Registerföring av patienter och klienter

Vad är en journalhandling?

Med journalhandlingar avses handlingar eller tekniska upptagningar som används, upprättas eller inkommer i samband med att en patient får vård eller vården ordnas och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter. Det är lagstadgat att upprätta journalhandlingar. Alla uppgifter som ingår i journalhandlingarna är sekretessbelagda.

Syftet med journalhandlingarna är att

 • vara till nytta för planeringen, genomförandet och uppföljningen av vården av en patient,
 • främja kontinuiteten i vården,
 • trygga patientens rätt att få information och rättssäkerhet, 
 • trygga rättssäkerheten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 
 • sörja för hälso- och sjukvårdstjänsternas säkerhet och kvalitetskontrollen av dem, 
 • gagna planeringen och utvärderingen av verksamheten samt forskning och undervisning.

Vilka bilagor ska fogas till ansökan?

Bifoga en beskrivning av hur ditt företag sköter registerföringen av patienter och klienter. Beskriv de centrala principerna för företagets registerföring:

 • registrets namn, personuppgiftsansvarig, kontaktperson, handläggare och mottagare av personuppgifter samt dataskyddsombud
 • syftet med hanteringen av personuppgifter, informationsinnehåll och varifrån informationen fås
 • förvaringen av personuppgifter och överföring av uppgifterna
 • skyddet av registret och dess förvaringsplats
 • den registrerades rättigheter.

Länkar till lagar