Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst

Upphovspersonen till ett bildkonstverk eller hens rättsinnehavare har rätt att få ersättning för vidareförsäljning av verket om säljaren, köparen eller förmedlaren är en på konstmarknaden yrkesmässigt verksam aktör. Vidareförsäljningsersättningen tas ut av Kuvasto rf som är en organisation som representerar upphovspersoner.

Ett företag ska göra en anmälan om vidareförsäljningsersättningar till Kuvasto rf.

Kuvasto rf

På regionförvaltningsverket övervakar vi att betalningsskyldigheten enligt lagen om upphovsrätt för vidareförsäljningsersättningen fullgörs. Vi kan göra inspektioner i företag vars ersättningar för vidareförsäljning vi övervakar. Vi kan på ansökan av Kuvasto rf vid vite förplikta redovisningsskyldiga att lämna en redovisning så att riktigheten i redovisade betalningar kan kontrolleras.

Var god och observera att vår tillsyn inte omfattar andra bestämmelser i upphovsrättslagen.

Länkar till lagar