Vi kan göra inspektioner i företag vars ersättningar för vidareförsäljning vi övervakar. Vidareförsäljningsersättningen tas ut av Kuvasto rf som är en organisation som representerar upphovspersoner.

Läs mer om vidareförsäljningsersättning för bildkonst på sidan Tillsyn och klagomål.

Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Vi för ett register över konsumentkreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån och övervakar deras verksamhet. Bara en aktör som är registrerad kan erbjuda konsumentkrediter eller förmedla person-till-person-lån. Vi kan besluta om administrativ styrning eller administrativa påföljder för kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. Du kan begära vägledning av konsumentrådgivningen om det uppstår en tvist mellan dig och en kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån.

Tillsyn över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Hittegodsbyråer

Vi beviljar koncession att bedriva en hittegodsbyrå. Vi för en listning över hittegodsbyråer som har fått tillstånd. Tillstånden och övervakningen av hittegodsbyråerna är koncentrerad till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.  

Tillsyn över hittegodsbyråer

Pantlåneinrättningar 

Vi beviljar koncession för pantlåneinrättningar och kan ingripa i deras verksamhet. Bara aktörer som har fått koncession kan bedriva pantlåning. Vi kan besluta om administrativ styrning eller administrativa påföljder för pantlåneinrättningar. 

Tillsyn över pantlåneinrättningar

Indrivningsbyråar

Vi för ett register över företag som bedriver frivillig indrivning och övervakar deras verksamhet. Våra uppgifter i samband med indrivningsverksamhet är koncentrerade till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Vi strävar i våra tillsynsbeslut främst till att vägleda indrivningsbyråerna i förfaranden enligt lagen och god indrivningssed.

Tillsyn över indrivningsbyråar

Tillsyn över lagen om penningtvätt 

Vi övervakar hur penningtvättslagen följs i Finland. Tillsynen över hela Finland är koncentrerad till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Vårt mål är att genom anvisningar och tillsyn säkerställa att de av oss övervakade rapporteringsskyldiga följer penningtvättslagen. Vi tar emot tips om man misstänker att någon rapporteringsskyldig aktör har brutit mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Tillsyn över lagen om penningtvätt