Försöksdjur: tillstånd och tillsyn

För djurförsök behöver du ett projektgodkännande som beviljas av den nationella nämnden för projektgodkännanden (tidigare Djurförsöksnämnden ELLA).

Den som planerar djurförsök som utförs vid ett projekt ska ha behörighet. Behörighetskraven anges nedan.

Det ska finnas ett verksamhetstillstånd för försöksdjursverksamhet. Nedan på denna sida finns information om hur du ansöker om tillståndet.

Godkännande för djurförsök (projektgodkännande)

Du behöver ett projektgodkännande, om du i vetenskapligt syfte eller undervisningssyfte orsakar djuren smärta, lidande, ångest eller bestående men som kan jämföras med minst ett nålstick
för ryggradsdjur

 • för ryggradsdjur
 • för foster till däggdjur eller fåglar under den sista tredjedelen av utvecklingen
 • för yngel som äter självständigt.

Godkännande behövs också när

 • du skapar genmodifierade djur (gm)
 • upprätthåller ett sådant gm-bestånd som har olägenheter för välbefinnandet.

Du behöver inte ett projektgodkännande, om du

 • den olägenhet som du orsakar är mindre än ett nålstick
 • endast avlivar djur i enlighet med förordningen
 • sköter och håller djur på sedvanligt sätt
 • märker djur för att identifiera dem
 • inom klinisk veterinärmedicin inte vidtar andra åtgärder än sedvanlig behandling av djuren
 • gör klinisk veterinärmedicinsk forskning som krävs för att få försäljningstillstånd för veterinärmedicinska läkemedel.
   

Ett begränsat godkännande omfattar enstaka åtgärder vars svårighetsgrad är högst måttlig. En sådan undersökning är t.ex. en undersökning där åtgärderna endast består i att ta blodprov och avlivning eller undervisning där man utför återkommande kursarbeten på samma sätt.

Ett normalt godkännande beviljas för projekt som omfattar ett eller flera delprojekt och där åtgärdernas svårhetsgrad kan variera.

Ett godkännande kan anses vara omfattande, om behandlingen av ansökan kräver en exceptionellt stor arbetsmängd. I ett omfattande godkännande ingår t.ex. olika forskningshelheter och flera delprov för olika djurarter och djurstammar, och åtgärderna varierar avsevärt.

Det finns en separat ansökningsblankett för ändringsgodkännande. Använd denna när du vill genomföra en åtgärd som inte nämns i godkännandet, om du vill lägga till en ny djurart i godkännandet eller öka antalet djur som används, eller om du vill förlänga giltighetstiden för godkännandet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar ändringsgodkännande som endast omfattar en liten förlängning av tillståndstiden eller en liten ökning av antalet djur, eller om det är fråga om en brådskande ändring. Använd ansökningsblanketten för ändringsgodkännande.


Tillstånd ansöks i den elektroniska portalen med Suomi.fi-identifikation. Anvisningar och länken hittar du nere på sidan under E-tjänst. I avsnittet Blanketter finns word-blanketter för ansökningarna och nämndens anvisningar som du kan ha nytta av när du planerar din ansökan.  Blanketten Populärvetenskaplig sammanfattning bör skickas som bilaga till ansökan.

​​​​​​​Ansökningarna ska göras på finska eller svenska. Däremot ska ansökan om behörighet att planera djurförsök göras på engelska.

Den vanligaste giltighetstiden för ett godkännande är tre år. Ett begränsat projektgodkännande kan beviljas för fem år.

Föredraganden tar upp en ansökan till behandling inom 2–3 veckor från det att ansökan inkommit och meddelar sökanden en uppskattning av tidtabellen för behandlingen. Sektionen behandlar ansökan i allmänhet inom 3–5 veckor från det att ansökan inkommit.

Föredraganden och sektionen kan begära preciseringar av ansökan, varvid den totala behandlingstiden beror på när preciseringarna inkommer. Beslutet meddelas inom 40 arbetsdagar från det att du har svarat på alla preciserande frågor.

Om du har grundad anledning att påskynda behandlingen, uppge det när du skickar ansökan. Sektionsmöten hålls inom 1–3 månader, med undantag för juli, och ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer.

Prissättningen av beslut om projektgodkännande baserar sig på statsrådets förordning om regionförvaltningsverkets avgifter. Som grund för prissättningen används den arbetsmängd som behandlingen av ansökningarna kräver.

Priser på godkännande

 • ett begränsat godkännande kostar 1 415 euro

 • ett normalt godkännande kostar 2 360 euro

 • ett omfattande godkännande kostar 5 925 euro

 • ändringsgodkännande som förutsätter behandling i nämnden för projektgodkännande kostar 710 euro

 • ändringsgodkännande som inte förutsätter behandling i nämnden för projektgodkännande (t.ex. brådskande ändringar, kort förlängning av giltighetstiden, liten ökning av antalet djur) kostar 250 euro.

 • behörighet hos den som planerar projekt 480 euro

 • för utvärdering i efterhand av projektgodkännande tas en separat avgift ut på basis av den arbetstid som använts för utvärderingen i efterhand då priset per arbetstimme är 85 €/timme.

Om avsikten är att forskningen ska fortsätta i ytterligare tre år måste du alltså ansöka om ett nytt egentligt godkännande.

Nämnden beviljar en förlängning på högst ett år av det gällande godkännandet för att forskningen ska kunna slutföras. En tvåårig förlängning kan beviljas av särskilda skäl, såsom forskning som hänför sig till fåglarnas flyttningstid.

I ändringsansökan ska behovet av en fortsättning motiveras. En typisk orsak till att forskningen fördröjs är t.ex. moderskapsledighet, renovering av djurlokaler eller dålig tillgång till sådana djur som används vid forskningen.

Sammandraget skickas tillsammans med ansökan. Syftet med sammandraget är att ge medborgarna information om djurförsök. Uppgifterna i sammandraget används också vid behandlingen av ansökan.

Fyll i blanketten omsorgsfullt enligt anvisningarna.  Fäst särskild uppmärksamhet vid att använda ett lättbegripligt allmänspråk (videoanvisning på engelska).  Uppgifterna publiceras i EU:s databas ALURES NTS EU.

Du hittar blanketten och anvisningar för hur du skriver sammandraget i slutet av denna sida.  Anvisningen är på engelska. Den finsk- och svenskspråkiga anvisningen publiceras senare.

Texten som ska skrivas in i Excel-blanketten för det lättfattliga sammandraget kan beredas i blankettens anvisningsfil i word-format. På så sätt blir det lättare att fylla i Excel-blanketten. Observera också att man väljer det språk som används i Excel-blanketten.

Nämnden för projektgodkännanden fastställer en retroaktiv utvärdering av projekt som omfattar åtgärder som klassificeras som allvarliga. Av särskilda skäl kan den också fastställas för projekt som har åtgärder av måttlig klass.

Om en retroaktiv bedömning har fastställts för tillståndet ska du lämna de uppgifter som behövs inom tre månader efter att projektet har avslutats. Du hittar blanketten i slutet av denna sida.

Verksamhetstillstånd

Verksamhetsutövaren kan vara t.ex. ett universitet eller en forskningsanstalt där försöksdjur hålls eller används. Med hjälp av tillståndsförfarandet kontrollerar vi att lokalerna, utrustningen och skötseln av djuren har ordnats på behörigt sätt. Verksamheten får inte inledas förrän vi har beviljat tillstånd.

Du behöver ett tillstånd, om du

 • föder upp, förmedlar eller håller djur som är avsedda för forskningsverksamhet
 • med djuren utför forskning i dina lokaler, dvs. djurförsök.

Om verksamheten inbegriper användning av genetiskt modifierade (gm) djur, ska du också anmäla verksamheten till gentekniknämnden. 

Du behöver verksamhetstillstånd också för sådan forskning som du utför

 • i naturen
 • i privat ladugård
 • på svingård
 • på veterinärmottagning.

1. Skriv en fritt formulerad ansökan. Uppge i din ansökan de ärenden som anges i §27 i djurskyddsförordningen.

2. Räkna upp anläggningarna eller enheterna och beskriv deras

 • lokaler
 • anordningar
 • redskap
 • personal
 • ordnandet av veterinärvården och den veterinär som ansvarar för den
 • en ansvarig person som utsetts för varje anläggning
 • medlemmar i djurskyddsgruppen.

3. Skicka din ansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland ([email protected]), om din verksamhet har sin huvudsakliga verksamhet i Södra, Sydvästra eller Västra och Inre Finland. Regionförvaltningsverket i Östra Finland ([email protected]) behandlar verksamhetstillstånden för Östra och Norra Finland.

Regionförvaltningsverket inspekterar lokalerna innan tillstånd beviljas.

Du måste meddela alla betydande förändringar utan dröjsmål till den person som övervakar din verksamhet. Om du slutar med din verksamhet, meddela också om detta.

Du kan komplettera ditt verksamhetstillstånd eller ändra uppgifterna i det. Skicka en fritt formulerad ansökan till den person som övervakar din verksamhet.

Regionförvaltningsverket granskar regelbundet verksamheten. Länsveterinären kan be om information om din verksamhet. Länsveterinären kan du också underrätta, om du misstänker att lagen eller verksamhetsvillkoren har överträtts i djurhållningen eller i djurförsöken.

Behörigheter

Den utsedda ansvariga personen kontrollerar din behörighet när du börjar arbeta med levande djur.

För att vara behörig krävs tillräckliga teoretiska och praktiska färdigheter. Flera universitet ordnar regelbundet nedan nämnda kurser på både finska och engelska. Personer som arbetar med djur måste också upprätthålla sin kompetens genom att kontinuerligt delta i utbildning.

EU har utfärdat gemensamma krav på utbildningarnas innehåll: 
Utbildningsram.
 

Behörighetskrav

Vid ansökan om godkännande för djurförsök, dvs. projektgodkännande, ska den som planerar projektet uppges. Hen ska ha avlagt en lämplig akademisk examen och ha genomgått de försöksdjurskurser som krävs av en som planerar projekt. Behörigheten behöver du inte bevisa separat, om du har avlagt kursen i Finland. Vid behov måste du dock kunna visa att du har genomgått en lämplig försöksdjurskurs.

Om de studier som gäller planeringen av ett projekt har avlagts utomlands, godkänner regionförvaltningsverket på ansökan att personen är behörig att planera projekt i Finland. En förutsättning för godkännande är att de avlagda studierna till sitt innehåll motsvarar de studier som krävs i Finland.

Du kan ansöka om godkännande av kompetensen på engelska i vår e-tjänst. Du hittar också anvisningar och mera information under Blanketter längre ned på sidan. Bifoga betyg över genomförda studier till ansökan. Beslutet kostar 465 euro.

Den som utför försök ska ha tillräcklig arts- och försöksspecifik kompetens innan hen kan behandla djuren. Denna kompetens fås genom att avlägga de försöksdjurskurser som krävs samt genom praktisk övning. 

Även den person som sköter och avlivar djur ska avlägga behöriga kurser och visa sin skicklighet i praktiken. 

E-tjänst

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av