Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen.

Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av lagar och åtta ministerier. Regionförvaltningsverket är ministeriernas representant i regionerna och verkställer de uppgifter som det fått av dem.

På det finländska fastlandet finns sex regionförvaltningsverk. Statens ämbetsverk på Åland är den statliga regionförvaltningsmyndigheten på Åland.

Regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter

Vår vision

I riktning mot en hållbar framtid – tillsammans och närä. 

Våra värden

Kundorientering

Vi betjänar på ett proaktivt, rättvist, snabbt och samordnat sätt.

Sakkunskap

Vi erbjuder våra kunder bästa möjliga sakkunnighet och information.

Vi förnyar aktivt vårt kunnande.

Samarbete

Vi arbetar ansvarsfullt och effektivt tillsammans över förvaltningsgränserna.

Vi utvecklar  vår verksamhet på ett öppet sätt tillsammans med partner och kunder.

Våra strategiska prioriteringar

  • Vi förstärker livskraften
  • Vi genomför en hållbar och ren omställning
  • Vi främjar beredskapen och den övergripande säkerheten
  • Vi tryggar välfärd och jämlikhet
     
  • Välmående personal och arbetsgemenskap
  • En utmärkt kundupplevelse och samarbete med intressegrupper
  • Digitaliserade och smidiga processer.

Länkar till lagar