Miehen käsi laskee olutta lasiin oluthanasta.

Alkohol

Utgångspunkten för regionförvaltningsverkets alkoholförvaltning är alkohollagen och bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

Alkohollagens syfte är att styra alkoholkonsumtionen så att vi kan förebygga samhälleliga, sociala och hälsomässiga skador orsakade av alkoholhaltiga ämnen.

I Finland arbetar under 50 personer inom regionförvaltningsverkets alkoholförvaltning.

Vi beviljar tillstånd

Vi beviljar bland andra serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. Dessutom behandlar vi ändringar som gäller serverings- eller detaljhandelsstället samt innehavaren av serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd.

I samband med tillståndsprövningen undersöker vi sökandens tillförlitlighet och sökandens förutsättningar för verksamheten. Vi tar ut en handläggningsavgift för tillståndsbesluten. Avgiften föreskrivs i finansministeriets avgiftsförordning. Både ett positivt och negativt beslut kostar lika mycket. Dessutom tar vi ut en årlig tillsynsavgift för varje verksamhetsställe.

Läs mer:

Alkoholtillstånd

Vi övervakar

Vi övervakar detaljhandeln och serveringen av alkoholdrycker. Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet.

Alkoholnäringsregistret 

Regionförvaltningsverket och Valvira upprätthåller alkoholnäringsregistret Allu. I registret finns uppgifter om de näringsidkare som har beviljats tillstånd med stöd av alkohollagen eller som har ansökt om tillstånd. Valvira är registeransvarig.

Allu har förnyats i april 2023. Efter förnyelsen kan du lämna in en tillståndsansökan eller en anmälan som gäller servering eller detaljhandel av alkohol via e-tjänsten i Allu. Skaffa ärendefullmakter via Suomi.fi till alla som på företagets vägnar ansöker om tillstånd eller lämnar in anmälningar. Mer information om Allu hittar du på Valviras webbplats.

Du får registerbeskrivningen och mer information om registret av regionförvaltningsverket.

Länkar till lagar