Pitkähiuksinen tyttö seisoo pehmeää nallea halaten.

 

Social- och hälsovård

Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar producenter av social- och hälsovård och beviljar tillstånd för privat verksamhet. 

Socialservicen

Socialservicen är:

 • socialarbete
 • socialjour
 • hemservice
 • stöd för närståendevård
 • boendeservice
 • anstaltsvård
 • familjevård
 • rehabilitering
 • barn- och familjetjänster
 • åldringsservice
 • handikappservice
 • missbruksarbete och missbrukstjänster.

Vägledning och tillsyn

Vi vägleder och övervakar både offentlig och privat socialservice. Syftet är att se till att verksamheten bedrivs enligt lag. Vår uppgift är att trygga klienternas rättsskydd och rätt till jämlikt bemötande. 

I väglednings- och tillsynsarbetet samarbetar vi med Valvira och social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och på lokal nivå med välfärdsområdena. 

Tillstånd för privat socialservice

Hos oss kan man ansöka om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice. Den privata servicen kompletterar tjänsterna som tillhandahålls av välfärdsområdet. Till den vanligaste privata socialservicen hör

 • institutions- och familjevård för barn och unga 
 • serviceboende och hemservice.

Läs mer: Företag eller organisation: tillstånd och anmälningar inom social- och hälsovård

Hälso- och sjukvårdstjänster

Hälso- och sjukvårdstjänster är:

 • förebyggande hälsovård och hälsofrämjande arbete
 • prehospital akutsjukvård och sjuktransport
 • specialiserad sjukvård
 • hemsjukvård
 • skolhälsovård
 • medicinsk rehabilitering
 • mentalvårdstjänster
 • barnrådgivningstjänster
 • studerandehälsovård
 • primärvård
 • jourverksamhet och brådskande vård
 • mun- och tandvård
 • företagshälsovård
 • mödra- och andra rådgivningstjänster.

Styrning och tillsyn över hälso- och sjukvårdstjänsterna

Vi arbetar för att främja befolkningens hälsa och välmående och för att utveckla social- och hälsovården och förebygga utslagning.  Vi vägleder och övervakar de offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänsterna som erbjuds i din boendekommun och i ditt välfärdsområde.

Grunden för det finländska hälso- och sjukvårdssystemet är den offentliga hälso- och sjukvården som tillhandahålls med statligt stöd. Välfärdsområdena ansvarar för att ordna hälso- och sjukvårdstjänsterna. Om inte något annat föreskrivs i lagen kan välfärdsområdena producera de tjänster som omfattas av deras organiseringsansvar själva, i samarbete med andra välfärdsområden eller genom avtal skaffa dem av andra tjänsteproducenter. Det är också möjligt att använda servicesedlar.

De hälso- och sjukvårdstjänster vars organiseringsansvar ligger hos välfärdsområdet finns uppräknade i hälso- och sjukvårdslagen.

Tillstånd för privata hälso- och sjukvårdstjänster

Vi har huvudansvaret för tillsynen över privata hälso- och sjukvårdstjänster i våra regioner.

Läs mer: