Undantag från uppfyllandet av de kemiska kvalitetskraven för hushållsvatten

En anläggning som levererar hushållsvatten ska ansöka om tillstånd hos regionförvaltningsverket, om det vatten som den levererar inte uppfyller de kemiska kvalitetskraven. Detsamma gäller vattenägare som tar hushållsvatten med vattenanvändarens egna anordningar. Vi kan bevilja undantag endast om det är fråga om ett nytt vattenbildningsområde avsett för vattenupptagning av hushållsvatten, en ny föroreningskälla av råvatten eller en ny, nyligen konstaterad variabel som påverkar hushållsvattnets hygieniska kvalitet eller om det i vattenbildningsområdet har inträffat en oförutsedd och exceptionell situation som kan leda till tillfällig avvikelse från vattenkvalitetsvariabeln.

Vi beviljar tillstånd till undantag för den tid korrigeringsåtgärderna pågår, om hushållsvatten inte kan skaffas på något annat skäligt sätt och avvikelsen inte skadar hälsan. Undantaget ska begränsas till en så kort tid som möjligt, högst tre år.  

En fritt formulerad ansökan om undantag ska innehålla följande uppgifter: 

 • det vattendistributionsområde som undantaget gäller 
 • medel- och maximimängd vatten som dagligen levereras till vattendistributionsområdet
 • antalet användare av hushållsvatten inom vattendistributionsområdet
 • livsmedelslokaler som använder hushållsvatten och för vilka vattnets kvalitet är av väsentlig betydelse
 • variabel vars maximivärde man ansöker om undantag från 
 • maximihalt för vilken undantag söks
 • orsak till undantaget
 • den tid som ansökan om undantag gäller 
 • tidigare resultat vid kontrollundersökningar av variabeln
 • plan för uppföljning av vattenkvaliteten, som vid behov omfattar tätare uppföljning
 • plan för korrigerande åtgärder inklusive tidtabeller och kostnadskalkyler.

Skicka ansökan per e-post till regionförvaltningsverkets registratorskontor i ditt område. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ger ett utlåtande om ansökan till regionförvaltningsverket. Dessutom ber vi NTM-centralen om ett utlåtande, om det krävs ändringar i vattenförsörjningen för att vattenkvaliteten ska överensstämma med kraven. Utlåtande begärs vid behov också av den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten om konsekvenserna för livsmedelssäkerheten. 

Vi skickar det beviljade undantaget för kännedom till social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL), NTM-centralen och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten samt den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten, om utlåtande har begärts av denna. Information om beviljade undantag lämnas till Europeiska kommissionen, Europeiska miljöcentralen och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Vi kan av särskilda skäl bevilja undantag för en andra period på högst tre år. Ett undantag för en andra period söks på samma sätt som för den första perioden, minst tre månader innan det första undantaget upphör. Till ansökan bifogas en utredning om hur vattenkvaliteten och de korrigerande åtgärderna framskrider.

Regionförvaltningsverket lämnar ovan nämnda utredning och motiveringar för beviljande av undantag minst en månad innan det planerade andra undantaget inleds till Institutet för hälsa och välfärd (THL), som utan dröjsmål förmedlar uppgifterna till Europeiska kommissionen.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor