Klagomål över social- och hälsovården

Vi övervakar att kommunerna uppfyller sina lagstadgade uppgifter inom det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet. 

Kommunen är den myndighet som i första hand övervakar socialservicen, men även regionförvaltningsverket övervakar offentlig och privat socialservice som produceras på dess område.

Information om klagomål och tillsyn inom social- och hälsovården

Tillsynsmyndigheter är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverken. Välfärdsområdet betraktas som tillsynsmyndighet endast när det är fråga om tillsyn över privat socialservice enligt lagen om privat socialservice.

Regionförvaltningsverket övervakar inom sitt verksamhetsområde lagenligheten i ordnandet av social- och hälsovården och de tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar och utövar styrning i samband med tillsynen. Regionförvaltningsverket övervakar och styr också de privata social- och hälsovårdstjänster där välfärdsområdet inte fungerar som anordnare.

Valvira styr den verksamhet vid regionförvaltningsverket som syftar till att genomföra, samordna och förenhetliga tillsynen och därmed sammanhängande styrning. Dessutom övervakar Valvira att social- och hälsovården ordnas lagenligt och att de tjänster som omfattas av välfärdsområdenas organiseringsansvar är lagenliga samt utövar tillsynsrelaterad styrning när det är fråga om 

 • principiellt viktiga eller vittsyftande frågor,
 • frågor som gäller verksamhetsområdena för flera regionförvaltningsverk eller hela landet,
 • frågor som har ett väsentligt samband med andra tillsynsärenden som behandlas av Valvira och gäller socialvård eller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom socialvård eller hälso- och sjukvård,
 • frågor som regionförvaltningsverkets tjänstemän för tillsynsärenden är jäviga att behandla.

Även Valvira övervakar och styr de privata social- och hälsovårdstjänster där välfärdsområdet inte fungerar som anordnare.

Från och med början av 2023 har det primära tillsynsansvaret överförts till anordnarna av social- och hälsovårdstjänster, dvs. välfärdsområdena. Med ordnande av tjänster avses bland annat att välfärdsområdet ansvarar för tillgången till social- och hälsovårdstjänster enligt invånarnas servicebehov. För att fullgöra sitt organiseringsansvar kan välfärdsområdet bland annat producera social- och hälsovårdstjänsterna själv, anskaffa dem av en privat producent av social- och hälsovårdstjänster eller ordna tjänsterna med servicesedel. Välfärdsområdena övervakar ordnandet och genomförandet av sina tjänster med hjälp av egenkontroll. Även om välfärdsområdet övervakar de social- och hälsovårdstjänster som det anordnar, används inte namnet tillsynsmyndighet för välfärdsområdet.

Riksdagen har den 28 februari 2023 godkänt lagen om tillsyn över social- och hälsovården. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024. I och med lagen kommer välfärdsområdets tillsynsskyldighet att med vissa undantag gälla tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar.

Om det i ett ärende som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar framkommer missförhållanden eller brister i verksamheten hos den privata tjänsteproducenten eller dennes underleverantör, ska välfärdsområdet ge tjänsteproducenten styrning eller vid behov be tjänsteproducenten och underleverantören lämna en redogörelse för saken inom en rimlig tidsfrist som välfärdsområdet sätter ut. När missförhållanden eller brister har framkommit ska välfärdsområdet kräva att de avhjälps inom en skälig tidsfrist som sätts ut av välfärdsområdet. Om det är fråga om missförhållanden eller brister som väsentligt äventyrar klient- eller patientsäkerheten ska välfärdsområdet kräva att de korrigeras omedelbart.

Om en privat tjänsteproducent eller dennes underleverantör inte avhjälper missförhållandena eller bristerna inom den tid som välfärdsområdet fastställt ska välfärdsområdet vid behov vidta avtalsrättsliga åtgärder för att sänka eller avstå från att betala ersättning. Om överträdelserna är väsentliga eller om de upprepas ska välfärdsområdet vidta åtgärder för att säga upp eller häva avtalet.

Välfärdsområdet ska omedelbart underrätta det regionförvaltningsverk som övervakar tjänsterna om sådana missförhållanden och brister i tjänsteproducentens eller dennes underleverantörs verksamhet som väsentligt äventyrar klient- och patientsäkerheten. På motsvarande sätt om regionförvaltningsverket får information om missförhållanden eller brister i tjänsteproducentens eller dennes underleverantörs verksamhet som väsentligt äventyrar klient- och patientsäkerheten, ska regionförvaltningsverket omedelbart underrätta de välfärdsområden åt vilka tjänsteproducenten producerar tjänster. Dessutom ska välfärdsområdet och regionförvaltningsverket för kännedom sända varandra de inspektionsberättelser som de sammanställt om verksamheten hos en tjänsteproducent som producerar tjänster åt välfärdsområdet eller dennes underleverantör.

Regionförvaltningsverkets uppgift är att främja och säkerställa välfärdsområdenas egenkontroll och ingripa i situationen när välfärdsområdets egenkontroll inte är tillräcklig.

Läs mer: Hyvinvointialueet ꟷ sosiaali- ja terveydenhuolto

Regionförvaltningsverket kan inleda ett tillsynsärende till exempel på basis av anmälan om missförhållanden eller egna observationer. 

Utifrån ett tillsynsärende som har kommit till tillsynsmyndighetens kännedom vidtar myndigheten de åtgärder som den anser befogade med tanke på säkerställandet av klient- eller patientsäkerheten eller efterlevnaden av lag. 

Om ärendet inte föranleder särskilda åtgärder hos regionförvaltningsverket kan regionförvaltningsverket bedöma att det finns skäl att delge ärendet till välfärdsområdet som beaktar det i egenkontrollen och tillsynen. 

Regionförvaltningsverkets tillsyn riktas framför allt mot misstänkt lagstridig verksamhet eller verksamhet som äventyrar klientsäkerheten och som till sin art eller omfattning är betydande. Regionförvaltningsverket utreder ärendet i regel när välfärdsområdets egenkontroll eller tillsyn av missförhållanden som antingen gäller den egna verksamheten eller den privata serviceproduktionen inte har varit tillräcklig eller när det är fråga om ett ärende som inte hör till välfärdsområdets behörighet. 

Tillsynsärenden är i regel mer omfattande än klagomål och behandlas på en mer allmän nivå, dvs. så kallad organisationstillsyn. Vid organisationstillsyn behandlas frågor som gäller ordnandet och organiseringen av verksamheten, till exempel personalens antal och struktur, vårdens och tjänstens kvalitet och innehåll samt genomförandet av läkemedelsbehandlingen.

Vi börjar i allmänhet utreda tillsynsärendet genom att låta den som är föremål för tillsynen yttra sig. I samband med hörandet skickar vi i regel alla dokument som lämnats in till oss till exempel i samband med anmälan om missförhållanden och som anknyter till ärendet och ber tillsynsobjektet om en utredning i ärendet. 

Om tillsynsärendet gäller en privat tjänsteproducent ber vi dessutom eventuellt den aktör som ansvarar för att ordna tjänsten, dvs. välfärdsområdet, om ett utlåtande om tillsynsärendet. 

Vi behandlar oftast tillsynsärenden utifrån dokument, men tillsynsärendet kan också innehålla ett inspektionsbesök.

Dokument som ansluter till tillsynsärenden är i regel offentliga senast efter att ärendet har avgjorts. Dokumenten kan ändå i viss mån innehålla sekretessbelagd information.

Med klagomål avses en anmälan till tillsynsmyndigheten om misstänkt försummelse eller felaktig verksamhet. Utöver regionförvaltningsverket undersöker flera olika myndigheter klagomål.

Som klagomål behandlar vi oftast individuella ärenden, det vill säga ärenden som gäller en viss klients eller patients vård, tjänster eller bemötande, vilket skiljer klagomålen från mer omfattande tillsynsärenden.

Regionförvaltningsverket bedömer vilka åtgärder det vidtar med anledning av klagomålet. Om klagomålet inte ger regionförvaltningsverket anledning till åtgärder, meddelar vi i allmänhet klaganden om detta per brev.

Ibland är det mest ändamålsenligt att klientens eller patientens klagomål behandlas som en anmärkning. I ett sådant fall kan vi överföra ärendet till verksamhetsenheten eller välfärdsområdet. De ska besvara anmärkningen skriftligen inom skälig tid och även skicka svaret till regionförvaltningsverket.

