Ersättning för kostnader för utbildning som ger sjukskötare begränsad förskrivningsrätt  

Statlig ersättning kan sökas för kostnader som orsakats av sådan utbildning som krävs för att sjukskötare ska få begränsad förskrivningsrätt. Ersättningen kan fås för utbildningskostnaderna för de sjukskötare som har fått begränsad förskrivningsrätt.   

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar årligen en förordning om grunderna för ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt. Ersättningsbeloppet fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning och betalas för varje person som avlagt den utbildning som krävs för att få begränsad förskrivningsrätt. Ersättningsbeloppet fastställs för ett år i taget.  

Så här ansöker man om ersättning

Ersättningen kan sökas av dem som är arbetsgivare till sjukskötare med begränsad förskrivningsrätt. Till arbetsgivare räknas kommuner och samkommuner eller enheter som till dem utgående från avtal eller på annat sätt producerar tjänster för den öppna hälso- och sjukvården.  

Man kan ansöka om ersättning två gånger per år. Ansökningarna ska vara inne hos regionförvaltningsverket den 30 september eller 31 mars.  

För de personer som har fått förskrivningsrätt under tiden 1 januari–30 juni ska ansökan om ersättning för utbildningskostnaderna lämnas in senast den 30 september samma år.   

För de personer som har fått förskrivningsrätt under tiden 1 juli–31 december ska ansökan om ersättning för utbildningskostnaderna lämnas in senast den 31 mars året därpå.   

Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram till rätt regionförvaltningsverk inom den utsatta tiden. Ansökningar som inkommit efter utsatt tid behandlas inte.   

Utbildningsersättning söks på denna ansökningsblankett. Ansökan kan vid behov kompletteras.   
 
Till ansökan bifogas 

  • en förteckning över de sjukskötare som fått förskrivningsrätt, deras utbildningstider och utbildningsplatser, datum då Valvira beviljade förskrivningsrätten och storleken på den ersättning som söks
  • kopia av Valviras intyg över beviljande av förskrivningsrätt  
  • kopia av betalningen av utbildningskostnaderna. 

Skicka ersättningsansökningen med bilagor till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Du kan skicka ansökningen till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland per post eller e-post. 

Du som sökande ansvarar för att ansökan som skickas per post kommer fram inom den utsatta tiden.

Regionförvaltningsverket fattar beslut under det år då ansökan har inkommit. Regionförvaltningsverket kan vid behov be sökanden om tilläggsuppgifter. Ersättningen betalas efter det att beslutet har fattats. 

Regionförvaltningsverkets beslut kan inte överklagas, men det är möjligt att begära omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Anvisningar för begäran om omprövning ges som bilaga till beslutet.  

Länkar till lagar