Ersättning för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården   

Universitet kan ansöka om statlig ersättning för kostnader som orsakas av specialiseringsutbildning för yrkesutbildade personer inom socialvården. Ersättningen baserar sig på antalet yrkesutbildade personer inom socialvården som genomgått utbildningen.  

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar årligen en förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården. Ersättningsbeloppet fastställs för ett år i taget.  

Så här ansöker man om ersättning

De universitet som ordnar specialiseringsutbildning inom socialt arbete kan ansöka om ersättningen.   

Man kan ansöka om ersättning två gånger per år. Ansökningarna ska vara inne hos regionförvaltningsverket den 30 september eller 31 mars.  

För de personer som har avlagt specialiseringsutbildning under tiden 1 januari–30 juni ska ansökan om ersättning för utbildningskostnaderna lämnas in senast den 30 september samma år.   

För de personer som har avlagt specialiseringsutbildning under tiden 1 juli–31 december ska ansökan om ersättning för utbildningskostnaderna lämnas in senast den 31 mars året därpå.   

Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram till rätt regionförvaltningsverk inom den utsatta tiden. Ansökningar som inkommit efter utsatt tid behandlas inte. 

Utbildningsersättning söks på denna ansökningsblankett. Ansökan kan vid behov kompletteras.

Till ansökan ska bifogas en blankett, med uppgifter om dem som avlagt utbildning, när examen avlades och beloppet på den ersättning som söks.  

Specificera också i ansökan om utbildningsavgifter har tagits ut av den person som avlagt utbildningen och om statsunderstöd eller annat särskilt stöd har beviljats för ordnande av utbildningen. 

Från ersättningen dras det av 

  • 3500 euro för varje person som har avlagt utbildningen för vilken universitetet har tagit ut en avgift. 
  • i sin helhet de statsunderstöd och andra stöd som erhållits för att ordna utbildning till de personer för vilka ersättning söks.  

Skicka ersättningsansökningen med bilagor till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Du kan skicka ansökningen till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland per post eller e-post. 

Du som sökande ansvarar för att ansökan som skickas per post kommer fram inom den utsatta tiden.

Regionförvaltningsverket fattar beslut under det år då ansökan har inkommit. Regionförvaltningsverket kan vid behov be sökanden om tilläggsuppgifter. Ersättningen betalas efter det att beslutet har fattats.   

Regionförvaltningsverkets beslut kan inte överklagas, men det är möjligt att begära omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Anvisningar för begäran om omprövning ges som bilaga till beslutet.