Marknadsföring av konsumentkrediter

Regionförvaltningsverket kan ingripa i missförhållanden vid marknadsföringen av krediter till konsumenter. Du kan anmäla till oss om du lägger märke till marknadsföring av konsumentkrediter som är lagstridig. 

Vanliga frågor

I anmälan kan du fritt beskriva vilken aktör som marknadsför krediten och i vilken kanal krediten marknadsfördes. Du kan bifoga en reklam eller annat material som har använts för marknadsföringen av krediten. 

Skicka anmälan till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Gör anmälan till det regionförvaltningsverk i vars område den som marknadsförde krediten har verksamhet. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan. 

Med konsumentkrediter avses alla krediter som företag erbjuder konsumenter. Konsumentkrediter är till exempel

  • kreditkortskrediter 
  • bostads- och studielån
  • avbetalningskrediter 
  • mikrolån dvs. snabblån

Krediter beviljas av kreditgivare, exempelvis banker och finansbolag. Också kreditförmedlare kan marknadsföra eller erbjuda kreditavtal till konsumenter.

Konsumentkrediterna indelas i engångskrediter och fortlöpande krediter. Kreditgivare ska följa lagen och god kreditgivningssed samt handla ansvarsfullt under hela kreditförhållandet. Kreditgivaren är dessutom skyldig att se till att man i exempelvis reklamer ger konsumenten de uppgifter som krävs enligt konsumentskyddslagen.

Vi övervakar tillsammans med Konkurrens- och konsumentverket (KKV) att marknadsföringen av konsumentkrediter och kreditavtalen är lagenliga. 

Om en kreditgivare trots regionförvaltningsverkets vägledning inte rättar till den lagstridiga marknadsföringen överför vi ärendet till Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket kan förbjuda kreditgivaren att fortsätta den lagstridiga verksamheten. Förbudet kan effektiviseras med vite.

Du bör först kontakta konsumentrådgivningen. Du hittar konsumentrådgivningens kontaktuppgifter på deras webbsidor. Vi på regionförvaltningsverket har i regel hand om ärenden i samband med registreringen av kreditföretagen men vi är inte behöriga att blanda oss i meningsskiljaktigheter som gäller avtal mellan konsumenter och kreditgivare. Däremot kan vi ingripa i lagstridig marknadsföring av krediter. 

Konsumentrådgivning

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Konkurrens- och konsumentverket

Läs mer om tillhandahållande av konsumentkrediter