Pitkähiuksinen tyttö seisoo pehmeää nallea halaten.

 

Social- och hälsovård

Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar producenter av social- och hälsovård och beviljar tillstånd för privat verksamhet. 

Socialservicen är:

 • socialarbete
 • socialjour
 • hemservice
 • stöd för närståendevård
 • boendeservice
 • anstaltsvård
 • familjevård
 • rehabilitering
 • barn- och familjetjänster
 • åldringsservice
 • handikappservice
 • missbruksarbete och missbrukstjänster.

Vägledning och tillsyn

Vi vägleder och övervakar både kommunal och privat socialservice. Syftet är att se till att verksamheten bedrivs enligt lag. Vår uppgift är att trygga klienternas rättsskydd och rätt till jämlikt bemötande. 

I väglednings- och tillsynsarbetet samarbetar vi med Valvira och social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och på lokal nivå med kommunerna. 

Tillstånd för privat socialservice

Hos oss kan man ansöka om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice. Den privata servicen kompletterar den kommunala socialvården. Till den vanligaste privata socialservicen hör

 • institutions- och familjevård för barn och unga 
 • serviceboende och hemservice.

Läs mer: Företag eller organisation: tillstånd och anmälningar inom social- och hälsovård

Hälso- och sjukvårdstjänster är:

 • förebyggande hälsovård och hälsofrämjande arbete
 • prehospital akutsjukvård och sjuktransport
 • specialiserad sjukvård
 • hemsjukvård
 • skolhälsovård
 • medicinsk rehabilitering
 • mentalvårdstjänster
 • barnrådgivningstjänster
 • studerandehälsovård
 • primärvård
 • jourverksamhet och brådskande vård
 • mun- och tandvård
 • företagshälsovård
 • mödra- och andra rådgivningstjänster.

Privata hälso- och sjukvårdstjänster

Regionförvaltningsverket (RFV) arbetar för att främja befolkningens hälsa och välmående och för att utveckla social- och hälsovården och förebygga utslagning. RFV styr och övervakar de offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänsterna som erbjuds i din kommun.

Grunden för det finländska hälso- och sjukvårdssystemet är den kommunala hälso- och sjukvården som tillhandahålls med statligt stöd och där kommunerna ansvarar för att ordna hälso- och sjukvårdstjänsterna. Kommunerna kan producera tjänsterna ensamma eller bilda samkommuner. En kommun kan också köpa hälso- och sjukvårdstjänsterna av andra kommuner eller av organisationer eller privata serviceproducenter.

I hälso- och sjukvårdslagen anges de hälso- och sjukvårdstjänster som kommunerna ansvarar för att ordna.

Privata hälso- och sjukvårdstjänster

Regionförvaltningsverket (RFV) har det huvudsakliga ansvaret för att övervaka den privata hälso- och sjukvården inom sina områden.

Läs mer: