Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är verksamt i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Vårt huvudkontor ligger i Tavastehus och våra övriga kontor i Helsingfors och Kouvola. Vår personal arbetar också i Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, S:t Michel, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.   

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör är Merja Ekqvist. Hos oss arbetar det mer än 500 personer på 14 orter.   

Välj ärende

Du hittar information om hur du uträttar ärenden vid oss på här:

Aktuellt

Om oss

Basservice, rättsskydd och tillstånd  

 • styrning och tillsyn av social- och hälsovården  
 • hälsofrämjande arbete  
 • tillstånd för privata producenter av social- och hälsovård och registrering och tillsyn av tjänsterna  
 • behandling av klagomål 
 • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, förebyggande av alkoholskador   
 • vägledning och tillsyn av veterinärvård och djurskydd  
 • styrning, tillsyn och utvärdering av livsmedelssäkerheten  
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning  
 • styrning, tillsyn och utvärdering av hälsoskydds- och tobakstillsynen  
 • främjande av romernas delaktighet  
 • tillsyn av fastighets- och hyresförmedlingar och förande av ett förmedlingsrörelseregister   
 • förordnande om revisor och om sammankallande av bolagsstämma, beslut om särskild granskning, deponerings- och skyddsdokumentärenden.  

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands ansvarsområde för basservice, rättsskydd och tillstånd har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • registrering och tillsyn som rör bekämpning av penningtvätt och terrorism  
 • registrering och tillsyn av indrivningsverksamhet  
 • tillstånd till och tillsyn av pantbanker  
 • tillstånd för och tillsyn av alkoholservering i tåg  
 • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker om sökanden inte har sin hemort i Finland  
 • försöksdjurstillstånd och vägledning och tillsyn av försöksdjursverksamhet   
 • undantagslov och tillsyn av främmande arter  
 • vägledning och tillsyn som rör digitala tjänsters tillgänglighet.

Undervisnings- och kulturväsendet  

 • styr undervisnings- och kulturväsendet  
 • ordnar fortbildning för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken samt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena  
 • beviljar statsunderstöd för projekt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena  
 • främjar elevers rättsskydd  
 • utvärderar den regionala tillgången till grundläggande service.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands ansvarsområde för undervisnings- och kulturväsendet har på riksnivå hand om följande uppgift:  

 • utfärdar beslut som gäller sådan dispens för lärare och rektor som avses i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen samt motsvarande dispens till rektor som avses i lagen om grundläggande konstundervisning.  

Räddningsväsendet och beredskapen  

 • övervakar tillgången till och nivån på räddningsväsendets tjänster  
 • behandlar klagomål om räddningsväsendet 
 • utarbetar den årliga expertbedömningen av räddningsväsendet enligt välfärdsområde
 • övervakar övningar och externa räddningsplaner 
 • samordnar beredskapen i regionen och ordnar anknytande samarbete   
 • samordnar beredskapsplaneringen 
 • stöder kommunernas beredskapsplanering  
 • ordnar regionala försvarskurser och beredskapsövningar  
 • främjar säkerhetsplaneringen inom region- och lokalförvaltningen
 • har hand om regionala försörjningsberedskapsärenden 
 • ger utlåtanden till Brandskyddsfonden om räddningsväsendets ansökningar om bygg- och materielprojekt.  
 • behandlar förslag på mottagare av livräddningsmedaljer.  

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen har på riksnivå hand om följande uppgifter:  

 • beviljar skytteföreningstillstånd 
 • sköter sekreteraruppgifter i livräddningsmedaljnämnden.  

Miljötillstånd  

 • tillstånds-, ersättnings- och förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen  
 • tillstånds-, anmälnings- och ersättningsärenden enligt miljöskyddslagen.

Vi har dessutom hand om miljötillståndsärendena inom Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands område i Egentliga Finland och Satakunta.

Arbetarskyddet  

 • övervakar arbetsplatser och utvecklar arbetarskyddet  
 • övervakar att maskiner, utrustning och personlig skyddsutrustning som används i arbete uppfyller kraven  
 • undersöker allvarliga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar  
 • behandlar tillstånd och anmälningar i anslutning till arbete  
 • deltar i rättsliga förfaranden som gäller arbetsbrott.  

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands ansvarsområde för arbetarskyddet har på riksnivå hand om följande uppgifter:  

 • tillsyn över beställarens utredningsskyldighet  
 • koordinering av arbetarskyddets riksomfattande telefonrådgivning.  

