Bygge av läroinrättningar och daghem 

Våra uppgifter i anslutning till bygge av läroinrättningar och daghem är

  • återbetalningar av statsunderstöd för grundande av läroinrättningar 
  • understöd till investeringsprojekt
  • att ge utlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet om byggnadens användningsförhållanden har ändrats i sådana byggprojekt som har genomförts med specialunderstöd för inneluft och fuktskador.

Statsunderstöd för grundande av läroinrättningar  

Staten har tidigare beviljat understöd för grundande av läroinrättningar inom undervisningsväsendet. Sådana understöd finns inte längre.  

I följande fall ska ansökan om återbetalning av statsunderstöd lämnas till oss på regionförvaltningsverket:  

  • om en byggnad som har köpts med statsunderstöd överlåts till en annan part 
  • om verksamheten läggs ned 
  • om byggnadens ändamål ändras permanent och byggnaden inte används för någon annan verksamhet som berättigar till statsunderstöd. 

En anmälan måste göras om det har gått mindre än 15 år sedan statsunderstödet beviljades.  

Till ansökan fogas kommunens beslut om att verksamheten i byggnaden slutar eller om annan ändring av verksamheten samt besluten om beviljande av statsunderstöd. Beslut i ärenden som gäller återbetalning av statsunderstöd fattas från fall till fall.  

Investeringsprojekt 

Lagstiftningen gör det möjligt att understöda lokalprojekt och andra investeringsprojekt inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. I statsbudgeten har under senare år inga anslag reserverats för understöd av dylika projekt och investeringsprojekt beviljas därför inte understöd. 

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Ilpo Piri
Regionförvaltningsverket i Lappland: Kaisa Post
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Päivi Laakkonen

[email protected]

Länkar till lagar