Sammandrag av klagomålsbeslut inom övrig verksamhet i kommunerna 

Skriv minst tre bokstäver och skrolla neråt på sidan. Tryck inte på retur-knappen. Resultaten blir synliga automatiskt.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Kommunklagan

Beslutsdatum 2.5.2023

Det ska finnas en uppdaterad förvaltningsstadga på kommunens webbplats

Beskrivning av ärendet

I ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Södra Finland konstaterades att kommunen publicerade en förvaltningsstadga som ännu inte hade vunnit laga kraft på sin webbplats. Enligt klaganden fanns det ingen gällande förvaltningsstadga.

Beslut

Kommunen hade på behörigt sätt publicerat en uppdaterad förvaltningsstadga på sin webbplats, och ärendet gav inte regionförvaltningsverket anledning att vidta åtgärder.

Enligt kommunens utredning godkändes den uppdaterade förvaltningsstadgan vid kommunfullmäktiges sammanträde och kommunfullmäktiges protokoll med bilagor publicerades efter justeringen på kommunens webbplats tre dagar senare. Enligt utredningen fanns den tidigare förvaltningsstadgan, som uppdaterades 2019 och godkändes vid kommunfullmäktiges sammanträde, på kommunens webbplats när den nya förvaltningsstadgan publicerades. Klagomålet lämnades in 18 dagar efter att den nya förvaltningsstadgan publicerats.  

Enligt utredningen har förvaltningsstadgan funnits tillgänglig på webbplatsen på det sätt som lagen förutsätter.

Motivering till beslutet

I kommunallagen bestäms att centrala uppgifter om tjänster som kommunen ordnar om kommunens verksamhet, såsom förvaltningsstadgan, ska publiceras i det allmänna datanätet.

Centrala lagar och rekommendationer

  • Kommunallagen

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Kommunklagomål
Beslutsdatum 15.11.2021
diarienummer PSAVI/7567/2021

Extra sakligt beteende kan krävas av tjänsteinnehavare som inom sina tjänsteuppgifter offentligt uttrycker sina åsikter.


Beskrivning av klagomålet

Regionförvaltningsverket mottog ett klagomål över hur en ansvarig tjänsteman agerade vid skötseln av coronapandemin. Enligt klaganden var tjänstemannens offentliga uttalanden sådana som förringade individens valfrihet och mänskliga rättigheter. De ställningstaganden som tjänstemannen offentligt uttalade riskerar avsevärt tjänstemannens förutsättningar att sköta sitt uppdrag. Objektivitet krävs av myndigheter och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Tjänstemannens stil var kryddad med svordomar och skuldbelade alla ovaccinerade personer, vilket genom att göra skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade personer skapade ojämlikhet i grundläggande rättigheter. Det är inte lämpligt beteende för en myndighet som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Beslut

Regionförvaltningsverket uttryckte sin uppfattning i ärendet.

Regionförvaltningsverket konstaterade i beslutet att när man beaktar att tjänstemannen som är föremål för klagomålet enligt utredningen svarar för kommunikationen av pandemin och skötseln av den, kan det av tjänstemannen i fråga förutsättas extra sakligt beteende, då han i sina tjänsteuppgifter offentligt uttrycker sina åsikter. Därför anser regionförvaltningsverket att de valda orden kan anses vara dåligt genomtänkta.

Motivering till beslutet

Regionförvaltningsverket konstaterar i sitt beslut att myndigheters åtgärder ska vara opartiska och stå i rätt proportion till syftet. Myndigheterna ska använda ett sakligt, klart och begripligt språk och inga kränkande eller nedsättande ord får riktas till kunden. Biträdande justitieombudsmannen har i sin tidigare avgörandepraxis konstaterat att sådana tillspetsningar och ordval som är tillåtna för exempelvis media inte nödvändigtvis är lämpliga för en tjänsteman. När en tjänsteman offentligt uttrycker sina åsikter i ärenden som hör till hens tjänsteuppgifter förutsätts extra sakligt beteende av hen. Tjänstemannens ställning kan också i övrigt och inte bara vid tjänstgöringen ställa fler begränsningar på hens yttrandefrihet än vad som gäller för vanliga medborgare. En tjänsteman ska generellt akta sig för att det uppstår en sådan uppfattning att hen har förhandsinställningar som styr hens agerande. Justitiekanslern har i sin tidigare avgörandepraxis konstaterat att osakligt språkbruk strider mot statstjänstemannalagen oberoende av om tjänstemannen avsiktligt har sårat någon eller på något annat sätt har agerat avsiktligt.

Enligt regionförvaltningsverkets uppfattning är det möjligt att tjänsteinnehavarens ordval efterlämnade en osaklig ton och gav en uppfattning om att tjänsteinnehavaren hade förhandsinställningar, särskilt med beaktande av att den aktuella tjänsteinnehavarens ställning och uppgifter och att det i Finland vid tidpunkten i fråga inte fanns någon allmän skyldighet att ta vaccin mot covid-19.


Mer information:

  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen
  • Statstjänstemannalagen
  • Lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden
  • Grundlagen

Regionförvaltningsverket i Lappland
Kommunalbesvär
Beslutsdatum 17.6.2020
Diarienummer LAAVI/1204/2019

Kommunen ska i ett byggärende också höra en granne som besitter en hyrd tomt 

Kommunen inledde byggandet av ett skolcentrum på tomten mittemot klagandens hus och enligt klaganden hörde kommunen inte grannarna i ärenden som gällde bygglov och planändringar. Den klagandes byggnad var belägen på en hyrestomt som fanns på tomtmark som ägs av kommunen. När klaganden kontaktade kommunen fick klaganden svaret att klaganden på grund av riksvägen mellan tomterna och den tomt som kommunen äger inte var en sådan granne som enligt lag ska höras i ärendet.

Regionförvaltningsverket gav kommunen en anmärkning om försummelse att höra grannar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Kommunen borde i ärendet också ha hört en granne som bor på en hyrd tomt.

Enligt lagen ska grannarna underrättas om att en ansökan om bygglov anhängiggjorts, om detta inte med beaktande av projektets ringa betydelse eller läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med tanke på grannens intresse. Med granne avses i lagen ägaren eller innehavaren av en fastighet eller ett annat område som ligger invid eller mittemot. I ärendet var det också fråga om avvikelse från detaljplanen. Enligt lagen ska grannarna och andra vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet beredas tillfälle att göra en skriftlig anmärkning innan ett ärende som gäller undantag avgörs. 

Med fastighet mittemot avses en fastighet eller något annat område på andra sidan gatan eller vägen. Enligt vedertagen tolkning är en fastighet eller ett annat område på vägens motsatta sida på upp till 200 meters avstånd eller t.ex. på andra sidan en i lag nämnd granne.

Enligt regionförvaltningsverket agerade den tekniska nämnden felaktigt när den inte betraktade klaganden som en i lag definierad granne. Klaganden var hyresgäst på markområdet på andra sidan vägen, dvs. innehavare, och i lagen har det tydligt föreskrivits att även innehavare av en grannfastighet eller ett annat område ska höras i ärendet. Det faktum att det var fråga om mark som hyrs ut av kommunen saknar således betydelse i ärendet.

Regionförvaltningsverket ansåg att kommunen enligt lag borde ha hört klaganden både i fråga om avvikelse från detaljplanen och i fråga om bygglov.

Mer information:

  • Markanvändnings- och bygglag

Regionförvaltningsverket i Lappland
Kommunalbesvär
Beslutsdatum 28.2.2020
Diarienummer LAAVI/776/2019

En nämnd ska utan ogrundat dröjsmål behandla ett ärende som anhängiggjorts av en kommuninvånare

År 2014 hade klaganden gjort en framställning till kommunens tekniska nämnd om byggandet av ett stängsel och fördelningen av kostnaderna för det mellan den klagandes boningsort och granntomten. Nämnden hade inte fattat något beslut i ärendet före sommaren 2019.

Enligt klaganden hade hen under hela den flera år långa processen inte fått kännedom om något beslut i ärendet. Klaganden hade hört av förtroendemännen om faserna i ärendet och läst nämndens protokoll på internet. Klaganden hade vid flera tillfällen kontaktat kommunen i ärendet, begärt information om hur ärendet framskridit och berättat att hen inte fått något beslut i ärendet. Våren 2019 konstaterade ordföranden för den tekniska nämnden i ett e-postmeddelande till klaganden att ärendet utreds i maj. Den klagande hade dock inte fått något meddelande från kommunen före mitten av juni 2019.

Regionförvaltningsverket gav den tekniska nämnden en anmärkning om försummelse vid behandlingen av ärendet.

Enligt grundlagen har var och en rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en myndighet. Dessutom förpliktar förvaltningslagen myndigheterna att behandla ett ärende utan ogrundat dröjsmål. Av hävd har det i laglighetsmyndigheternas praxis också ansetts att ett myndighetsförfarande enligt god förvaltningssed inbegriper att besvara sakliga förfrågningar inom en skälig tid.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut hade klaganden lämnat in sin ansökan sommaren 2014. Ärendet hade tagits upp till behandling i nämnden och det hade inte heller påståtts att ärendet hade behandlats före utgången av juni 2019. Utifrån den utredning som erhållits ansåg regionförvaltningsverket att kommunens tekniska nämnd i egenskap av byggnadstillsynsmyndighet hade försummat att behandla ärendet och att meddela ett beslut i ärendet utan ogrundat dröjsmål. Nämnden hade således försummat sina skyldigheter enligt paragraferna i förvaltningslagen, markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen.

Mer information:

  • Grundlagen
  • Förvaltningslagen