Om klagomålet utreds vid regionförvaltningsverket börjar vi utreda ärendet till exempel genom att skaffa dokument eller höra den som är föremål för klagomålet. I samband med hörandet skickar vi i regel alla dokument som lämnats in till den som är föremål för klagomålet och ber om en utredning i ärendet. Regionförvaltningsverket kan också inhämta ett sakkunnigutlåtande i ärendet.

När vi har fått de nödvändiga utredningarna bedömer vi om föremålet för klagomålet har agerat på det sätt som lagen förutsätter och ger ett beslut i ärendet.

Klagomålen är sekretessbelagda även efter att ärendet har avgjorts.

Ett brevsvar ges i allmänhet om regionförvaltningsverket har bedömt ärendet och anser att det av klagomålet eller tillsynsärendet inte framgår sådant lagstridigt förfarande eller sådan försummelse som omfattas av regionförvaltningsverkets behörighet och som skulle föranleda åtgärder av regionförvaltningsverket.

Ingen påföljd innebär att utredningarna inte visat på några brister eller att missförhållandet har varit så lindrigt att tillsynsmyndigheten har ansett att det är tillräckligt att i beslutet ge aktören styrning om ett lagenligt förfarande.

Om regionförvaltningsverket utifrån ett inspektionsbesök eller erhållna utredningar konstaterar brister i välfärdsområdets eller den privata tjänsteproducentens verksamhet, kan det i sitt beslut ge administrativ styrning för den fortsatta verksamheten. Former av administrativ styrning är delgivning av uppfattning, uppmärksamgörande och anmärkning, som är den strängaste formen av styrning. Tillsynsmyndigheten kan alltså delge den övervakade sin uppfattning om ett lagenligt förfarande eller göra den övervakade uppmärksam på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och på kraven på god förvaltning. Om denna styrning inte är tillräcklig kan vi ge den övervakade en anmärkning.

Tillsynsmyndigheten kan också uppmana den övervakade att avhjälpa bristen eller missförhållandet.

Regionförvaltningsverket kan till exempel under ett inspektionsbesök också ge muntlig handledning i syfte att vägleda tjänsteproducenten att utan dröjsmål rätta till brister eller missförhållanden i verksamheten. Handledning kan också ges för att identifiera risker i kundens tjänsteprocesser för att förebygga äventyrande av klientsäkerheten.

Som ett sista medel i ett tillsynsärende kan vi meddela organisationen ett förpliktande föreläggande om hur brister eller missförhållanden ska avhjälpas. När vi meddelar ett föreläggande fastställer vi en tidsfrist inom vilken de nödvändiga åtgärderna ska vidtas. Föreläggandet kan stärkas bland annat med vite. För att trygga klient- eller patientsäkerheten kan regionförvaltningsverket också avbryta verksamheten, förbjuda användningen av en tjänsteenhet eller en del av den omedelbart eller återkalla registreringen av en tjänsteproducent eller registreringen av en tjänsteenhet.

Med proaktiv tillsyn avses privata social- och hälsovårdsproducenters tillstånds- och anmälningsförfarande, där vi bedömer tjänsteproducentens verksamhetsförutsättningar redan innan verksamheten inleds. Vid bedömningen av verksamhetsförutsättningarna beaktar vi till exempel de lokaler där verksamheten är avsedd att genomföras, personalens antal och struktur, verksamhetsidén och målgruppen för verksamheten. 

Med reaktiv tillsyn avses att vi får en anmälan eller ett klagomål om fel eller försummelse hos en producent av social- eller hälsovårdstjänster, dvs. ett missförhållande kan redan ha inträffat, och vi börjar utreda ärendet i efterhand. Regionförvaltningsverket kan också på eget initiativ ta upp ett reaktivt tillsynsärende till behandling till exempel på grund av ett missförhållande som kommit till dess kännedom via medierna. Detta kallas också tillsyn på eget initiativ.

Med planmässig tillsyn avses tillsyn som vi genomför till exempel utifrån en riskbedömning eller med stöd av vår lagstadgade skyldighet utifrån en plan. Vi utför planmässig tillsyn även på basis av tillsynsprogrammet för social- och hälsovården som regionförvaltningsverken och Valvira utarbetat tillsammans.

Vad ska jag göra om jag är missnöjd med den vård eller service jag har fått?

Om du är missnöjd med den vård eller service du har fått bör du först diskutera saken med vårdgivaren eller den person som har fattat ett beslut eller med personens chef. Det kan vara möjligt att lösa situationen på detta sätt. Den som ansvarar för verksamheten är skyldig att rätta till eventuella brister. Det är också möjligt att det har skett ett missförstånd, och detta kan man snabbast reda ut genom diskussion.

När en arbetstagare inom socialvården har upptäckt ett missförhållande eller en brist i verksamheten eller risk för detta och anmäler saken till sin närmaste chef är chefen skyldig att omedelbart reagera. Chefen informerar den aktör som anordnar tjänsten. Om det är en privat serviceproducent informerar chefen välfärdsområdet. Om chefen inte reagerar på missförhållandet och inte börjar vidta åtgärder bör personalen anmäla saken till regionförvaltningsverket.

Om du är missnöjd med det bemötande eller den service du har fått kan du göra en skriftlig anmärkning om saken direkt till den berörda enheten. Detta kan exempelvis vara ett daghem, en hälsovårdscentral, en läkarstation, en socialbyrå eller ett vårdhem. På det här sättet får enhetens ansvariga person genast kännedom om saken och det går snabbare att vidta åtgärder. Du har rätt att få ett skriftligt svar på anmärkningen inom ungefär fyra veckor.  

Du kan formulera anmärkningen fritt eller använda en särskild blankett. Om du formulerar den fritt bör du ge den rubriken Anmärkning. Skicka anmärkningen direkt till chefen eller föreståndaren för enheten eller till den person i välfärdsområdet som ansvarar för den aktuella sektorn. 

Patientombudsmannen eller socialombudsmannen kan hjälpa dig i frågor som gäller anmärkningar:

Du kan också göra en anmärkning för en närståendes räkning om han eller hon inte klarar av det själv. 

Om du är missnöjd med det svar du får på anmärkningen kan du lämna in ett klagomål till oss. Om du inte har gjort en anmärkning före klagomålet kan vi överföra klagomålet till den enhet som det gäller där det behandlas som en anmärkning.    

När en arbetstagare inom socialvården har upptäckt ett missförhållande eller en brist i verksamheten eller risk för detta och anmäler saken till sin närmaste chef är chefen skyldig att reagera omedelbart. Om det är fråga om en privat tjänsteproducent informerar chefen den aktör som ordnar tjänsten, det vill säga välfärdsområdet. Om chefen inte reagerar på missförhållandet och inte börjar vidta åtgärder bör personalen anmäla saken till regionförvaltningsverket.

Om det inte hjälper att diskutera saken eller göra en anmärkning kan du anföra klagomål hos oss på regionförvaltningsverket. Vi meddelar dig så fort som möjligt om klagomålet inte leder till några åtgärder.  

Valvira har hand om fall där man misstänker att ett vårdfel har lett till en patients död eller till allvarliga permanenta skador. 

Vanliga frågor

Socialvården

Bestämmelser om klientens ställning och rättigheter inom socialvården finns i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Klientens ställning och rättigheter

Hälso- och sjukvård

Bestämmelser om patientens ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården finns i patientlagen.

Patientens ställning och rättigheter

Socialombudets och patientombudets uppgift är att:

 • ge råd i rättsskyddsfrågor inom hälso- och sjukvården, socialvården och småbarnspedagogiken
 • ge råd om hur man framställer en anmärkning och vid behov bistå med detta
 • informera om klientens och patientens rättigheter
 • sammanställa information om klienternas och patienternas kontakter och följa upp hur klienternas och patienternas rättigheter och ställning utvecklas.

Ombudet tar inte ställning till innehållet i den vård eller service klienten eller patienten fått och inte heller till den diagnos som ställts. Ombudens kontaktuppgifter får du från välfärdsområdet.

Om du är missnöjd med de anteckningar som har gjorts om dig i klient- eller patientjournalen ska du kontakta den enhet där anteckningarna har gjorts. Regionförvaltningsverket kan inte ändra anteckningar i en patientjournal eller en klientjournal inom socialvården.

I problemsituationer kan du kontakta dataombudsmannen.

Patientförsäkringscentralen har hand om ersättningar för personskador som uppstått inom hälso- och sjukvården.

Vanliga frågor om tillsynen över äldreomsorgen

Serviceproducenten ansvarar för att servicen uppfyller de krav som ställs på den. Serviceproducenterna för vårdhemmen förväntas ha en fungerande egenkontroll, vilket är den primära formen av tillsyn. Serviceproducenten ska hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd och följa upp hur den uppnås. Äldreomsorgen övervakas också av kommunerna, regionförvaltningsverken och Valvira. 

Välfärdsområdet ansvarar för att tillhandahålla servicen och är skyldig att övervaka både sin egen verksamhet och de tjänster som den köper. 

På regionförvaltningsverken övervakar vi hur välfärdsområdena tillhandahåller servicen. Vi övervakar också andra offentliga och privata serviceproducenters verksamhet. 

Valvira övervakar betydande, principiellt viktiga eller vittomfattande ärenden. Vid behov kan vi överföra ett ärende till Valvira enligt överenskommen arbetsfördelning. 

De högsta laglighetsövervakarna är riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern. När alla finländska rättsmedel har använts kan myndighetsbeslut överklagas till EU:s människorättsdomstol. 

Välfärdsområdena ansvarar för att tillhandahålla äldreomsorgstjänster. Välfärdsområdena ska också övervaka de tjänster de själva producerar och tjänster som de genom avtal köper av andra producenter.

Välfärdsområdena ska alltid underrätta regionförvaltningsverket i sin region om uppdagade brister och missförhållanden.  Välfärdsområdet är också skyldigt att styra och vägleda serviceproducenterna och på så sätt få eventuella brister korrigerade. Vissa tillsynsåtgärder enligt lagen, såsom att avbryta verksamheten, kan endast regionförvaltningsverket eller Valvira vidta. Bestämmelser om dessa åtgärder finns i lagen om privat socialservice.

När välfärdsområdet köper tjänster av en privat serviceproducent måste välfärdsområdet försäkra sig om att det finns lagliga grunder för anskaffning av tjänster och att serviceproducenterna uppfyller de krav som ställs på dem i lagen. 

Välfärdsområdets tillsynsansvar gäller också privata vårdenheter som finns i området oberoende av om välfärdsområdet köper tjänster av enheten eller inte. Välfärdsområdet vägleder och övervakar privat socialservice som produceras inom området. Välfärdsområdet är därmed tillsynsmyndighet och kan kontrollera serviceproducentens verksamhetsenhet om det finns en grundad anledning. En sådan anledning kan vara exempelvis en skriftlig eller muntlig anmälan om missförhållanden. Välfärdsområdet kan också göra oanmälda inspektioner.

På regionförvaltningsverken övervakar vi socialvården i våra regioner. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr regionförvaltningsverken i de uppgifter som hör till oss. Syftet med styrningen är att samordna regionförvaltningsverkens verksamhetsprinciper, praxis och beslutsprocesser. 

Valvira är behörig tillsynsmyndighet i enskilda tillsynsärenden om de är principiellt viktiga eller vittomfattande eller om de berör flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet. 

När det gäller tillsynen över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har Valvira hand om de fall där man är tvungen att ingripa i en persons rätt att utöva sitt yrke. Valvira undersöker också fall där man misstänker att vården eller försummelse av vården har lett till dödsfall eller allvarliga skador. I vissa fall kan ett ärende överföras till Valvira också på grund av att regionförvaltningsverket är jävigt att utreda ett tillsynsärende som skett i dess region. 

Välfärdsområdena har organiseringsansvar för äldreomsorgstjänster och de har också det primära tillsynsansvaret. De kan producera tjänsterna själva eller genom avtal låta ett privat företag eller en aktör inom tredje sektorn producera tjänsterna. I båda fallen övervakar vi välfärdsområdenas verksamhet.

Det hör till vår uppgift hör att övervaka äldreomsorgsproducenternas verksamhet, om inte välfärdsområdets tillsyn är tillräcklig. Om vi anser att det är nödvändigt eller om det är ett fall som gäller hela landet kan vi överföra det till Valvira.

Vår tillsyn är planmässig och baserar sig på regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamt utformade tillsynsprogram för social- och hälsovården och på regionala åtgärdsplaner som hänför sig till programmet. 

Tillsynen baserar sig på information som samlats in från välfärdsområden och socialvårdsenheter. I tillsynen kan vi också använda oss av utredningar som exempelvis Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort tillsammans. Planerna beaktar också regionala särdrag, såsom enskilda vårdinrättningar. 

