Tillsyn över mätinstrument

Vi övervakar att mätinstrumenten är lämpliga för användningen och fungerar på det sätt som lagen kräver. Med mätinstrument avses till exempel butikernas vågar och bränslemätare. Mätinstrument måste fungera på ett tillförlitligt sätt eftersom köparen med hjälp av instrumentet får rätt mängd av produkten och säljaren rätt ersättning.

Anvisningar

Mätinstrumenten ska vara hela och lämpliga för användningen. Mätinstrumenten ska dessutom vara certifierade och tarerade. 

Certifiering innebär att mätinstrumentet regelbundet kontrolleras för att säkerställa att mätinstrumentet fungerar på ett tillförlitligt sätt. Till exempel certifieras vågar som används i affärer vart tredje år medan bränslemätare certifieras vartannat år. Certifieringen görs av ett ackrediterat certifieringsinstitut. Med certifieringen av mätinstrument säkerställs att köparen får rätt mängd av produkten och säljaren rätt kompensation för den sålda produkten.

Att tarera innebär att man från mätresultatet drar av förpackningens vikt. Också tareringen säkerställer att köparen säljs rätt produktmängd. 

Om du misstänker att mätinstrumentet inte mäter korrekt bör du anmäla det till försäljaren eller företagaren. Du kan anmäla om ocertifierade, söndriga eller annars bristfälliga instrument per e-post till regionförvaltningsverket eller Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Om du är av olika åsikt med försäljaren om exempelvis priset på produkten enligt vägningen bör du göra en skriftlig reklamation till butiksinnehavaren. Du får personlig hjälp och råd av Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning.

Regionförvaltningsverket kan göra ett tillsynsbesök till försäljningsstället, till exempel butiken eller torget. Vi anmäler bristfälliga mätinstrument till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som svarar för de fortsatta åtgärderna. Lagstridig användning av mätinstrument kan föranleda exempelvis vite eller begäran om utredning till polisen. Förseelserna kan dessutom leda till böter.

Tillförlitligheten hos mätningar i samband med alkoholservering övervakas av regionförvaltningsverkets alkoholinspektörer och Tukes.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar