Karriär

Det finns sex regionförvaltningsverk i Finland. I dem arbetar sakkunniga för invånarnas och regionernas bästa. Läs mer om våra uppgifter: Om oss.

Regionförvaltningsverken har totalt omkring 1 300 medarbetare runt om i landet. De har vanligen högskoleexamen inom exempelvis förvaltningsvetenskap, juridik, medicin eller samhällsvetenskaper. Hos oss arbetar dessutom experter inom undervisning, hälso- och sjukvård och näringslivet.

Bland jobbtitlarna finns planerare, regionförvaltningsöverläkare, arbetarskyddsingenjör, miljöråd och jurist. Vanliga titlar som finns inom flera ansvarsområden är överinspektör och inspektör. Du kan vara till exempel överinspektör för socialvården, hälso- och sjukvården, räddningsväsendet eller arbetarskyddet.

Läs våra medarbetarberättelser

En bred erfarenhet till nytta i arbetet som alkoholöverinspektör

Aili Forstén.

Aili Forstén arbetar som alkoholöverinspektör på Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland i Åbo. Till sin utbildning är hon politices magister och hon har också tradenomexamen i ekonomiförvaltning.

– Jag har avsiktligen byggt upp min utbildning så att den stöder en mångsidig kompetens, eftersom den så ger mig förändringsbenägenhet och utvecklingsförmåga i ett ständigt föränderligt arbetsliv, berättar Aili.

Aili kom till Regionförvaltningsverket från Skatteförvaltningen där hon jobbade som skatteinspektör inom området grå ekonomi. Hon inledde sin tjänstemannakarriär på visumavdelningen vid Finlands generalkonsulat i Petersburg där hon hade nytta av sina studier inom biämnet ryska och rysk kultur. Efter det förde arbetet henne till Centralkriminalpolisen och Tullen. Hos Centralkriminalpolisen svarade hon i egenskap av Tullens regionala kontaktperson för samordningen och utvecklingen av brottsbekämpningsåtgärderna i det västra området tillsammans med Polisen och Gränsbevakningsväsendet.

– Det kändes mycket naturligt att söka sig till tjänsten som alkoholöverinspektör på Regionförvaltningsverket. Jag ville bredda min egen synvinkel och kompetens som tjänsteman. Att konkret tillsyn över fältet och ett brett samarbete mellan myndigheter och intressentgrupper utöver tillsynsförvaltningen ingår i min arbetsbeskrivning spelade också en stor roll.

Med ett gott myndighetssamarbete säkras välbefinnandet

Aili säger sig vara i den lyckliga ställningen att hon länge fått utföra viktigt arbete på höga poster i samhället och med samhällets bästa i åtanke. Det gäller också de nuvarande uppgifterna.

– Alkohollagen förutsätter ett gott samspel och samarbete myndigheterna emellan så att välbefinnandet och jämställdheten säkerställs. Jag har möjlighet att samarbeta bland annat med polisen Skatteförvaltningen, utsökningsverket, experter på förebyggande av missbruk och kommunala hälsoskydds- och livsmedelsmyndigheter.

Inom alkoholförvaltningen görs också en hel del samarbete med näringsgrenen dvs. instanserna som idkar detaljhandel med alkohol och restaurangägarna.

Framtiden utmanar till utveckling

Aili berättar att det bästa i hennes arbete är mångsidigheten, men också det att hon i sina arbetsuppgifter fått lära känna och bli vän med fina människor.

– Fortsättningsvis får jag till min glädje så gott som dagligen lägga märke till hur många professionella personer i olika ålder som arbetar omkring mig och i mina nätverk och som inspirerar mig med sin sakkunskap och kompetens.

Utökandet av kompetensen är intressant och motiverande för Aili. Vid sidan om arbetet avlägger hon ämnesstudiehelheten ledarskap vid Östra Finlands öppna universitet.

– Jag har börjat intressera mig för ledandet av människor och saker ur olika synvinklar och också för det, hur verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas på ett målinriktat sätt i samarbete med arbetsgemenskapen och andra aktörer. Att lära sig nya saker och anpassa sig till förändringar är i mitt tycke redan nu och också framöver en av de viktigaste arbetslivsfärdigheterna.


Läs mer om Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland  

Arbete för djurens bästa belönar varje dag

Ulla Rikula.

Ulla Rikula arbetar som länsveterinär vid Regionförvaltningsverket i Lappland. Hon började arbeta i Rovaniemi i november 2018.

Ulla har disputerat till doktor och har bred erfarenhet av olika slags arbetsuppgifter med anknytning till sin utbildning. Före sitt nuvarande arbete jobbade hon i 25 års tid med sakkunnig- och chefsuppgifter inom bl.a. områdena fisksjukdomar, djurvacciner, idisslare och slutligen med virussjukdomar hos klövdjur innan hon övergick till sitt nuvarande arbete som länsveterinär.

– Jag har varit i olika uppgifter hos staten sedan 1987, först i Kuopio och sedan i Helsingfors. Organisation-erna har bytt namn från Statens veterinärmedicinska anstalt till Livsmedelssäkerhetsverket. Och nu är regionförvaltningsverket det färskaste namnet.

En utsiktsplats där man tydligt ser fältet

Ulla har upptäckt att det vid regionförvaltningsverket inte finns två likadana arbetsdagar. Om det kärvar till sig får hon hjälp och stöd av kunniga arbetskamrater och chefer. Hon anser att hon sitt i arbete har fått en verklig utsiktsplats.

– Myndighetsarbetet är varken torrt eller enformigt. Som länsveterinär har jag en utsiktsplats där jag tydligt kan se både fältet och centralförvaltningen. Jag kan till exempel se att många djurhållare satsar betydligt mer på djurens välbefinnande än vad lagstiftningen kräver.

Det jobbigaste och svåraste i Ullas arbete med djurens välbefinnande är sådana fall där djurens välbefin-nande en längre tid har varit dåligt. I sådana fall framhävs betydelsen av hennes arbete ytterligare.

Ulla tycker det är viktigt att hon i sitt arbete deltar i utvecklandet av djurskyddsprocessen.

– Jag vill utveckla min expertis och effektivisera djurskyddsprocessen så att de medel som står till förfo-gande för att skydda djur används i rätt tid. I mitt arbete är det mycket viktigt att handleda och råda kunderna.

Nätverkande med experter inom sektorn är belönande

Inom djurskyddet har länsveterinärerna, såsom Ulla, ett nära samarbete med kommunalveterinärerna. Dessutom kan regionförvaltningsverket i stor utsträckning bilda nätverk med experter och aktörer inom sitt område.

– Genom att skapa nätverk och synliggöra vårt arbete arbetar vi för människornas och regionernas bästa. Viktiga i mitt samarbetsnätverk är länsveterinärer runt om i Finland, Livsmedelsverket samt jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralen, kommunalveterinärerna och naturligtvis regionförvaltningsverkets arbetsgemenskap i Lappland.

Hos regionförvaltningsverket kan var och en också dela sitt kunnande med topparna inom sektorn.

– Regionförvaltningsverket i Lappland deltar aktivt i Barentsvetmöten där veterinärmyndigheter och forskare från Ryssland, Norge, Sverige och Finland träffas vartannat år.


Läs mer om Regionförvaltningsverket i Lappland 

Humanist som utvecklar utnyttjandet av digitaliseringen

Tiina Åke.

Tiina Åke är projektexpert för digitaliseringsprojekt vid regionförvaltningsverkets riksomfattande förvaltnings- och utvecklingsenhet. I arbetet ingår dessutom andra sakkunniguppgifter inom ärendehantering. Tiina studerade historia som huvudämne vid Jyväskylä universitet och upptäckte ärendehanteringen först i arbetslivet. Hon berättar att ärendehanteringsområdet känns som hennes grej.

– När jag utexaminerades till filosofie magister arbetade jag först vid försvarsmakten med uppgifter inom dokumentförvaltningen. Där blev jag tillsammans med arbetskamraterna intresserad av att vid sidan av arbetet avlägga en grundexamen inom dokumentförvaltning och arkivväsendet. Därefter arbetade jag inom kommunsektorn.

Faktorer som fick henne att söka jobb hos regionförvaltningsverket var möjligheten att välja arbetsort och att arbetsfältet är mer omfattande än hos kommunala aktörer. Tiina började arbeta som visstidsanställd sakkunnig men blev senare fastanställd.

Tiinas arbete är starkt kundorienterat eftersom informationen så lätt som möjligt ska vara tillgänglig för alla som behöver den och har behörighet till den. Kunderna är kolleger från olika regionförvaltningsverk och ansvarsområden men också medborgare och andra myndigheter.

Kreativitet hör till de viktigaste verktygen vid digitalisering

Vid regionförvaltningsverket har Tiina kunnat utveckla sig själv inom sitt område. I sitt arbete med digitalisering samordnar Tiina omvandlingen av informationsmaterial som finns i pappersform till digital form och sörjer för samarbetet med bland annat Riksarkivet. I framtiden kommer hanteringen av olika tekniker och elektroniska informationslager samt kunskapen om var informationen finns och möjligheterna att utnyttja den att accentueras allt mer.

– Samtidigt som papperen försvinner eller omvandlas till digital form möter vi nya utmaningar. Bland allt informationsflöde bör vi kunna plocka ut den väsentligaste informationen. Hur kan vi säkerställa att informationen i alla olika system som skapas för att hantera och förvara information bevaras i sådan form att den kan läsas eller på annat sätt tolkas? För att lösa detta behövs kreativitet.

Samarbete med andra experter viktigt

Eftersom mängden informationsmaterial som ska hanteras hos regionförvaltningsverket är stor får Tiina ta sig an utmaningar. Tiina anser att det bästa och samtidigt också mest krävande i arbetet är att det är så varierande.

– Regionförvaltningsverkets sektorsövergripande karaktär innebär att vi på förvaltnings- och utvecklingsenheten arbetar med väldigt olika ärenden och att det inte finns två likadana arbetsdagar. En av de absolut

bästa sakerna är det kollegiala stöd på expertnivå som finns inom samma ämbetsverk. Kontinuerlig växel-verkan med kollegerna ökar och stärker den kollektiva sakkunskapen och förbättrar också slutresultatet som kan ses inom kundservicen. Det finns verkligen styrka i samarbetet.

Tiina rekommenderar regionförvaltningsverket som arbetsplats om man är intresserad av regionala och samtidigt riksomfattande synvinklar.

– Regionförvaltningsverket syns i många sammanhang i samhället.


Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för förvaltnings- och utvecklingstjänster lyder administrativt under Regionförvaltningsverket i Södra Finland men verkar på riksnivå och betjänar alla regionförvaltningsverk. Experterna vid förvaltnings- och utvecklingstjänsterna arbetar vid olika regionförvaltningsverks verksamhetsställen runt om i landet. Tiina Åke arbetar i Tavastehus.

Mer information om Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Från klassrummet till utvecklare av lärarfortbildningen

Simo Marttinen.

Simo Marttinen arbetar som IKT-pedagog vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i Jyväskylä. Till utbildningen är han klasslärare. Simo hann arbeta som klasslärare i nio år innan han övergick till sitt nuvarande arbete år 2019. Hans arbete var mångsidigt redan under åren som lä-rare.

– De sista åren som lärare arbetade jag inte bara som klasslärare utan också som tutorlärare i in-formations- och kommunikationsteknik och skötte Jyväskylä stads elektroniska inlärningsmiljöer.

”Folk litar på min sakkunskap”

Till Simos arbetsuppgifter som IKT-pedagog hör för närvarande att ordna fortbildning för lärare och att utveckla fortbildningsverksamheten

– Med tanke på ett likvärdigt och högkvalitativt utbildningssystem anser jag att det är mycket vik-tigt att stärka lärarnas och fostrarnas kompetens med fortbildningar. Genom regionförvaltnings-verkets verksamhet kan jag hjälpa aktörer inom fostran och utbildning på bred front, beskriver Simo sitt arbete.

Simo får i sitt arbete bedriva omfattande samarbete på riksnivå med såväl utbildningsanordnare, regionförvaltningsverkets kolleger som olika organisationer. Simo anser att han har fått mycket frihet i sitt arbete.

– Jag upplever att folk litar på min sakkunskap och att jag får göra mitt arbete mycket självständigt och fritt, med bra resurser. Jag har möjlighet att resa, utveckla min kompetens, bilda nätverk och kan arbeta oberoende av var jag råkar vara. Det tycker jag är de bästa sidorna i mitt nuvarande ar-bete.