Vi vägleder välfärdsområdena i deras tillsynsansvar genom bland annat styrningsbrev, diskussioner, styrnings- och utvärderingsbesök och överenskomna inspektioner i vårdhemmen. Vi gör också oanmälda inspektioner. Dessutom gör vi inspektioner bland annat om vi har fått in en anmälning. 

Vi övervakar de privata och välfärdsområdenas egna vårdinrättningar på samma sätt, men tillsynsansvaret ligger i första hand hos välfärdsområdet. Tillståndspraxis skiljer sig dock åt mellan de privata och välfärdsområdenas vårdinrättningar. Regionförvaltningsverket är tillståndsmyndighet för privat serviceverksamhet. Välfärdsområdenas enheter behöver inte tillstånd för att inleda sin verksamhet.

Vanliga orsaker till klagomål på äldreomsorgen under 2021 var följande: 

 • otillräcklig personaldimensionering 
 • bristande yrkeskompetens hos personalen 
 • missförhållanden som gällde personalstrukturen
 • osakligt beteende hos personalen eller att klienten fått dåligt bemötande
 • brister i läkemedelsbehandling
 • brister i tillgången på service
 • felaktiga förfaranden som rör beslutsfattande eller förvaltningsförfarande
 • brister i egenkontrollen. 

Under 2021 fick vi 230 klagomål som gällde äldreomsorgen. Utöver det här inleddes 586 tillsynsärenden som rörde äldreomsorgen. 

Under 2021 avgjorde vi sammanlagt 218 klagomål på äldreomsorgen. I 60 av de här avgörandena meddelade vi en administrativ påföljd eller gav administrativ styrning. 

Under 2021 avgjorde vi dessutom sammanlagt 671 tillsynsärenden, och i 239 av dem meddelade vi en administrativ påföljd eller gav administrativ styrning.

Med administrativa påföljder och administrativ styrning avses exempelvis att vi ger en anmärkning på grund av att verksamheten har stridit mot lagen eller att vi underrättar den övervakade om vår uppfattning om ett lagenligt förfarande. 

Mer information om tillsyn och klagomål:

Tillsyn och klagomål inom äldreomsorgen vid regionförvaltningsverken 2019–2021

Bilden under visar mängden tillsynsärenden och klagomål gällande äldreomsorgen som inletts åren 2019, 2020 och 2021.

Inledda tillsynsärenden 2019: 682 stycken, 2020: 430 st, 2021: 586 st. Inledda klågomål, 2019: 366 stycken, 2020: 230 st, 2021: 230 st.

Vår informationstjänst kan tidvis vara överbelastad på grund av att det är många som har begärt uppgifter, på grund av omfattningen på begäran om uppgifter eller av någon motsvarande anledning. Vi försöker tillhandahålla handlingar eller uppgifter så fort som möjligt, i fråga om offentliga uppgifter senast inom två veckor från det att begäran gjordes. 

Om behandlingen av ärendet kräver specialåtgärder eller en större arbetsmängd än vanligt på grund av att de begärda handlingarna är många, handlingarna innehåller sekretessbelagda uppgifter som måste täckas över eller av någon annan jämförbar anledning lämnas uppgifter ur en offentlig handling ut senast inom en månad efter att vi mottagit begäran. 

Vi har i vissa separat föreskrivna fall rätt att ta ut en avgift för den arbetstid som går åt till att söka fram uppgifterna och täcka över sekretessbelagda uppgifter innan handlingarna överlåts. Om en avgift kan tas ut ger vi kunden en kostnadsuppskattning i förväg. 

Frågor från media besvaras i första hand av de tjänstemän som känner till ämnet bäst. Fall som orsakat uppståndelse i media belastar ofta de ansvariga tjänstemännen. De är då tvungna att prioritera sina tillsynsuppgifter framom sin informationsskyldighet. 

I inspektionerna deltar förutom den statliga tillsynsmyndigheten i allmänhet också personal från välfärdsområdets tillsyn över socialvården.

Kommunerna eller samkommunerna ansvarar för att ordna läkarvård på serviceboenden för äldre. Om det är en privat aktör som är serviceproducent ska kommunen eller samkommunen komma överens med serviceproducenten om hur läkarvården ska ordnas. 
 
Det är alltid klienternas behov som avgör hur läkarvården ska ordnas i ett serviceboendes enheter. Klienten måste få tillgång till läkarvård när hen behöver det. Läkarkonsultation endast på distans är inte tillräckligt för att tillgodose patientens rättigheter.