Förvaltnings- och utvecklingstjänster  

 • personaltjänster  
 • ekonomitjänster  
 • informationsförvaltning och utvecklingstjänster  
 • lokal- och materialförvaltningstjänster  
 • kommunikationstjänster  
 • allmänna administrativa tjänster.  

Ansvarsområdet för förvaltnings- och utvecklingstjänster hör administrativt till Regionförvaltningsverket i Södra Finland, men har hand om alla regionförvaltningsverks administrativa uppgifter. Ansvarsområdets personal arbetar decentraliserat på våra olika kontor runt om i Finland.  

Andra uppgifter  

 • allmänna förvaltningsuppgifter i ledningens stödenhet
 • vi ansvarar för flera riksomfattande uppgifter i hela landet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde  

 • cirka 2,3 miljoner invånare  
 • yta cirka 34 000 km2
 • 62 kommuner, av vilka 24 är städer  
 • 12 ekonomiska regioner  
 • 5 landskapsförbund  
 • 5 polisinrättningar  
 • 8 räddningsverk  
 • 1 nödcentral  
 • 5 sjukvårdsdistrikt  
 • 3 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler)  
 • omkring 155 000 arbetsplatser  
 • omkring 43 % av hela landets företag  
 • cirka 1,1 miljon sysselsatta  
 • 7 universitet och högskolor. 

Vi ansvarar för flera riksomfattande uppgifter som omfattar hela landet. Till våra riksomfattande uppgifter hör till exempel

 • registrering och övervakning i anslutning till bekämpning av penningtvätt och terrorism
 • rådgivning, handledning och tillsyn i fråga om tillgänglighetskraven för digitala tjänster
 • utarbetande av räddningsväsendets riksomfattande expertbedömning
 • koordinering av den riksomfattande telefonrådgivningen inom arbetarskyddet.

Läs mer om vårt ansvar i avsnittet Vårt ansvarsområde.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 • registrering och tillsyn som rör bekämpning av penningtvätt och terrorism
 • vägledning, information och tillsyn som rör digitala tjänsters tillgänglighet
 • utarbetande av räddningsväsendets riksomfattande expertbedömning
 • koordinering av arbetarskyddets riksomfattande telefonrådgivning.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 • tillstånds- och tillsynsärenden samt fastighetsregisterärenden enligt begravningslagen
 • statsunderstöd för skötseln av finländska begravningsplatser på överlåtna områden och för skötseln av evakuerades hjältegravar samt uppgifter som rör skötseln av ryska krigsfångars gravar.

Regionförvaltningsverket i Lappland

 • uppgifter som rör samiska språket
 • uppgifter enligt renskötsellagen
 • renköttskontroll och anknytande tillsyn
 • uppgifter med anknytning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 • administrering av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
 • administrering och tillsyn gällande statsunderstöd till räddningsväsendet
 • regionförvaltningsverkens interna revision.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 • uppgifter som rör hittegodsbyråer
 • uppgifter som rör det svenska bildningsväsendet
 • uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar
 • uppgifter i anslutning till samförvaltning av hyreshus och bostadsrättsbostäder
 • uppgifter i anslutning till fastställande av delägarlags stadgar.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten
 • uppgifter som rör spaningsflygningar efter skogsbränder
 • arbetarskyddets riksomfattande kommunikation.

Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus

[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000  
Fax 0295 016 661  
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Miljötillstånd: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: kommunikationschef [email protected], kommunikationschef för miljötillstånd [email protected].   

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-post, inklusive bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Mottagande av handlingar vid statens gemensamma serviceställen

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Helsingfors 

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Fax: 0295 016 661

Kontoret i Kouvola  

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen). 

Besöksadress: Valimontie 5, Kouvola 
Fax: 0295 016 661 

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Besöksärenden hos verksamhetsstället i Kouvola från och med 1.1.2021

Kundtjänsten vid verksamhetsstället i Kouvola sköts från och med den 1 januari 2021 i NTM-centralens receptionsdisk i Salpakeskus (vid adressen Salpausselänkatu 22). 

Kundmöten i regionförvaltningsverkets kundutrymmen avtalas genom förhandstidsbokning:

 • per telefon via växeln 0295 016 000
 • per e-post med den sakkunniga som har hand om det aktuella ärendet (kontaktuppgifterna fås vid behov via växeln).