Konkurrenskraftig arbetsgivare inom undervisning och fostran

Simo sökte till regionförvaltningsverket eftersom han ville prova på något nytt i sin karriär. Region-förvaltningsverket har visat sig vara en mycket flexibel arbetsgivare och dessutom är lönen kon-kurrenskraftig med tanke på att det är fråga om arbete inom undervisning och fostran. Arbetet görs i ett modernt och trivsamt flexkontor.

Simo anser att också experter inom andra områden gärna kan söka sig till regionförvaltningsver-ket.

– På regionförvaltningsverket får jag arbeta för undervisning och fostran på ett praktiskt sätt med mycket stor genomslagskraft.


Läs mer om Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket en naturlig fortsättning på karriären inom rädd-ningssektorn

Sampsa Lintunen.

Sampsa Lintunen är räddningsöverinspektör inom ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ansökan till regionförvaltningsverket våren 2020 var en naturlig fortsättning på karriären. I synnerhet lock-ade goda möjligheter att få arbeta på distans, mångsidiga arbetsutrymmen och regelbunden arbetstid.

– I mitt senaste jobb vid Södra Karelens räddningsverk fick jag 15 års arbetserfarenhet från räddningssektorn och var bland annat brandman-ambulansförare och räddningschef. Jag har avlagt räddningsmannaexamen och befälsexamen.

Sampsa ville utmana sig själv och prova på något helt nytt inom samma sektor. Han tycker att regionförvaltningsverket är en bra arbetsplats för alla som vill utvecklas i sitt arbete. Samtidigt kan man utveckla den sektor som man arbetar för, i Sampsas fall räddningssektorn.

– Jag vill använda min kompetens för det gemensamma bästa. I mitt nuvarande jobb kan jag göra det, konstaterar Sampsa.

Mångsidigt arbete, tillgång till omfattande nätverk

Sampsa ser dagligen hur betydelsefullt hans arbete är.

– Vi arbetar för människornas och regionernas bästa. Vårt arbete har en roll som styr säkerheten i sam-hället och målet är att hjälpa och lyssna.

Arbetet är mycket varierande, det finns inte två exakt likadana arbetsdagar. Sampsa gillar dessutom att han får arbeta med sektorsövergripande nätverk.

– Mitt arbete är ett mångsidigt sakkunnigarbete. Jag kan arbeta sektorsövergripande i knutpunkten av många nätverk. Hos regionförvaltningsverket kan man skapa kontakter på bred front. Mitt arbete är att skapa en lägesbild för det riksomfattande räddningsväsendet, att övervaka räddningsverken och sköta upp-gifter inom beredskaps- och säkerhetsplaneringen.

Flexibiliteten ger nöjda arbetstagare

Enligt Sampsa har regionförvaltningsverket visat sig vara en väldigt flexibel arbetsgivare och det var lätt att komma in i den nya arbetsgemenskapen.

– Jag kan huvudsakligen arbeta från min hemort i Villmanstrand fast jag är anställd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland och min officiella arbetsplats finns i Kouvola. Andan i enheten är god.


Mer information om Regionförvaltningsverket i Södra Finland

I hjärtat av offentlig kommunikation

Johanna Koskela.

Johanna Koskela jobbar som regional kommunikationschef vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland i Helsingforskontoret.

Johanna utexaminerades från Helsingfors universitet med finska som huvudämne år 2009. Hon började småningom arbeta med kommunikation och idag njuter hon av mångsidiga arbetsuppgifter i en hektisk och ständigt föränderlig bransch.

Johanna sökte jobbet på regionförvaltningsverket därför att hon såg ett intressant tillfälle att börja med nå-got nytt i sin karriär. Hon ser sin egen utbildningsbakgrund som en resurs i arbetet som myndighetskommu-nikatör.

– Jag har stor nytta av min examen i det finska språket, i synnerhet eftersom det ställs allt högre krav på ett tydligt språk inom kommunikationen. Av en kommunikatör krävs visserligen också mycket annan kompe-tens, du ska till exempel behärska kommunikationsverktygen och kommunikationskanalerna. Sociala färdig-heter och samarbetsförmåga är mycket viktiga. Jag vill dessutom poängtera att vi humanister ofta är intres-serade av allt och ser helheter, och därför passar humanister bra för uppgifter inom kommunikation.

Kommunikation för rättssäkerheten

Johanna upplever sitt arbete som intressant och belönande. Hos regionförvaltningsverket får man vara med och utveckla kommunikationen i kärnan av den offentliga sektorn.

– Vi är en viktig aktör inom den offentliga förvaltningen, en länk mellan centralförvaltningen och den lokala nivån. Jag får sköta kommunikationen ur ett väldigt brett perspektiv och hitta lösningar till många slags ut-maningar. Vi strävar efter att på ett klart, begripligt och till och med lockande sätt kommunicera om juri-diska frågor med många olika parter – det är inte alltid lätt.

Regionförvaltningsverket arbetar varje dag för att underlätta medborgarnas liv.

– Vi på kommunikationsenheten vill lyfta fram att vi finns till för att trygga medborgarnas rättssäkerhet och lagenliga behandling och lika verksamhetsförutsättningar för olika aktörer. Dessutom är det viktigt att mer än tidigare presentera personerna som gör själva arbetet. Det ökar förtroendet för oss och hela den offent-liga förvaltningen om folk känner till mer om vårt arbete och har en klarare uppfattning om oss.

Kommunikationen blir allt viktigare i framtiden

Johanna ser en enorm potential i den framtida kommunikationssektorn. Interaktionen ökar och takten kommer åtminstone inte att avta. Kommunikationen inom den offentliga förvaltningen måste hålla jämna steg och det gör arbetet krävande men också belönande.

– Jag älskar att samarbeta med andra på ett målinriktat sätt som ger resultat. Det är underbart att kunna utnyttja min kompetens och hjälpa experter från andra områden att dra större nytta av kommunikationens möjligheter. Jag njuter av sparrning, uppmuntran, att vara till hjälp och av strategisk planering.

Jag ser också frukterna av mitt arbete. Det känns fint när jag tillsammans med sakkunniga så tydligt och koncist som möjligt har skrivit till exempel ett pressmeddelande som får bra genomslag i medierna eller när våra sakkunniga själva blir inspirerade att kommunicera i sociala medier, berättar Johanna om jobbets bästa sidor.

Regionförvaltningsverket är en stor organisation med stor kommunikationspotential.

– Kommunikationsenheten vid regionförvaltningsverket kan vara din grej om du tycker om att på ett mångsidigt sätt utveckla, planera och genomföra kommunikation och samarbeta på bred front.


Mer information om Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Jurist för hälsosamt och säkert arbete

Jussi Hyrkäs.

Jussi Hyrkäs arbetar som jurist inom ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland vid verksamhetsstället i Uleåborg. Han tog en grundexamen för polis 2008. Juris magisterexamen avlade han 2014 och karriären vid regionförvaltningsverket inledde han 2018.

I sina tidigare uppgifter arbetade Jussi inom polisförvaltningen och Migrationsverket, till vars intressentgrupper också regionförvaltningsverket hör. I sina uppgifter fick han arbeta som jurist med fokus på arbetarskyddet, vilket verkade så intressant att han beslutade söka en anställning hos regionförvaltningsverket. Arbetet som jurist inom arbetarskyddet har väl uppfyllt Jussis förväntningar på ett meningsfullt arbete.

– Inom arbetarskyddsförvaltningen är vårt mål att arbetet ska vara så hälsosamt och säkert som möjligt samt naturligtvis förenligt med arbetslivets bestämmelser. Arbetet berör de flesta människorna i vårt område och därför upplever jag att mitt arbete har verklig betydelse.

Arbete i centrum av en allt mer internationell värld

Jussis arbete som jurist är självständigt. Han får utreda juridiska problem inom arbetslivets olika områden och därför är ett nära samarbete med kollegerna, dvs. arbetarskyddsinspektörerna inom olika branscher viktigt. Att arbetet är övergripande ökar dess attraktionskraft.

– Händelserna i arbetslivet kan vara mycket varierande. När livets realiteter möter arbetslivets strikt reglerade juridiska referensram får jag verkligen förverkliga paragrafryttaren inom mig. En egen utmaning är att arbetsbrott huvudsakligen preskriberas inom två år. Därför gäller det att arbeta effektivt. I arbetet som jurist inom arbetarskyddet verkar jag mitt in i en föränderlig värld, vilket gör arbetet intressant.

– Mitt arbete som jurist blir allt mer krävande när regleringarna ökar. En annan utmaning är de ökande internationella dragen. När arbetskraften rör sig över gränserna och människor från olika kulturer blir företagare eller arbetstagare i Finland, syns de internationella aspekterna allt mer inom arbetslivets olika delområden.

Arbete och fritid i god balans

Jussi uppmuntrar andra jurister att söka arbete vid regionförvaltningsverket. Han anser att arbetsgivaren är rättvis och flexibel.

– Jag rekommenderar regionförvaltningsverket som en arbetsplats för jurister som vill arbeta med olika slags juridiska uppgifter i en inspirerande arbetsmiljö och med fantastiska arbetskamrater. Det lönar sig också att beakta fördelarna med att vara tjänsteman, såsom bra semestrar och att arbetet utförs under tjänstetid.

Dessutom kan du samordna fritiden och arbetet på ett naturligt sätt.

– Jag har individuell arbetstid, som är en mycket flexibel arbetstidsform. Jag kan själv schemalägga mitt arbete. Om jag t.ex. en vacker sommardag vill ta en joggingrunda mitt på dagen, så går det bra, berättar Jussi.


Läs mer om Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Fennist som lär sig myndighetskommunikation

En bild av Ilkka Olkku.

 Ilkka Olkku gör sin högskolepraktik inom kommunikation vid regionförvaltningsverkets kommunikations- och utvecklingsenhet. Vid sidan av praktiken är han fjärdeårsstuderande i finska språket vid Åbo universitet. 

Ilkka ansökte om den tre månader långa praktiken hos regionförvaltningsverket eftersom hans biämnen inom samhällsvetenskap hade väckt intresset för arbete inom offentliga sektorn. Praktiken har inte varit en besvikelse, utan Ilkka upplever att han haft meningsfulla arbetsuppgifter.

Lagom blandning av bekant och nytt

Praktiken hos regionförvaltningsverket är Ilkkas första arbetsplats inom hans egen bransch. Universitetsstudierna i finska språket och arbete inom ämnesorganisationen hade dock gett honom en stark grund att arbeta med kommunikation. Det som Ilkka upplevt som positivt under praktiken har varit att han kunnat dra nytta av mycket av det han tidigare lärt sig. Praktiken har också gett många nya lärdomar och praktiskt kunnande.

Ilkkas arbetsuppgifter hos regionförvaltningsverket har bestått av allt från att publicera pressmeddelanden och korrekturläsa experttexter till att planera grafiskt material och ha hand om uppföljning av sociala medier. Klart myndighetsspråk och kraven på tillgängligt digitalt innehåll är andra områden som Ilkka fått förkovra sig i. Regionförvaltningsverket är den myndighet som övervakar offentliga webbplatsers tillgänglighet.

Arbetsgemenskapen lämnar ingen ensam

Ilkka uppskattar särskilt den goda introduktionen i arbetet han fick av enhetens mer erfarna anställda och enhetens goda sammanhållning. Ingen lämnas ensam och man får alltid hjälp om man behöver. Ilkka upplever också att han fått bra med respons, såväl uppmuntrande som utvecklande. 

Ilkka rekommenderar regionförvaltningsverket som praktikplats för alla studerande med intresse för samhällsfrågor, oberoende av bakgrund. Med en vass penna, goda samarbetsfärdigheter och vilja att lära sig nytt kommer man långt när man gör praktik inom kommunikation.

–Det känns bra att få arbeta med viktiga frågor tillsammans med kunniga och trevliga människor. Jag kommer att sakna det här stället, säger Ilkka när han summerar sin tid som praktikant. 

Vår personalstrategi 2020–2023

I enlighet med den senaste personalstrategin grundar sig vår verksamhet på gedigen sakkunskap samt bra ledarskap, chefsarbete och arbetskamratskap.  

 • Vi ser till att vår personals kompetens utvecklas på ett mångsidigt, förutseende och planmässigt sätt. 
 • Vi förhåller oss positivt till rörlighet i fråga om kompetens, arbete, information och personal och strävar efter att hitta lösningar för att stödja rörligheten.
 • Vi satsar på personalens arbetshälsa och stärker gemenskapen. 

Av våra medarbetare har cirka 88 procent fast anställning och cirka 94 procent heltidsanställning. Våra medarbetare är högt utbildade eftersom nästan 60 procent har högre högskoleexamen och cirka 30 procent lägre högskoleexamen.

Vår personal 2022

Nedan har vi gjort en sammanställning av väsentliga siffror om vår personal. Du kan titta på uppgifterna i text- eller bildformat.

Antal anställda 2020−2022

 • 2022: 1 299 personer
 • 2021: 1 315 personer
 • 2020: 1 260 personer

Könsfördelning 2022

 • män 439 (33,8 %)
 • kvinnor 860 (66,2 %)

Fastanställda och visstidsanställda 2020−2022

 • 2022: 87,8 % och 12,2 %
 • 2021: 86,5 % och 13,5 %
 • 2020: 87,9 % och 12,1 %

Hel- och deltidsanställda 2020−2022

 • 2022: 94,1 % och 5,9 %
 • 2021: 94,2 % och 5,8 %
 • 2020: 94,0 % och 6,0 %

Medelålder 2020−2022

 • 2022: 49,2 år
 • 2021: 48,8 år
 • 2020: 49,4 år

Personer 31.12.2022

 • Södra Finland 565
 • Östra Finland 146
 • Lappland 41
 • Sydvästra Finland 134
 • Västra och Inre Finland 269
 • Norra Finland 144

Årsv. pris 2020−2022

 • 2022: 67 722 e
 • 2021: 65 779 e
 • 2020: 64 095 e

Utbildning 2022

 • högre högskolenivå / forskarutbildning: 62,3 %
 • lägsta högre nivå och lägre högskolenivå: 27,1 %
 • mellannivå: 8,1 %
 • grundnivå och okänd: 2,5 %

Arbetshälsa 2020−2022 (0−4)

 • arbetstillfredsställelse 2022: 3,73
 • arbetstillfredsställelse 2021: 3,78
 • arbetstillfredsställelse 2020: 3,73
 • ledarskapsindex 2022: 3,57

Sjukfrånvaro i arbetsdagar / årsv.
(2022: 11 685 arbetsdagas)

 • 2022: 9,2
 • 2021: 7,3
 • 2020: 7,2

Årsv. anvarsområden 2022

 • specialiserade enheter 14,3
 • överdirektörerna och ledningens stöd 26,1
 • räddningsväsende och beredskap 41,5
 • undervisnings- och kultusväsendet 101,4
 • förvaltnings- och utvecklingstjänster 121,3
 • miljötillstånd 147,3
 • basservice, rättskydd och tillstånd 394,1
 • arbetarskyddet 432,0


Hur söker jag jobb hos regionförvaltningsverket?

  Regionförvaltningsverkens alla lediga jobb som kan sökas externt finns på adressen Valtiolle.fi. Även ansökan till jobben sker via Valtiolle.fi. Utöver att fylla i ansökan kan du fritt berätta om dig själv och oftast kan du bifoga din meritförteckning till ansökan.

Berätta i ansökan om dig själv och din kompetens på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi är till exempel intresserade av att höra hur din tidigare erfarenhet är till hjälp i det arbete du nu söker.

Skriv din ansökan kortfattat. Sammanfatta vilken kompetens som är viktigast med tanke på din arbetsuppgift.

Tips: När du skriver en ansökan, spegla din kompetens och dina styrkor mot de förväntningar som vi har beskrivit i annonsen. 

Hur förbereder man sig inför intervjun?

På intervjun vill vi lära känna dig. Du får lyfta fram dina bästa sidor och visa dina kunskaper. Du kan förbereda dig inför intervjun på förhand till exempel genom att

 • bekanta dig noggrant med platsannonsen
 • fundera på vad som krävs i arbetet och hur din egen kompetens lämpar sig för uppgiften
 • bekanta dig med våra sociala medier och vår webbplats. Till exempel genom att läsa våra medarbetarberättelser får du veta hur det är att arbeta hos oss.
 • fundera på förhand på vad du vill fråga intervjuaren.

Ofta ordnas intervjuerna ansikte mot ansikte på regionförvaltningsverkets kontor. Vi kan också ordna en virtuell intervju till exempel via Teams. Under coronatiden har virtuella intervjuer blivit vanligare.