Ärenden som rör miljötillstånd  

Huvudkontoret i Tavastehus 
Ansvarsområdet för miljötillstånd 

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Fax 0295 016 661 

Kontoret i Helsingfors 
Ansvarsområdet för miljötillstånd 

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Kontoret i Åbo 
Postadress: PB 4, 13035 AVI (post som inte behöver diarieföras)
Besöksadress: Självständighetsplan 2, Åbo  

Arbetarskyddet 

Vi betjänar kunder per telefon via den nationella telefonjouren tfn 0295 016 620 och per e-post [email protected].

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider. 

överdirektör Merja Ekqvist 
ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051 

Basservice, rättsskydd och tillstånd  

 • direktör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 016 000 
 • chef för alkoholförvaltningsenheten Riku-Matti Lehikoinen, tfn 0295 016 155 
 • chef för näringstillsynsenheten Ilkka Heikkilä, tfn 0295 016 081 
 • chef för rättsskyddsenheten Esa Tommiska, tfn 0295 016 213
 • chef för klagomål om social- och hälsovården Meiju Heikkinen, tfn 0295 016 382
 • chef för registrering av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster Mikko Floréen, tfn 0295 016 484
 • chef för tillsyn över social- och hälsovården Niina Väkeväinen, tfn 0295 016 356
 • chef för hälsa, välmående och säkerhet Anne Hiiri, tfn 0295 016 067 
 • chef för miljö- och hälsoskyddsenheten Tanja Häkkinen, tfn 0295 016 464
 • chef för enheten för tillgänglighetstillsyn Sanna Sinisalo, tfn 0295 016 687

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
 • biträdande direktör, chef för beredskapsenheten Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
 • räddningsöverinspektör, enhetschef för räddningsväsendet Mira Leinonen, tfn 0295 016 572
 • specialplanerare Riikka Sivunen, tfn 0295 016 139  

Miljötillstånd 

 • direktör Teemu Lehikoinen, tfn 0295 016 415
 • chef för miljöskyddsenheten Anna Laiho, tfn 0295 016 368 
 • chef för vattenenheten Maria Kukonlehto, tfn 0295 016 214 
 • chef för stödtjänstenheten Malin Kuurberg, tfn 0295 016 411  
 • ymparistoluvat.etela(at)avi.fi 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn 0295 018 815
 • planerare Kirsi Pekkanen, tfn 0295 016 557  
 • chef för undervisningsenheten Satu Kilpinen, tfn 0295 016 194  
 • chef för kulturenheten Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537  

Arbetarskyddet

 • förvaltningsdirektör Henrika Räsänen

Kommunikation 

 • kommunikationschef Tiia Tiesmäki, tfn 0295 016 131
 • kommunikationschef (miljötillstånd) Tiina Strand, tfn 0295 018 837

Vi behandlar endast nätfakturor. Skicka din faktura som nätfaktura enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy. Du kan skicka bilagor i pdf-format tillsammans med nätfakturan.

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Nätfakturaadress/EDI-signum: 00371094544636101
Nätfakturaadress / PEPPOL-adress: 0216:00371094544636101
FO-nummer: 1094544-6
Momsnummer: FI10945446
Fakturans referensuppgifter: uppgifter som beställaren gett

Kontrollera att fakturan innehåller alla referensuppgifter som beställaren gett, åtminstone verksamhetsenhetskoden och beställarens namn. Detta gör behandlingen av din faktura smidigare. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster och varor.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019). Se till att din faktura uppfyller de obligatoriska kraven på fakturans innehåll som fastställs i mervärdesskattelagen. Vi betalar inte felaktiga eller bristfälliga fakturor, utan returnerar dem till avsändaren utan att betala dem.

Om du inte har ett system som genererar nätfakturor kan du använda statens leverantörsportal Handi eller tjänsten Basware Portal för att sammanställa och skicka nätfakturor. 

Statens leverantörsportaler för sändning av nätfakturor samt anvisningar för användning av leverantörsportalerna finns på Statskontorets webbplats (statskontoret.fi)

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019 (finlex.fi)

Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen (skatt.fi)

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (vm.fi)

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet hjälper i frågor som gäller användningen av leverantörsportalen Handi må–fr kl. 8.00–16.15 (finsk tid). Palkeets kundstöd tfn 0295 564 060 och e-post [email protected]